Escitil

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls12485-8/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Escitil 5 mg

Escitil 10 mg

Escitil 15 mg

Escitil 20 mg

potahované tablety

escitalopramum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

–            Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

–            Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

–            Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

–            Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalové informaci naleznete:

1.         Co je přípravek Escitil a k čemu se používá.

2.         Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Escitil užívat.

3.         Jak se přípravek Escitil užívá.

4.         Možné nežádoucí účinky.

5          Jak přípravek Escitil uchovávat.

6.         Další informace.

 

1.   CO JE PŘÍPRAVEK ESCITIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Escitil obsahuje escitalopram a používá se k léčbě deprese (depresivních epizod) a úzkostných poruch (jako je panická úzkostná porucha s agorafobií nebo bez ní, což je strach z pobytu na místech, kde nemusí být v dosahu žádná pomoc, sociální úzkostná porucha, generalizovaná úzkostná porucha a obsedantně kompulzivní porucha).

Escitalopram patří do skupiny antidepresiv nazývaných selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Tyto léky působí na serotoninový systém v mozku zvýšením hladiny serotoninu. Má se za to, že poruchy serotoninového systému jsou důležitým faktorem vzniku deprese a souvisejících chorob.

 

2.      ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ESCITIL UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Escitil

·               jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na escitalopram nebo na kteroukoli další složku přípravku Escitil (viz bod 6 “Další informace”);

·               jestliže užíváte léky, které patří do skupiny nazývané inhibitory MAO, včetně selegilinu (používá se k léčbě Parkinsonovy choroby), moklobemidu (používá se k léčbě depresí) a linezolidu (antibiotikum).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Escitil je zapotřebí

Informujte prosím svého lékaře, jestliže trpíte jakoukoli jinou chorobou nebo stavem, protože Váš lékař může tuto informaci potřebovat ke zvážení. Zvláště svého lékaře informujte pokud:

·               máte epilepsii. Léčba přípravkem Escitil musí být ukončena, pokud se u Vás vyskytnou záchvaty nebo pokud se četnost záchvatů zvýší (viz také bod 4 “Možné nežádoucí účinky”).

·               trpíte poruchou funkce jater nebo ledvin. Váš lékař může dospět k závěru, že je nutno dávku upravit.

·               máte cukrovku. Léčba přípravkem Escitil může  pozměňovat hladiny cukru v krvi. Může být potřebné změnit dávkování inzulinu a/nebo perorálních antidiabetik.

·               máte sníženou hladinu sodíku v krvi.

·               máte sklon ke snadnému krvácení nebo ke vzniku modřin.

·               se podrobujete elektrošokové léčbě.

·               trpíte onemocněním věnčitých cév.

Věnujte, prosím, pozornost následujícímu sdělení

Podobně, jako je tomu u jiných léků užívaných k léčbě deprese nebo příbuzných chorob, zlepšení se nedostavuje ihned. Po zahájení léčby přípravkem Escitil může trvat několik týdnů, než zaznamenáte jakékoliv zlepšení. Při léčbě panické poruchy obvykle trvá 2 až 4 týdny, než lze pozorovat jakékoliv zlepšení. Na počátku léčby mohou někteří pacienti zaznamenat zvýšenou úzkost, která zmizí během pokračující léčby. Proto je velmi důležité, abyste přesně plnil(a) lékařovy instrukce a neukončoval(a) léčbu ani neměnil(a) dávky bez konzultace se svým lékařem.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení vaší deprese nebo úzkostné poruchy

Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidpresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.

Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:

–           Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.

–           Jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese nebo úzkostnou poruchu a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování.

Někteří pacienti s maniodepresivní chorobou mohou vstoupit do manické fáze. Ta se vyznačuje neobvyklou a rychlou změnou myšlenek, nemístným pocitem štěstí a nadměrnou tělesnou činností. Jestliže toto zaznamenáte, spojte se se svým lékařem.

Během prvních týdnů léčby se mohou též objevit příznaky, jako je neklid nebo obtíže sedět nebo stát v klidu. Jestliže zaznamenáte tyto příznaky, řekněte to neprodleně svému lékaři.

Někdy si nemusíte být výše uvedených příznaků vědom(a) a proto může být užitečné, pokud požádáte přítele nebo příbuzného, aby možné projevy změn ve Vašem chování sledoval.

Pokud máte úzkostné myšlenky nebo zážitky nebo pokud se během léčby vyskytne kterýkoli z výše uvedených příznaků, ihned se obraťte na svého lékaře nebo jděte do nejbližší nemocnice.

Užívání u dětí a mladistvých mladších než 18 let

Přípravek Escitil není běžně určen k léčbě dětí a mladistvých do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky, nepřátelské jednání (převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Váš lékař přesto může přípravek Escitil pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud Váš lékař předepsal přípravek Escitil pacientovi mladšímu 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Escitil, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobá bezpečnost přípravku Escitil ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání, rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině zkoumány.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Oznamte svému lékaři, jestliže užíváte kterýkoliv z následujících léků:

·               „Neselektivní inhibitory monoaminooxidázy (IMAO)“ obsahující fenelzin, iproniazid, isokarboxazid, nialamid a tranylcypromin jako léčivé látky. Jestliže jste užíval(a) kterýkoliv z těchto léků, je třeba vyčkat 14 dní, než zahájíte léčbu přípravkem Escitil. Po ukončení léčby přípravkem Escitil musíte vyčkat 7 dní před užíváním kteréhokoliv z těchto léků.

·               „Reverzibilní selektivní inhibitory MAO-A“ obsahující moklobemid (používané k léčbě deprese).

·               „Irreverzibilní inhibitory MAO-B“ obsahující selegilin (používané k léčbě Parkinsonovy choroby). Zvyšují riziko vedlejších účinků.

·               Antibiotikum linezolid.

·               Lithium (používané při léčbě maniodepresivní poruchy) a tryptofan.

·               Imipramin a desipramin (oba používané k léčbě deprese).

·               Sumatriptan a podobné léky (používané k léčbě migrény) a tramadol (používaný proti závažné bolesti). Zvyšují riziko vedlejších účinků.

·               Cimetidin a omeprazol (používané k léčbě žaludečních vředů), fluvoxamin (antidepresivum) a tiklopidin (používaný pro snížení rizika mrtvice). Mohou způsobovat zvýšení hladin přípravku Escitil v krvi.

·               Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) – bylinný léčivý přípravek používaný při depresi.

·               Kyselina acetylsalicyová (aspirin) a nesteroidní antirevmatika (léky používané k úlevě od bolesti nebo k ředění krve, takzvaná antikoagulancia).

·               Warfarin, dipyridamol a fenprokumon (léky používané k ředění krve, takzvaná antikoagulancia). Váš lékař může vyžadovat provedení některých krevních testů při zahájení nebo ukončení léčby přípravkem Escitil, aby si ověřil, že dávka antikoagulancia je stále odpovídající.

·               Meflochin (užívaný k léčbě malárie), bupropion (užívaný k léčbě deprese) a tramadol (užívaný k léčbě závažné bolesti) vzhledem k možnému riziku snížení prahu pro vznik záchvatů.

·               Neuroleptika (léky k léčbě schizofrenie, psychózy) vzhledem k možnému riziku snížení prahu pro vznik záchvatů, a antidepresiva.

·               Flekainid, propafenon a metoprolol (používané při srdečních-cévních onemocněních) a desipramin, klomipramin a nortriptylin (antidepresiva) a risperidon, thioridazin a haloperidol (antipsychotika). Může být potřebná úprava dávkování přípravku Escitil.

Užívání přípravku Escitil s jídlem a pitím

Přípravek Escitil lze užívat s jídlem nebo bez jídla (viz bod 3 „Jak se přípravek Escitil užívá“).

Podobně jako je tomu s řadou jiných léků, nelze doporučit kombinaci přípravku Escitil s alkoholem, i když interakce escitalopramu s alkoholem se nepředpokládá.

Těhotenství a kojení

Informujte svého lékaře, jestliže jste těhotná nebo plánujete otěhotnět. Neužívejte přípravek Escitil, jestliže jste těhotná, pokud jste se svým lékařem nediskutovala rizika a prospěch, který toto užívání zahrnuje.

Jestliže jste užívala přípravek Escitil během posledních 3 měsíců svého těhotenství, měla byste si být vědoma, že můžete u svého novorozence pozorovat následující účinky: problémy s dýcháním, namodralá kůže, záchvaty, změny tělesné teploty, obtíže s krmením, zvracení, nízká hladina cukru v krvi, ztuhlé nebo ochablé svaly, prudké reflexy, třes, nervozita, podrážděnost, netečnost, nepřetržitý pláč, ospalost a potíže se spaním. Má-li Váš novorozenec kterýkoliv z těchto příznaků, spojte se, prosím, neprodleně se svým lékařem.

V případě používání v těhotenství se léčba přípravkem Escitil nikdy nesmí náhle ukončit.

Neužívejte přípravek Escitil, jestliže kojíte, aniž byste se svým lékařem diskutovala rizika a prospěch související s touto léčbou.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte vozidlo ani neobsluhujte stroje, dokud nezjistíte, jak na Vás přípravek Escitil působí.

 

3.                  JAK SE PŘÍPRAVEK ESCITIL UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Escitil přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí

Deprese

Normální doporučená dávka přípravku Escitil je 10 mg užívaných jako jedna denní dávka. Lékař může tuto dávku zvýšit maximálně na 20 mg denně.

Panická porucha

Zahajovací dávka přípravku Escitil je 5 mg užívaných jako jedna denní dávka po dobu prvního týdne s následujícím zvýšením dávky na 10 mg denně. Váš lékař může tuto dávku dále zvyšovat maximálně na 20 mg denně.

Sociální úzkostná porucha

Normální doporučená dávka přípravku Escitil je 10 mg užívaných jako jedna denní dávka. Váš lékař může buď snížit Vaši dávku na 5 mg denně nebo ji zvýšit maximálně na 20 mg denně, v závislosti na tom, jak reagujete na tento lék.

Generalizovaná úzkostná porucha

Normální doporučená dávka přípravku Escitil je 10 mg užívaných jako jedna denní dávka. Váš lékař může tuto dávku zvýšit maximálně na 20 mg denně.

Obsedantně-kompulzivní porucha

Normální doporučená dávka přípravku Escitil je 10 mg užívaných jako jedna denní dávka. Váš lékař může tuto dávku zvýšit maximálně na 20 mg denně.

Starší pacienti (nad 65 let)

Normálně doporučovaná zahajovací dávka přípravku Escitil je 5 mg užívaných jako jedna denní dávka.

Děti a mladiství (mladší než 18 let)

U dětí a dospívajících by se přípravek Escitil normálně neměl užívat. Ohledně dalších informací viz, prosím, bod 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Escitil používat“.

Přípravek Escitil můžete užívat s jídlem nebo bez jídla. Spolkněte tabletu a zapijte ji vodou. Nežvýkejte tablety, protože jsou hořké.

V případě nutnosti můžete tablety dělit tak, že je položíte na rovný povrch dělicí rýhou dolů. Tabletu pak lze rozdělit tím, že zatlačíte na oba její konce pomocí ukazováčků.

Trvání léčby

Může trvat několik týdnů, než se začnete cítit lépe. Pokračujte v užívání přípravku Escitil, dokonce i když uplyne nějaká doba, než pocítíte jakékoliv zlepšení svého stavu.

Neměňte dávku svého léku, aniž byste o tom předem hovořil(a) se svým lékařem.

Pokračujte v užívání přípravku Escitil tak dlouho, jak Váš lékař doporučil. Jestliže přerušíte svou léčbu příliš brzy, Vaše příznaky se mohou vrátit. Doporučuje se dále pokračovat v léčbě nejméně 6 měsíců od doby, kdy se již opět cítíte dobře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Escitil, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) větší než předepsanou dávku přípravku Escitil, spojte se neprodleně se svým lékařem nebo s nejbližším pohotovostním oddělením nemocnice. Učiňte tak, i když nemáte žádné známky obtíží. Některé z projevů předávkování by mohly být závratě, třes, agitovanost (pohybový neklid), křeče, bezvědomí, nevolnost, zvracení, změna srdečního rytmu, pokles krevního tlaku a změna v rovnováze tekutin/solí. Když jdete k lékaři nebo do nemocnice, vezměte sebou krabičku s přípravkem Escitil.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Escitil

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jestliže zapomenete vzít jednu dávku a vzpomenete si na to před ulehnutím, užijte ji ihned. Příštího dne pokračujte normálně. Pokud si vzpomenete během noci nebo příští den, zmeškanou dávku vynechejte a pokračujte jako obvykle.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Escitil

Nepřerušujte užívání přípravku Escitil, pokud Vám to neporadil Váš lékař. Při ukončování léčby se obecně doporučuje, abyste snižoval(a) dávku přípravku Escitil postupně během několika týdnů.

Jestliže ukončujete užívání přípravku Escitil, zejména náhle, můžete pociťovat příznaky z vysazení. Ty jsou při ukončování léčby přípravkem Escitil běžné. Riziko je vyšší, pokud byl přípravek Escitil užíván po dlouhou dobu nebo ve vysokých dávkách nebo pokud se dávka sníží příliš rychle. Většina lidí zjistila, že tyto příznaky jsou mírné a samovolně ustoupí během dvou týdnů. U některých pacientů však mohou mít závažnou intenzitu nebo mohou být dlouhodobější (2 až 3 měsíce nebo více). Jestliže máte závažné příznaky z vysazení při ukončování léčby přípravkem Escitil, spojte se, prosím, se svým lékařem. Může Vás požádat, abyste opět zahájil(a) užívání tablet a ukončoval(a) užívání pomaleji.

Příznaky z vysazení zahrnují: pocit závratí (nestabilita nebo nerovnováha), pocity mravenčení, pocity pálení a (méně často) pocity elektrických výbojů včetně pocitů v hlavě, poruchy spánku (živé sny, noční můry, neschopnost spánku), pocity úzkosti, bolesti hlavy, pocit nevolnosti, pocení (včetně nočního pocení), pocit neklidu či znepokojení, třes, pocit zmatení nebo dezorientace, pocit citového pohnutí či podráždění, průjem (řídká stolice), zrakové poruchy, bušení srdce (palpitace).

Máte-li jakékoliv další otázky o užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

 

 

4.         MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Escitil nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Tyto vedlejší účinky obvykle vymizí po několika týdnech léčby. Buďte si prosím vědom(a) toho, že mnohé z těchto účinků mohou být též příznaky Vaší nemoci, a proto se zlepší, když se začne zlepšovat Váš stav.

Navštivte ihned svého lékaře, pokud zaznamenáte během léčby jakékoliv z následujících vedlejších účinků:

Méně časté (u více než 1 z 1000 osob a méně než 1 ze 100 osob):

·               neobvyklé krvácení, včetně krvácení z trávící a zažívací soustavy

Vzácné (u více než 1 z 10 000 osob a méně než 1 z 1000 osob):

·               Jestliže zaznamenáte otok kůže, jazyka, rtů nebo obličeje nebo máte obtíže s dýcháním nebo polykáním (reakce z přecitlivělosti), ihned se obraťte na svého lékaře nebo jděte do nemocnice.

·               Jestliže máte vysokou horečku, pohybový neklid (agitace), zmatenost, třes a náhlé stahy svalů, mohou to být příznaky vzácného stavu nazývaného serotoninový syndrom. Pokud se u Vás tyto projevy objeví, obraťte se na svého lékaře.

Jestliže zaznamenáte následující nežádoucí účinky, měl(a) byste se spojit se svým lékařem nebo jít přímo do nemocnice:

·               obtíže s močením

·               záchvaty, viz též bod „Zvláštní pozornosti při použití přípravku Escitil je zapotřebí“

·               zežloutnutí kůže a bělma očí jsou příznaky zhoršení funkce jater/zánětu jater

Navíc k výše popsaným vedlejším účinkům byly hlášeny následující:

Velmi časté (u více než 1 z 10 osob):

·               nevolnost

Časté (u více než 1 ze 100 osob a méně než 1 z 10 osob):

·               ucpaný nos nebo vodnatý výtok z nosu (sinusitida)

·               pokles nebo vzrůst chuti k jídlu

·               úzkost, neklid, abnormální sny, obtíže s usínáním, pocity ospalosti, závratě, zívání, třes, bodavé pocity na kůži

·               průjem, zácpa, zvracení, sucho v ústech

·               zvýšené pocení

·               bolest svalů a kloubů (artralgie a myalgie)

·               sexuální poruchy (opožděná ejakulace, problémy s erekcí, snížená sexuální touha; ženy mohou zaznamenat obtíže s dosažením orgasmu)

·               únava, horečka

·               zvýšená tělesná hmotnost

Méně časté (u více než 1 z 1000 osob a méně než 1 ze 100 osob):

·               kopřivka, vyrážka, svědění (pruritus)

·               skřípání zuby, agitovanost (pohybový neklid), nervozita, záchvat panické úzkosti, stavy zmatenosti

·               narušený spánek, poruchy chuti, mdloba (synkopa)

·               zvětšené panenky (mydriáza), porucha zraku, zvonění v uších (tinitus)

·               vypadávání vlasů

·               vaginální (poševní) krvácení

·               snížená tělesná hmotnost

·               rychlý tlukot srdce

·               otok horních nebo dolních končetin

·               krvácení z nosu

Vzácné (u více než 1 z 10 000 a méně než 1 z 1000 osob):

·               agresivita, odosobnění (depersonalizace), halucinace

·               pomalý tlukot srdce

·               příhody vztahující se k sebevraždě, viz též bod „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Escitil je zapotřebí“

Někteří pacienti uváděli (s neznámou frekvencí):

·               snížené hladiny sodíku v krvi (příznaky jsou celková nevolnost se svalovou slabostí nebo zmateností)

·               závratě při vstávání, které jsou následkem nízkého krevního tlaku (ortostatická hypotenze)

·               abnormální jaterní funkční testy (zvýšené množství jaterních enzymů v krvi)

·               pohybové poruchy (mimovolní svalové pohyby)

·               bolestivá erekce (priapismus)

·               poruchy krvácení včetně krvácení kůže a sliznic (ekchymóza) a nízká hladina krevních destiček (trombocytopenie)

·               náhlý otok kůže nebo sliznice (angioedém)

·               vzrůst množství vylučované moči (nepřiměřené vylučování antidiuretického hormonu)

·               vylučování mléka u žen, které nekojí

·               mánie

Myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu (případy sebevražedných myšlenek a sebevražedného chování byly hlášeny během léčby escitalopramem nebo brzy po jejím ukončení. (Viz také bod „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Escitil je zapotřebí“).

Navíc je známo, že se vyskytuje řada nežádoucích účinků u léků, které působí podobným způsobem jako escitalopram. Jsou to:

·               pohybový neklid (neschopnost vydržet v klidu (akatizie))

·               anorexie (nechutenství)

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

 

 

5.         JAK PŘÍPRAVEK ESCITIL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Přípravek Escitil nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku nebo krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

6.   DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Escitil obsahuje:

Léčivou látkou je escitalopramum. Jedna tableta přípravku Escitil obsahuje escitalopramum 5 mg, 10 mg, 15 mg nebo 20 mg (ve formě escitaloprami oxalas).

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa (E460), sodná sůl kroskarmelosy (E468), koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát (E470b).

Potah tablety: hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171) a makrogol 400.

Jak přípravek Escitil potahované tablety vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Escitil je dodáván jako 5 mg, 10 mg, 15 mg a 20 mg potahované tablety. Tablety jsou popsány dále:

Přípravek Escitil 5 mg jsou kulaté, bílé, potahované tablety.

Přípravek Escitil 10 mg jsou oválné (8,1×5,6 mm), bílé, potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

Přípravek Escitil 15 mg jsou oválné (10,4×5,6 mm), bílé, potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky.

Přípravek Escitil 20 mg jsou oválné (11,6×7,1 mm), bílé, potahované tablety s dělící rýhou na jedné straně. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Přípravek Escitil je k dispozici v následujících velikostech balení:

7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 200, 500 tablet (blistrová balení) a jednodávkový blistr: 30×1, 49×1 a 100×1 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Držitel rozhodnutí o registraci

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko

 

Výrobce

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH

Göllstrasse 1

84529 Tittmoning

Německo

 

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 1.7.2009.