ELIFY

Příbalová informace:INFORMACE PRO UŽIVATELE

 

ELIFY 37,5 mg

ELIFY 75 mg

ELIFY 150 mg

tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

(venlafaxini hydrochloridum)

 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 •  Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej  žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 •  Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V  příbalové informaci naleznete:

 

 1. Co je ELIFY a k čemu s používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ELIFY užívat
 3. Jak se ELIFY užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak ELIFY uchovávat
 6. Další informace

 

1.      Co je ELIFY a k čemu s používá

ELIFY patří do skupiny léčiv používaných k léčbě deprese (antidepresiva).

ELIFY se používá k léčbě:

·        Těžké deprese

·        Krátkodobá léčba generalizované úzkostné poruchy (určité dlouhodobé úzkostné poruchy, které působí přehnaný strach)

·        Krátkodobá léčba sociální úzkostné poruchy (stálý strach z  negativního posouzení druhými v různých sociálních situacích – také se nazývá sociální fobie)

·        Léčba panické poruchy (určitá forma přemrštěné úzkosti, která může být také spojena s agorafobií; agorafobie je úzkostná porucha která v podstatě spočívá ve strachu dostat se do obtížné nebo trapné situace, ze které není úniku)

2.      Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ELIFY užívat

Neužívejte ELIFY

 • pokud jste alergičtí (přecitlivělí) na venlafaxin nebo jakoukoli jinou složku přípravku ELIFY
 • společně s určitými léky, které se nazývají inhibitory MAO (používané k léčbě deprese) nebo během 14 dní po ukončení léčby tímto lékem. Obdobně byste neměli užívat inhibitor MAO během 7 dní po ukončení léčby ELIFY.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku ELIFY je zapotřebí:

 

Použití u dětí a dospívajících do 18 let

ELIFY by za normálních okolností neměli používat děti a mladiství mladší 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako. pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské chování (převážně agresivita, protichůdné chování a hněv). Váš lékař přesto může předepsat ELIFY pacientům mladším 18 let, pokud usoudí, že je to v jejich nejlepším zájmu. Pokud Váš lékař předepíše ELIFY pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Pokud u pacienta do 18 let užívajícího ELIFY vzniknou nebo se zhorší výše uvedené příznaky, měli byste informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky venlafaxinu ve vztahu k dalšímu růstu růst, dospívání a rozvoji  poznávání a chování nenabyly dosud v této věkové skupině prokázány.

 

Sebevražedné myšlenky a zhoršení vaší deprese nebo úzkosti

Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidpresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.

 

Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:

–          Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.

–          Jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.

 

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

 

Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese nebo úzkostnou poruchu a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování.

 

 • Pokud máte nebo jste prodělali následující onemocnění

o                Mánie (stav duševní a fyzické hyperaktivity)

o                Chování s cílem způsobit újmu na zdraví nebo bolest a sebevražedné myšlenky

o                Epilepsie

o                Diabetes

o                Zhoršená funkce ledvin

o                Středně těžké nebo těžké poruchy jater (např. cirhóza, jaterní onemocnění charakterizované trvalým poškozením jaterní tkáně)

o                Poruchy močení

o                Zvýšený nitrooční tlak (glaukom)

o                Nízký nebo vysoký krevní tlak

o                Určité srdeční poruchy  – např. poruchy vedení, bolestivý, svíravý pocit na hrudi (angina pectoris) nebo infarkt v poslední době

 • Pokud jste v depresivní fázi takzvané maniodepresivní poruchy (vracející se období duševní hyperaktivity následované záchvaty těžké deprese). Vaše deprese by mohla přejít do manické fáze (duševní a fyzická hyperaktivita).
 • V klinických studiích bylo při dlouhodobém podávání venlafaxinu (3 měsíce nebo více) u velkého počtu pacientů pozorováno zvýšení krevního cholesterolu. Váš lékař se proto může v případě dlouhodobé léčby rozhodnout pravidelně sledovat Vaši hladinu cholesterolu.
 • Pokud máte sklon k častému nebo neobvyklému krvácení nebo podlitinám
 • Pokud jste starší osoba a užíváte léky, které se nazývají diuretika
 • Pokud se objeví vyrážka, kopřivka nebo jiné alergické reakce, přerušte užívání přípravku ELIFY a informujte Vašeho lékaře

Je obecně známo, že se při náhlém přerušení antidepresivní léčby mohou objevit příznaky z vysazení (např. nevolnost, bolest hlavy, poruchy vnímání, poruchy spánku, zmatenost, nervozita, úzkost, průjem, pocení, třes a závrať). Je třeba zdůraznit, že dávka musí být snižována pomalu, pod lékařským dohledem a na základě rozhodnutí lékaře zastavit léčbu.

V případě, že se Vás týká jakékoli výše uvedené varování (nebo pokud se Vás týkalo v minulosti), poraďte se s Vaším lékařem nebo lékárníkem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Informujte, prosím, Vašeho lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte nebo jste v poslední době užíval/a jiné léky, včetně léků bez lékařského předpisu.

 • nesmíte užívat ELIFY společně s určitými léky k léčbě deprese, které se nazývají inhibitory MAO. To platí i během 14 dní po ukončení léčby inhibitorem MAO. Obdobně byste neměli užívat inhibitor MAO během 7 dní po ukončení léčby ELIFY.

Pokud užijete ELIFY krátce po ukončení léčby inhibitorem MAO nebo pokud začnete užívat inhibitor MAO krátce po ukončení léčby ELIFY, může dojít k nežádoucím účinkům. Byly popsány následující nežádoucí účinky: třes (tremor), mimovolní svalové záškuby (myoklonus), pocení, nevolnost, zvracení, návaly horka, závrať, zvýšená teplota těla (hypertermie) spolu s příznaky připomínajícími maligní neuroleptický syndrom (vážné onemocnění které se může projevit jako ztuhlost svalů, těžká neschopnost v klidu sedět, vysoká horečka, pocení, zvýšené slinění a porušené vědomí), serotoninový syndrom (někdy závažné, nicméně vzácné onemocnění s nevolností, průjmem, silným pocením, strnulostí, svalovými záškuby, tremorem (třes), poruchami spánku, ztrátou chuti k jídlu, poruchami vědomí, zmateností a agitovaností (vzrušenost, nepokoj), záchvaty a smrtí).

Pokud užijete ELIFY současně s inhibitorem MAO, může dojít k následujícím příznakům: zvýšená teplota těla (hypertermie), ztuhlost svalů, mimovolní svalové záškuby (myoklonus), mimovolní pohyby s krátkodobým kolísáním životních funkcí, změny duševního stavu (včetně výrazné vzrušivosti a neklidu (agitovanost), může přecházet do deliria a komatu) a příznaky připomínajícími neuroleptický maligní syndrom (viz předchozí odstavec).

Pokud přejdete na ELIFY 14 dní po léčbě inhibitorem MAO, měli byste po dobu prvních několika dní užívat dávku 37,5 mg denně. Váš lékař může rozhodnout, že doba mezi ukončením léčby inhibitorem MAO a nasazením ELIFY bude kratší než 14 dnů. Pokud k této situaci dojde, musí se lékař ujistit, že riziko vzniku výše zmíněných vedlejších účinků je minimální.

Opatrnost je třeba, pokud užíváte:

 • přípravky na hubnutí (např. fentermin). Souběžné podávání venlafaxin hydrochloridu a přípravků na hubnutí se nedoporučuje.
 • léky, které mohou zvyšovat sklon ke krvácení (např. kyselina acetylsalicylová nebo léky proti srážení krve).
 • léky proti bolesti (jako kyselina acetylsalicylová nebo nesteroidní protizánětlivé/antirevmatické léky – NSAID) nebo pokud máte málo krevních destiček, neboť je zde vyšší riziko krvácení
 • ELIFY může zvýšit účinek haloperidolu a klozapinu. Tyto léky se používají k léčbě závažných duševních onemocnění (antipsychotika/neuroleptika)
 • nežádoucí účinky se mohou objevit při užívání cimetidinu, léku která zabraňuje tvorbě žaludeční kyseliny
 • opatrnost je třeba u pacientů užívajících warfarin (lék zabraňující tvorbě krevních sraženin)
 • léky, které mohou ovlivnit hladinu serotoninu (látka v mozku, která ovlivňuje Vaši náladu) jako triptany (používané k léčbě migrény), selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI, k léčbě deprese), diazepam, lithium a přípravky obsahující třezalku
 • elektrokonvulzivní terapie (léčba elektrošoky)
 • ketokonazol (k léčbě infekcí způsobených houbami), erytromycin (antibiotikum) nebo verapamil (k léčbě určitých poruch srdce nebo vysokého krevního tlaku), neboť zde může být účinek venlafaxinu zvýšený.

Užívání ELIFY spolu s jídlem a pitím

Ačkoli ELIFY nezvyšuje účinek alkoholu, během užívání ELIFY byste alkohol pít neměli.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Těhotenství

Sdělte Vašemu lékaři, pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnět.

Není s určitostí známo, zda má užívání ELIFY během těhotenství škodlivý účinek na nenarozené dítě. Pokud je tento lék užit krátce před porodem, je třeba vzít v úvahu možnost výskytu příznaků z vysazení u novorozence.

ELIFY by neměl být používán během těhotenství, pokud to není jednoznačně nařízeno Vaším lékařem.

Kojení

Pokud kojíte, sdělte to Vašemu lékaři.

Venlafaxin a jeho aktivní metabolit se vylučují do mateřského mléka. Účinky na kojence jsou nejasné. Váš lékař rozhodne, zda máte pokračovat/přerušit kojení nebo zda máte pokračovat/přerušit léčbu přípravkem ELIFY.

Řízení a obsluha strojů

Všechny psychoaktivní přípravky mohou negativně ovlivnit soustředění a Vaši schopnost reagovat.

To platí zejména pro užívání strojů včetně motorových vozidel. Měli byste sledovat své reakce na užívání ELIFY a vyvarovat se těchto aktivit dokud není dostatečně jisté, že Vás léčba nežádoucím způsobem neovlivňuje.

Důležité informace o některých složkách ELIFY

Pro sílu 37,5 mg

Pomocná látka ponceau 4R (E124) obsažená v materiálu tobolky může působit alergické reakce.

Pro sílu 75 mg

Pomocná látka oranžová žluť (E110) obsažená v materiálu tobolky může působit alergické reakce.

Pro sílu 150 mg

Pomocná látka oranžová žluť (E110) obsažená v materiálu tobolky může působit alergické reakce.

Navíc tento lék obsahuje sacharosu. Pokud víte, že nesnášíte některé cukry, kontaktujte před užíváním ELIFY Vašeho lékaře.

3.      Jak se ELIFY užívá

ELIFY užívejte vždy přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste něčím jisti, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

ELIFY by měl být podáván jednou denně během jídla, nejlépe stále ve stejnou denní dobu, ráno nebo večer. Tobolka polykejte vcelku spolu s dostatečným množstvím tekutiny. Tobolky se nesmí dělit, drtit, žvýkat nebo rozpouštět ve vodě.

Než pocítíte, že Váš lék účinkuje, může to trvat několik dní. Nebojte se, to je normální. Možná budete užívat ELIFY několik měsíců. Pokud to tak je, nebojte, není to neobvyklé.

ELIFY je forma venlafaxinu s prodlouženým uvolňováním – uvolňuje léčivou látku postupně během delší doby. Je možné, že lékař změnil Vaši léčbu z tradičních tablet s okamžitým uvolňováním na ELIFY. V takovém případě lékař rozhodne jaká dávka ELIFY je nejbližší k Vaší celkové denní dávce tradičních tablet. Tato dávka ELIFY se pak užívá jen jednou denně.

Váš lékař si může přát pravidelně sledovat Váš krevní tlak a tepovou frekvenci, zvláště pokud Vaše léčba vyžaduje vysoké dávky ELIFY (nad 200 mg denně).

Těžká deprese

Obvyklá počáteční dávka je 75 mg/den. Účinek se obvykle projeví po 2 až 4 týdnech léčby. Pokud není účinek uspokojivý, Váš lékař může dávku zvýšit (postupně, v intervalech okolo 2 týdnů) na 150 mg a opět na 225 mg. Někteří pacienti mohou potřebovat vyšší dávky (až 375 mg). Zkušenost s vysokými dávkami je však zatím omezená.

Pokud účinek nenastane po maximální dávce 375 mg během 2 – 4 týdnů, Váš lékař Vám předepíše jiný lék.

Obvyklá doba léčby je 4 – 6 měsíců.

Generalizovaná úzkostná porucha

Doporučuje se dávka 75 mg denně. U pacientů bez dostatečné odpovědi na dávku 75 mg lze dávku po 75 mg dále zvyšovat, při zachování minimálního odstupu mezi zvýšeními 4 dny, až do maximální dávky 225 mg. Pokud Váš lékař souhlasí, léčba by neměla trvat déle než 8 týdnů, neboť u generalizované úzkostné poruchy nebyla pro dobu nad 8 týdnů prokázána účinnost.

Sociální úzkostná porucha / sociální fobie

Doporučuje se dávka 75 mg denně. U pacientů bez dostatečné odpovědi na dávku 75 mg lze dávku po 75 mg dále zvyšovat, při zachování minimálního odstupu mezi zvýšeními 4 dny, až do maximální dávky 225 mg. Pokud Váš lékař souhlasí, léčba by neměla trvat déle než 12 týdnů, neboť u sociální úzkostné poruchy nebyla pro dobu nad 12 týdnů prokázána účinnost.

Panické porucha s agorafobií nebo bez agorafobie

Počáteční dávka by měla být 37,5 mg/den po dobu 4 – 7 dní, poté by se dávka měla zvýšit na 75 mg/den. U pacientů bez dostatečné odpovědi na dávku 75 mg lze dávku po 75 mg dále zvyšovat v intervalech okolo dvou týdnů, při zachování minimálního odstupu mezi zvýšeními 4 dny, až do maximální dávky 225 mg. Pacienti s panickou poruchou obvykle vyžadují dlouhodobou léčbu. Účinek ELIFY v léčbě panické poruchy byl prokázán po dobu až 6 měsíců.

Váš lékař Vám může předepsat jinou dávku, například pokud jste starší osoba nebo máte poškozenou funkci jater a/nebo ledvin.

Poškození jater a ledvin

Pacienti s poškozením jater nebo ledvin by měli dostat nižší dávky.

U pacientů s nedostatečností ledvin musí být celková denní dávka snížena o 25-50%. U hemodialyzovaných pacientů musí být celková denní dávka snížena o 50%. Dávka léku smí být podána až po ukončení dialýzy.

U pacientů se středně těžkou nedostatečností jater musí být celková denní dávka snížena na polovinu.

Starší pacienti

Starší pacienti by měli začít s léčbou na nejnižší doporučené dávce. Při individuálním zvyšování dávky je třeba zvýšená opatrnost.

Použití u dětí a dospívajících do 18 let

ELIFY by neměl být používán u dětí a dospívajících do 18 let (viz bod Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ELIFY užívat).

Váš lékař Vám řekne, jak dlouho ELIFY užívat.

Nepřerušujte léčbu předčasně nebo bez předchozí porady s lékařem.

Pokud máte dojem, že účinek ELIFY je příliš silný nebo slabý, poraďte se s lékařem.

Pokud si vezmete více ELIFY, než jste měli

Pokud jste užili více ELIFY, než jste měli, obraťte se ihned na svého lékaře nebo lékárníka.

Vezměte s sebou obal, i v případě, že je prázdný.

Příznaky předávkování jsou: únava, vzrušenost a neklid, gastrointestinální potíže jako nevolnost, zvracení a průjem, třes, bušení srdce a vyšší krevní tlak. Dále bylo popsáno snížení tepové frekvence, pokles krevního tlaku, záchvaty, závrať a koma.

Pokud si zapomenete vzít ELIFY

Nikdy neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradili dávku zapomenutou. Vezměte si další dávku v obvyklém čase. Neužívejte žádnou dávku navíc.

Pokud ukončujete užívání ELIFY

Nesmíte přerušit užívání léku příliš náhle, neboť může dojít k příznakům jako úzkost, vzrušenost a neklid, zmatenost, průjem, závrať, sucho v ústech, bolest hlavy, mírné formy duševní hyperaktivity (hypománie), nespavost, nevolnost a zvracení, nervozita, palčivé nebo pálivé pocity na kůži (parestézie), poruchy spánku a pocení.

Promluvte si se svým lékařem o tom, jak dávku snižovat pomalu.

Pokud máte další otázky ohledně použití tohoto přípravku, zeptejte se vašeho lékaře nebo lékárníka.

4.      Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i ELIFY nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

 

Následující nežádoucí účinky byly rozděleny do těchto kategorií:

velmi časté (u více než 1 z 10 pacientů)

časté (u více než 1 ze 100, ale méně než u 1 z 10 pacientů)

méně časté (u více než 1 z 1000, ale méně než u 1 ze 100 pacientů)

vzácné (u více než 1 z 10 000, ale méně než u 1 z 1000 pacientů)

velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 pacientů)

Pozorování

Vzácné: prodloužené krvácení

Srdeční poruchy (srdce a cévy)

Méně časté: nepravidelný tep (arytmie), rychlý puls (tachykardie)

Velmi vzácné: poruchy srdečního rytmu (prodloužení QRS intervalu a QT, komorová fibrilace, komorová tachykardie včetně torsade de pointes)

Poruchy krve a lymfatického systému

Méně časté: krvácení do sliznic

Vzácné: prodloužené krvácení, změny krevního obrazu (málo krevních destiček), spojené s podlitinami a sklonem ke krvácení (trombocytopenie)

Velmi vzácné: změny krevních buněk (včetně agranulocytózy, aplastické anemie, neutropenie a pancytopenie).

Poruchy nervového systému

Časté: ospalost, závrať, bolest hlavy, zvýšený svalový tonus, svědění a pálení bez zjevné příčiny (parestézie), třes (tremor)

Méně časté: mimovolní pohyby svalů (myoklonus)

Vzácné: záchvaty, tzv. maligní neuroleptický syndrom, který se projevuje jako ztuhlost svalů, těžká neschopnost v klidu sedět, vysoká horečka, pocení, slinění a porušené vědomí; tzv. serotoninový syndrom doprovázený neklidem

Velmi vzácné: ztuhlost svalů, zřídka nemotornost a ztráta rovnováhy, náhlé mimovolní trhavé pohyby, zmatenost

Oční poruchy

Časté: problémy se zaostřováním, rozšířené zornice (mydriáza), poruchy vidění

Velmi vzácné: glaukom s úzkým úhlem, akutní glaukom (zvýšený tlak v oku)

Ušní poruchy

Méně časté: zvonění v uších (tinitus)

Poruchy dýchání a hrudníku

Časté: zívání

Velmi vzácné: plicní eozinofilie (zánět plic s dýchacími obtížemi), bolest na hrudi

Poruchy  trávicího traktu

Časté: snížená chuť k jídlu, zácpa, nevolnost, zvracení, sucho v ústech

Méně časté: změny chuti, skřípání zubů, průjem.

Velmi vzácné: zánět slinivky (pankreatitida)

Poruchy ledvin a močových cest

Časté: poruchy močení

Méně časté: zadržení moči v močovém měchýři pro nemožnost se vyprázdnit

Poruchy kůže a podkoží

Časté: pocení (včetně nočních potů).

Méně časté: zánět kůže (dermatitida), zvýšená citlivost kůže na sluneční světlo (fotosenzitivní reakce), vyrážka, ztráta vlasů (alopecie)

Velmi vzácné: kožní vyrážka s nepravidelně tvarovanými červenými skvrnami (multiformní erytém), Stevens-Johnsonův syndrom (vzácná alergická reakce s vysokou horečkou, červenými skvrnami na kůži, bolavými klouby a/nebo zánětem očí), svědění, kopřivka.

Poruchy pohybového systému a pojivové tkáně

Velmi vzácné: destrukce vláken kosterních svalů (rabdomyolýza), která může být spojena s akutním selháním ledvin

Poruchy žláz s vnitřní sekrecí

Velmi vzácné: zvýšená hladina hormonu prolaktinu. Prolaktin má mnoho účinků, nejdůležitější je stimulace savčích mléčných žláz k produkci mléka (laktace)

Poruchy metabolismu a výživy

Časté: zvýšená hladina cholesterolu v séru, ztráta hmotnosti

Méně časté: nízké hladiny sodíku v krvi (hyponatrémie), zvýšení hmotnosti

Vzácné: problémy v tvorbě antidiuretického hormonu

Cévní poruchy

Časté: zvýšení krevního tlaku (hypertenze), rozšíření cév (vazodilatace, většinou návaly horka), poranění způsobené obvykle tupým nárazem, kterým se poškodí vlásečnice a krev se rozlije do okolních tkání (ekchymózy), krvácení do membrán sliznic

Méně časté: snížení krevního tlaku (hypotenze), pocit závrati (posturální hypotenze), krátkodobá ztráta vědomí (synkopa)

Vzácné: prodloužené krvácení, neobvyklé krvácení (jako krvácení z nosu), krvácení do zažívacího traktu

Celkové a jinde nezařazené poruchy

Časté: slabost, únava, nedostatek energie (astenie)

Poruchy imunitního systému

Méně časté: přecitlivělost na sluneční světlo (fotosenzitivní reakce)

Velmi vzácné: závažné alergické reakce (anafylaxe)

Poruchy jater a žlučových cest

Méně časté: abnormální hodnoty jaterních testů

Vzácné: zánět jater (hepatitida)

Poruchy reprodukčního systému a choroby prsu

Časté: sexuální potíže: poruchy ejakulace/orgasmu – muži, impotence, snížení libida

Méně časté: problémy s orgasmem – ženy, menstruační obtíže – ženy

Psychiatrické poruchy

Časté: nenormální sny, nespavost, nervozita, netypické kožní projevy jako brnění, únava

Méně časté: agitovanost, apatie, halucinace

Vzácné: duševní a fyzická hyperaktivita (manická reakce), tzv. maligní neuroleptický syndrom, který se projevuje jako ztuhlost svalů, těžká neschopnost v klidu sedět, vysoká horečka, pocení, slinění a porušené vědomí; tzv. serotoninový syndrom doprovázený neklidem, tuhostí svalů, zvýšenými reflexními reakcemi (hyperreflexie) a horečkou; psychomotorický neklid/akatizie, které se projevují neklidem a pohybovými projevy duševní aktivity.

Velmi vzácné: delirium

Neznámá frekvence: sebevražedné myšlenky a sebevražedné chování

Během užívání ELIFY nebo záhy po přerušení léčby byly hlášeny případy sebevražedných myšlenek a sebevražedného chování (viz bod 2 Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ELIFY užívat).

 

Další hlášené nežádoucí účinky

Selhání srdce (tj. neschopnost srdce pumpovat dostatečné množství krve), intersticiální pneumonie (určitý typ zánětlivého onemocnění, které napadá spojovací tkáně plic), krvácení, včetně krvácení do mozku, různé změny krevních buněk, excitace, bolesti v krku, nachlazení, bolest hlavy, bolest břicha, bolest zad, chřipkové příznaky, bolest, infekce.

Ačkoli se tyto nežádoucí účinky objevily v čase léčby venlafaxinem, není známa příčinná souvislost s ELIFY.

Pokud se u Vás zhoršují jakékoli z nežádoucích účinků nebo pokud si povšimnete nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, Vašemu lékaři nebo lékárníkovi.

5.      Jak ELIFY uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obale. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se Vašeho lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomohou chránit životní prostředí.

6.      Další informace

Co ELIFY obsahuje

Léčivou látkou v přípravku ELIFY je venlafaxinum.

Pro sílu 37,5 mg

Jedna tobolka obsahuje venlafaxini hydrochloridum 42,43 mg, což odpovídá venlafaxinum 37,5 mg.

Další složky jsou:

Obsah tobolky

zrněný cukr (obsahuje sacharosu)

hyprolosa

hypromelosa 2910/6

mastek

hypromelosa 2910/15

disperze ethylcelulosy 18,8%

Želatinová tobolka-tělo

natrium-lauryl-sulfát

želatina

Víčko

Ponceau 4R

chinolinová žluť

oxid titaničitý

natrium-lauryl-sulfát

želatina

Pro sílu 75 mg

Jedna tobolka obsahuje venlafaxini hydrochloridum 84,87 mg, což odpovídá venlafaxinum 75 mg.

Další složky jsou:

Obsah tobolky

zrněný cukr (obsahuje sacharosu)

hyprolosa

hypromelosa 2910/6

mastek

hypromelosa 2910/15

disperze ethylcelulosy 18,8%

Želatinová tobolka-tělo

natrium-lauryl-sulfát

želatina

Víčko

oranžová žluť

 chinolinová žluť

oxid titaničitý

natrium-lauryl-sulfát

želatina

Pro sílu 150 mg

Jedna tobolka obsahuje venlafaxini hydrochloridum 169,74 mg, což odpovídá venlafaxinum 150 mg.

Další složky jsou:

Obsah tobolky

zrněný cukr (obsahuje sacharosu)

hyprolosa

hypromelosa 2910/6

mastek

hypromelosa 2910/15

disperze ethylcelulosy 18,8%

Želatinová tobolka-tělo

natrium-lauryl-sulfát

želatina

Víčko

oranžová žluť

chinolinová žluť

patentní modř V

oxid titaničitý

natrium-lauryl-sulfát

želatina

Jak ELIFY vypadá a co obsahuje toto balení

ELIFY 37,5 mg

Bílé až téměř bílé pelety v tvrdé želatinové tobolce s oranžovým víčkem a průhledným tělem tobolky.

ELIFY 75 mg

Bílé až téměř bílé pelety v tvrdé želatinové tobolce se žlutým víčkem a průhledným tělem tobolky.

ELIFY 150 mg

Bílé až téměř bílé pelety v tvrdé želatinové tobolce s okrovým víčkem a průhledným tělem tobolky.

Balení:

a) PVC/Al blistr; obsahuje 20, 28, 30, 50, 98 a 100 tobolek v blistru.

b) HDPE nádobka s HDPE šroubovacím uzávěrem, uvnitř sáček s vysoušedlem,

obsahuje 50 a 100 tobolek v HDPE nádobce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Medochemie Ltd., Limassol, Kypr

Výrobci

DRAGENOPHARM APOTHEKER PÜSCHL GMBH & CO.KG, TITTMONING, Německo.

FARMA-APS PRODUTOS FARMACEUTICOS, S.A.,VENDA NOVA, AMADORA, Portugalsko.

MEDOCHEMIE LTD., LIMASSOL, Kypr.

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 11.6.2008.