Escitralix

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

 

Escitralix 5 mg

Escitralix 10 mg

Escitralix 15 mg

Escitralix 20 mg

potahované tablety

Escitalopramum (ve formě escitaloprami oxalas)

 

Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

 

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to

       i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalové informaci naleznete:

 1. Co je Escitralix
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Escitralix užívat
 3. Jak se Escitralix užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Escitralix uchovávat
 6. Další informace

 

1. CO JE ESCITRALIX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

 

Ecitralix obsahuje escitalopram a používá se k léčbě deprese a úzkostných poruch (panická porucha

s nebo bez agorafobie, což představuje strach z pobytu ve velkých prostorách, kde nelze očekávat pomoc, sociální úzkostná porucha a obsedantně kompulzivní porucha).

 

Escitalopram patří do skupiny antidepresiv, nazývaných selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Přípravky patřící do této skupiny ovlivňují serotoninový systém a zvyšují hladinu serotoninu v mozku. Poruchy serotoninového systému jsou klíčovým faktorem v rozvoji deprese a souvisejících onemocnění.

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ESCITRALIX UŽÍVAT

 

Neužívejte Escitralix

 

·         pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na escitalopram nebo na kteroukoliv další složku přípravku Escitralix (viz bod 6 “Další informace”).

 • pokud současně užíváte jiné přípravky, které patří do skupiny nazývané MAO inhibitory, včetně selegilinu (přípravek užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby), moklobemidu (přípravek užívaný k léčbě deprese) a linezolidu (antibakteriální léčivo).

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Escitralix je zapotřebí

 

Oznamte, prosím, svému lékaři, pokud máte jakékoli další zdravotní problémy, o kterých by Váš lékař měl vědět. Obzvláště sdělte svému lékaři:

 • pokud trpíte epilepsií. Jestliže se při léčbě přípravkem Escitralix objeví záchvaty nebo se zvýší jejich četnost, měla by být léčba přerušena (též viz bod 4 “Možné nežádoucí účinky”).
 • pokud máte sníženou funkci jater nebo ledvin. Váš lékař Vám může upravit dávkování přípravku.
 • pokud máte cukrovku (diabetes). Léčba přípravkem Escitralix může ovlivnit glykémii (hladinu cukru v krvi). Může být nezbytné upravit dávkování inzulinu a/nebo perorálních antidiabetik.
 • pokud máte sníženou hladinu sodíku v krvi.
 • pokud máte zvýšenou náchylnost ke krvácení nebo k tvorbě modřin.
 • pokud podstupujete elektrokonvulzivní terapii
 • pokud trpíte onemocněním věnčitých cév.

 

Věnujte, prosím, pozornost tomuto sdělení

Stejně jako u jiných léčivých přípravků používaných k léčbě deprese nebo souvisejících chorob, ke zlepšení stavu nedojde ihned. Může trvat několik týdnů od začátku léčby než pocítíte zlepšení choroby. Při léčbě úzkostné poruchy trvá obvykle 2-4 týdny než je patrné zlepšení stavu. Na začátku léčby mohou někteří pacienti pociťovat zvýšení úzkosti, které vymizí při dalším pokračování léčby. Proto je velmi důležité, abyste přesně dodržoval/a doporučení Vašeho lékaře a nepřerušil/a léčbu nebo nezměnil/a jste dávkování bez porady se svým lékařem.

 

Sebevražedné myšlenky a zhoršení vaší deprese nebo úzkosti

Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidpresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle zhruba dva týdny, ale někdy i déle.

 

Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:

–           Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.

–           Jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.

 

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

 

Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese nebo úzkostnou poruchu a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl/a požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-li znepokojeni změnami ve Vašem chování.

 

Někteří pacienti s manio-depresivní poruchou mohou přejít do manické fáze, charakterizované neobvyklým a rychlým sledem myšlenek, nepřiměřeně veselou náladou a nadměrnou tělesnou aktivitou. V takovém případě je nutné, abyste vyhledal/a Vašeho lékaře.

 

Během prvních týdnů léčby se u Vás mohou vyskytnout tyto příznaky: neklid nebo obtíže sedět či stát. Takové příznaky neprodleně sdělte svému lékaři.

 

Někdy si nemusíte uvědomit výše uvedené příznaky a proto Vám může pomoci požádat přítele nebo příbuzného o pomoc při odhalení možných známek nebo změn Vašeho chování.

 

Informujte neprodleně svého lékaře nebo kontaktujte nejbližší nemocnici, jestliže máte úzkostné myšlenky nebo pocity, nebo když se u Vás během léčby objeví některý z výše uvedených příznaků.

 

Použití u dětí a mladistvých do 18 let

Escitralix není běžně určen k léčbě dětí a mladistvých do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky, nepřátelské jednání (převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Váš lékař přesto může Escitralix pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud Váš lékař předepsal Escitralix pacientovi mladšímu 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Escitralix, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobá bezpečnost přípravku Escitralix ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání, rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině zkoumány.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

 

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v poslední době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

 

Oznamte svému lékaři, pokud užíváte jakýkoli z následujících přípravků:

 

 • “Neselektivní inhibitory monoaminooxidázy (IMAO)” obsahující léčivou látku fenelzin, iproniazid, isokarboxazid, nialamid, tranylcypromin. Pokud jste užíval/a jakýkoli z těchto přípravků je potřeba vyčkat 14 dní než zahájíte léčbu přípravkem Escitralix. Po ukončení léčby přípravkem Escitralix je nutno čekat 7 dní, než je možno zahájit léčbu kterýmkoli z těchto přípravků.
 • “Reverzibilní selektivní inhibitory MAO-A” obsahující moklobemid (užívaný k léčbě deprese).
 • “Ireverzibilní MAO-B inhibitory” obsahující selegilin (užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby). Tyto přípravky zvyšují riziko výskytu nežádoucích účinků.
 • Antibiotikum linezolid.
 • Lithium (užívané k léčbě manio-depresivní poruchy) a tryptofan.
 • Imipramin a desipramin (užívané k léčbě deprese).
 • Sumatriptan a podobná léčiva (užívaná k léčbě migrény) a tramadol (užívaný k potlačení silné bolesti). Tyto přípravky zvyšují riziko výskytu nežádoucích účinků.
 • Cimetidin a omeprazol (užívané k léčbě žaludečních vředů), fluvoxamin (antidepresivum) a tiklopidin (užívaný ke snížení rizika výskytu mozkové mrtvice). Tyto přípravky mohou zvýšit hladinu přípravku Escitralix v krvi.
 • Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) – rostlinný přípravek užívaný k léčbě deprese.
 • Kyselina acetylsalicylová a nesteroidní protizánětlivé přípravky (přípravky užívané k tlumení bolesti nebo ke snížení srážlivosti krve, tzv. antikoagulancia).
 • Warfarin, dipyridamol a fenprokumon (přípravky užívané ke snížení srážlivosti krve, tzv. antikoagulancia). Váš lékař pravděpodobně provede při zahájení a ukončení léčby přípravkem Escitralix kontrolu srážlivosti krve, aby se ujistil, že stále užíváte přiměřenou dávku přípravků proti srážení krve.
 • Meflochin (užívaný k léčbě malárie), bupropion (užívaný k léčbě deprese) a tramadol (užívaný k potlačení silné bolesti) z důvodů možného snížení záchvatového prahu.
 • Neuroleptika (přípravky k léčbě schizofrenie, psychózy) z důvodů možného rizika snížení záchvatového prahu a antidepresiva.
 • Flekainid, propafenon a metoprolol (užívané k léčbě kardiovaskulárních chorob); klomipramin a nortriptylin (antidepresiva) a risperidon, thioridazin a haloperidol (antipsychotika). Může být zapotřebí upravit dávkování přípravku Escitralix.

 

Užití přípravku Escitralix s jídlem a pitím

 

Escitralix může být užíván společně s jídlem nebo též nalačno (viz bod 3 “Jak se Escitralix užívá”).

 

Ačkoli se při současném užití alkoholu s přípravkem Escitralix nepředpokládá jejich vzájemná interakce, nedoporučuje se požívat alkohol během léčby.

 

Těhotenství a kojení

 

Pokud jste těhotná nebo pokud plánujete těhotenství, oznamte to svému lékaři. Neužívejte Escitralix, pokud jste těhotná, jestliže jste nekonzultovala možná rizika a přínos léčby se svým lékařem.

 

Pokud jste užívala Escitralix během posledního trimestru těhotenství, měla byste vědět, že se u Vašeho novorozence mohou vyskytnou následující příznaky: obtížné dýchání, namodralé zabarvení kůže, záchvaty, změny tělesné teploty, obtížné kojení, zvracení, snížená hladina cukru v krvi, svalová ztuhlost nebo ochablost, živé reflexy, třes, nervozita, podrážděnost, letargie, neutišitelný pláč, spavost či obtíže se spánkem. Pokud se u Vašeho novorozence vyskytne kterýkoli z těchto příznaků, neprodleně vyhledejte Vašeho lékaře.

 

Pokud je Escitralix užíván během těhotenství, nesmí být náhle vysazen.

 

Neužívejte Escitralix pokud kojíte, jestliže jste nekonzultovala možná rizika a přínos léčby se svým lékařem.

 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

 

Dokud nezjistíte, jak na Vás Escitralix působí, nedoporučuje se řídit dopravní prostředky nebo  obsluhovat stroje.

 

3. JAK SE ESCITRALIX UŽÍVÁ

 

Vždy užívejte Escitralix přesně dle pokynů Vašeho lékaře. Pokud si nejste jistý/á, jak přípravek užívat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 

Dospělí

Deprese

Obvyklá doporučená dávka přípravku Escitralix je 10 mg denně, užitá v jedné dávce. Váš lékař může tuto dávku zvýšit na maximálně 20 mg denně.

 

Panická porucha

Úvodní dávka přípravku Escitralix je 5 mg denně během prvního týdne léčby. Následně se dávka zvyšuje na 10 mg denně. Váš lékař může dávku dále zvýšit na maximálně 20 mg denně.

 

Sociální úzkostná porucha

Obvyklá dávka přípravku Escitralix je 10 mg denně, užitých v jedné dávce. Váš lékař může v závislosti na Vašem zdravotním stavu dávku snížit na 5 mg denně nebo zvýšit na maximálně 20 mg denně.

 

Obsedantně kompulzivní porucha

Obvyklá doporučená dávka přípravku Escitralix je 10 mg denně, užitých v jedné dávce. Váš lékař může dávku zvýšit na maximálně 20 mg denně.

 

Starší pacienti (nad 65 let)

Obvyklá úvodní dávka přípravku Escipraiex je 5 mg denně, užitých v jedné dávce.

 

Děti a mladiství (do 18 let)

Escitralix by neměl být běžně podáván dětem a mladistvým osobám.. Více informací viz bod 2 “Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Escitralix užívat”.

 

Escitralix můžete užívat s jídlem nebo též nalačno. Tablety spolkněte s trochou vody. Tablety nežvýkejte, protože mají hořkou chuť.

 

Pokud je to nezbytné, tablety je možno dělit. Tabletu nejprve položte na rovnou plochu půlicí rýhou nahoru. Poté tabletu rozpulte tlakem ukazováčků k podložce na obou koncích tablety, viz obrázek.

 

Délka léčby

 

Může trvat několik týdnů, než se začnete cítit lépe. Pokračujte v užívání přípravku Escitralix, přestože potrvá nějakou dobu, než se Váš zdravotní stav zlepší.

 

Nikdy neměňte dávku bez vědomí Vašeho lékaře.

Pokračujte v užívání přípravku Escitralix přesně dle pokynů Vašeho lékaře. Pokud byste léčbu ukončil/a příliš brzy, může dojít k návratu příznaků Vašeho onemocnění. Léčba by měla trvat nejméně 6 měsíců poté, kdy se opět cítíte dobře.

 

Jestliže jste užil/a více přípravku Escitralix, než jste měl/a

 

Pokud jste užil/a více přípravku Escitralix, než jste měl/a, vyhledejte svého lékaře nebo navštivte nejbližší pohotovost. Učiňte tak i v případě, že se předávkování neprojevuje žádným zvláštním způsobem. Příznaky předávkování mohou být: závratě, třes, agitovanost, křeče, kóma, nevolnost, zvracení, změna srdečního rytmu, pokles krevního tlaku a změny metabolizmu tekutin/minerálů. Krabičku/obal přípravku Escitralix vezměte do nemocnice nebo k lékaři s sebou.

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít Escitralix

 

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Pokud opomenete užít předepsanou dávku a vzpomenete si ještě před spaním, ihned dávku užijte. Další den užijte dávku

v obvyklou dobu. Pokud si vzpomenete v noci nebo během dalšího dne, vynechanou dávku nenahrazujte a další dávku užijte v obvyklou dobu.

 

Jestliže přestanete užívat přípravek Escitralix

 

Neukončujte léčbu přípravkem Escitralix, aniž by Vám to řekl Váš lékař. Pokud ukončujete léčbu, doporučuje se vysazovat Escitralix postupným snižováním dávky v období několika týdnů.

 

Při náhlém přerušení léčby se mohou vyskytnout příznaky z vysazení. Tyto příznaky se vyskytují běžně, pokud ukončujete léčbu přípravkem Escitralix. Riziko výskytu je vyšší, pokud léčba přípravkem Escitralix byla dlouhodobá, užívaná dávka vysoká nebo vysazení proběhlo příliš rychle. Mnozí pacienti shledají, že tyto příznaky jsou mírné a spontánně odezní během dvou týdnů.

U některých pacientů mohou být silnější intenzity nebo mohou  trvat delší dobu (2-3 měsíce nebo déle). Pokud se u Vás vyskytnou závažné příznaky z vysazení během ukončování léčby přípravkem Escitralix, navštivte svého lékaře. Váš lékař Vám může doporučit začít tablety opět užívat a poté je vysazovat mnohem pomaleji.

 

Příznaky z vysazení jsou: závratě (nestabilita nebo neschopnost udržet rovnováhu), pocity brnění (mravenčení), pocity pálení a pocity elektrických výbojů (méně často), které se mohou objevit

i v hlavě; poruchy spánku (živé sny, noční můry, neschopnost usnout), pocity úzkosti, bolesti hlavy, necítíte se dobře (pocit nevolnosti), pocení (včetně nočního pocení), pocity neklidu nebo agitovanosti, třes (chvění), pocity zmatenosti a dezorientovanosti, pocity rozrušení a podrážděnosti, průjem, zrakové poruchy, kmitání nebo bušení srdce (palpitace).

 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Podobně jako všechny léky, může mít i Escitralix nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

 

Nežádoucí účinky zpravidla odezní během několika týdnů léčby. Často však mohou být projevem nemoci samotné a v takovém případě postupně vymizí, jakmile se začnete cítit lépe.

 

Navštivte svého lékaře, pokud se u Vás během léčby vyskytnou následující nežádoucí účinky:

 

Méně časté (více než u 1 pacienta z 1000 a méně než u 1 pacienta ze 100):

·         Neobvyklé krvácení, včetně krvácení z trávicího traktu

 

 

 

Vzácné (více než u 1 pacienta z 10 000 a méně než u 1 pacienta z 1000):
 • Pokud se u Vás vyskytnou příznaky: otok kůže, jazyka, rtů nebo otok kdekoliv v obličeji, obtížné dýchání nebo polykání (alergická reakce), vyhledejte neprodleně Vašeho lékaře nebo navštivte nemocnici.
 • Pokud se u Vás vyskytne vysoká horečka, agitovanost, zmatenost, třes a náhlé svalové záškuby, může se jednat o příznaky vzácného serotoninového syndromu. V takovém případě vyhledejte svého lékaře.

 

Pokud se u Vás vyskytnou následující nežádoucí účinky, měl/a byste ihned navštívit svého lékaře nebo nejbližší nemocnici:

 • Obtížné močení
 • Křeče (záchvaty), viz též oddíl “Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Escitralix je zapotřebí”
 • Žluté zabarvení kůže a bělma očí, které může být známkou poškození funkce jater/zánětu jater

 

 

Vyjma těchto nežádoucích účinků byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

 

Velmi časté (u více než 1 pacienta z 10):

 • Necítíte se dobře (pocit nevolnosti)

 

Časté (u více než 1 paceinta ze 100, ale méně než u 1 pacienta z 10):

 

·         Pocit ucpaného nosu nebo vodnatá rýma (sinusitis)

 • Snížená nebo zvýšená chuť k jídlu
 • Úzkost, neklid, abnormální sny, obtížné usínání, pocity ospalosti, závratě, zívání, třes, píchání  v kůži
 • Průjem, zácpa, zvracení, sucho v ústech
 • Zvýšená potivost
 • Bolest svalů a kloubů (artralgie a myalgie)
 • Sexuální poruchy (opožděná ejakulace, poruchy erekce, pokles libida a u žen obtížné dosahování orgasmu)
 • Únava, horečka
 • Zvýšení tělesné hmotnosti

 

Méně časté (u více než 1 pacienta z 1000, ale méně než u 1 pacienta ze 100) :

 

·         Kopřivka, vyrážka, svědění (pruritus)

·         Skřípání zubů, agitovanost, nervozita, záchvaty paniky, stavy zmatenosti

·         Poruchy spánku, poruchy chuti, mdloby (synkopa)

·         Rozšíření zornic (mydriáza), zrakové halucinace, zvonění v uších (tinnitus)

·         Ztráta vlasů

·         Poševní krvácení

·         Pokles tělesné hmotnosti

·         Zrychlení srdeční frekvence

·         Otoky rukou nebo nohou

·         Krvácení z nosu

 

Vzácné (více než u 1 pacienta z 10 000, ale méně než u 1 pacienta z 1000):

·         Agresivita, odosobnění, halucinace

·         Pomalá srdeční frekvence

 • Sebevražedné a jiné související příhody, viz oddíl “Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Escitralix je zapotřebí”

 

 

 

 

U některých pacientů byly též hlášeny (neznámá četnost):

·         Snížená hladina sodíku v krvi s příznaky: pocity nevolnosti, svalové slabosti a zmatenosti

·         Závratě při rychlém postavení, způsobená poklesem krevního tlaku (ortostatická hypotenze)

·         Odchylky v jaterních testech (zvýšení jaterních enzymů v krvi)

·         Poruchy hybnosti (mimovolní pohyby svalů)

·         Bolestivá erekce (priapismus)

·         Poruchy krvácení včetně krvácení do kůže a sliznic (ekchymózy) a snížená hladina krevních destiček (trombocytopenie)

·         Náhlý otok kůže a sliznic (angioedém)

·         Zvýšené množství vyloučené moči (nepřiměřená sekrece ADH)

·         Tvorba mléka u žen, které nekojí

·         Mánie

 

Myšlenky na sebepoškozování nebo na sebevraždu  (případy se sebevražednými představami,  případy se sebevražedným chováním byly zaznamenány během léčby escitalopramem nebo během časné fáze ukončování léčby, (viz též oddíl „Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Escitralix je zapotřebí“).

 

Některé další nežádoucí účinky byly pozorovány při léčbě přípravky, které působí podobně jako escitalopram (léčivá látka přípravku Escitralix):

 

 • Motorický neklid (akatizie)
 • Anorexie (nechutenství)

 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

5. JAK ESCITRALIX UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

 

Escitralix nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na vnějším obale.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Toto opatření pomáhá chránit životní prostředí.

 

6.          DALŠÍ INFORMACE

 

Co Escitralix obsahuje

 

Léčivá látka je escitalopramum. Jedna tableta přípravku Escitralix obsahuje escitalopramum (ve formě escitaloprami oxalas) 5 mg, 10 mg, 15 mg nebo 20 mg

 

Pomocnými látkami jsou:

Jádro: mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý

a magnesium-stearát.

 

Potahová vrstva: hypromelosa, oxid titaničitý a makrogol 400.

Jak Escitralix vypadá a co obsahuje balení

 

Escitralix je dodáván jako potahované tablety o síle 5 mg, 10 mg, 15 mg a 20 mg.

Popis tablet následuje níže:

 

 Escitralix 5 mg:            kulaté, bílé potahované tablety.

 

 Escitralix 10 mg:          oválné (8,1×5,6 mm), bílé potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně.             

                                   Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

 

Escitralix 15 mg:           oválné (10,4×5,6 mm), bílé potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně.

                                   Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, není určena k dělení dávky.

 

Escitralix 20 mg:          oválné (11,6×7,1 mm), bílé potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně.  

Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

 

 

Velikost balení: 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 200, 500 tablet (blistr)

30×1, 49×1, 100×1 tablet (jednodávkový blistr)

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Držitel rozhodnutí o registraci výrobce

Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H, 8502 Lannach, Rakousko

 

Výrobce

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH & CO.KG, 84529 Tittmoning, Německo

 

Tato informace byla naposledy schválena 1.7.2009.