Elicea

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Elicea 5 mg

Elicea 10 mg

Elicea 20 mg

 

potahované tablety

Escitalopramum

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

–                Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

–                Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

–                Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

–                Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalové informaci naleznete:

1.            Co je Elicea a k čemu se používá

2.            Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Elicea používat

3.            Jak se přípravek Elicea užívá

4.            Možné nežádoucí účinky

5.            Jak přípravek Elicea uchovávat

6.            Další informace

 

 

1.             CO JE PŘÍPRAVEK ELICEA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Elicea obsahuje escitalopram a používá se k léčbě deprese (závažných depresivních epizod) a úzkostných poruch (jako je panická porucha s agorafobií nebo bez agorafobie, sociální úzkostná porucha, generalizovaná úzkostná porucha a obsedantně-kompulzivní porucha).

 

Escitalopram patří do skupiny antidepresiv zvaných selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI).

 

2.             ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ELICEA POUŽÍVAT

 

Neužívejte přípravek Elicea

·  jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na escitalopram nebo na kteroukoli jinou složku přípravku Elicea,

·  jestliže užíváte jiné léky k léčbě deprese nebo úzkosti nazývané „neselektivní inhibitory monoaminooxidázy (MAOI)“, věnujte, prosím, pozornost bodu „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“.

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Elicea je zapotřebí

Sdělte, prosím, svému lékaři, zda máte jakékoliv jiné stavy nebo nemoci, protože Váš lékař může potřebovat tuto informaci pro svou úvahu.

 

Zejména informujte svého lékaře:

· jestliže trpíte epilepsií. Váš lékař zastaví léčbu přípravkem Elicea, jestliže se objeví záchvaty nebo jestliže dojde ke vzrůstu frekvence záchvatů (viz též bod 4 „Možné nežádoucí účinky“);

· jestliže trpíte zhoršenými funkcemi jater nebo ledvin.  Váš lékař může vyžadovat úpravu Vašeho dávkování;

· jestliže máte diabetes (cukrovku). Léčba přípravkem Elicea může pozměňovat kontrolu glykemie (hladiny cukru v krvi). Může se vyžadovat úprava dávkování insulinu a/nebo perorálních antidiabetik;

· jestliže máte sníženou hladinu sodíku v krvi;

· jestliže máte sklony ke snadnému vzniku krvácení nebo modřin;

· jestliže se podrobujete elektrokonvulzivní léčbě (léčba elektrošoky);

· jestliže trpíte onemocněním věnčitých tepen.

 

Věnujte, prosím, pozornost

Podobně, jako je tomu s jinými léky užívanými k léčbě deprese nebo příbuzných chorob, se zlepšení nedosahuje ihned. Po zahájení léčby přípravkem Elicea může trvat několik týdnů, než zaznamenáte jakékoliv zlepšení. Při léčbě panické poruchy obvykle trvá 2 až 4 týdny, než lze pozorovat jakékoliv zlepšení. Na počátku léčby mohou někteří pacienti zaznamenat zvýšenou úzkost, která zmizí během pokračující léčby. Proto je velmi důležité, abyste přesně plnil(a) lékařovy instrukce a nezastavoval(a) léčbu ani neměnil(a) dávky bez konzultace se svým lékařem.

 

 

Někteří pacienti s maniodepresivní chorobou mohou vstoupit do manické fáze. Ta se vyznačuje neobvyklou a rychlou změnou myšlenek, nemístným pocitem štěstí a nadměrnou tělesnou činností. Jestliže toto zaznamenáte, spojte se se svým lékařem.

 

Během prvních týdnů léčby se mohou též objevit příznaky, jako je neklid nebo obtíže sedět nebo stát v klidu. Jestliže zaznamenáte tyto příznaky, řekněte to neprodleně svému lékaři.

 

Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese či projevy úzkosti

Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy myslet na to, že si ublížíte nebo vezmete život. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva, protože trvá nějaký čas, než léky začnou působit.

 

Zvýšené riziko platí:

– pokud se u Vás již dříve objevily myšlenky na sebevraždu či na sebepoškození;

– jestliže jste mladšího věku. Informace z klinických studií poukazují na zvýšené riziko sebevražedného chování u dospělých mladších 25 let s psychiatrickým onemocněním, kteří byli léčeni antidepresivy.

 

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, okamžitě o tom informujte svého lékaře nebo vyhledejte lékařskou pomoc v nejbližším zdravotnickém zařízení.

 

Možná shledáte užitečným říci svým blízkým přátelům nebo příbuzným, že trpíte depresemi nebo úzkostnými poruchami a požádáte je, aby si přečetli tuto příbalovou informaci. Mohli byste je požádat, aby Vám řekli, když si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo když budou znepokojeni změnami ve Vašem chování.

 

 

 

Užívání u dětí a dospívajících mladších než 18 let

Přípravek Elicea by se normálně neměl u dětí a dospělých mladších než 18 let užívat. Také byste měl(a) vědět, že pacienti mladší než 18 let jsou vystaveni vyššímu riziku vedlejších účinků, jako jsou sebevražedné pokusy, sebevražedné myšlenky a hostilita (hlavně agrese, protichůdné chování a hněv) při užívání této skupiny léků. Přesto může Váš lékař předepsat přípravek Elicea pacientům mladším než 18 let, jestliže se rozhodne, že je to v jejich nejvyšším zájmu. Jestliže Váš lékař předepsal přípravek Elicea některému pacientovi mladšímu než 18 let a jestliže si o tom přejete diskutovat, vraťte se, prosím, ke svému lékaři. Měl(a) byste svého lékaře informovat, pokud se kterýkoliv z výše vyjmenovaných příznaků vyvine nebo zhorší, když pacienti mladší než 18 let užívají přípravek Elicea. Také nebyla prokázána bezpečnost dlouhodobého užívání vzhledem k růstu, dospívání a rozvoji kognitivních a behaviorálních funkcí.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

 

Oznamte svému lékaři, jestliže užíváte kterýkoliv z následujících léků:

· „Neselektivní inhibitory monoaminooxidázy (MAOI)“ (používané při léčbě deprese), obsahující fenelzin, iproniazid, isokarboxazid, nialamid a tranylcypromin jako léčivé látky. Jestliže jste užíval(a) kterýkoliv z těchto léků, je třeba vyčkat 14 dní, než zahájíte léčbu přípravkem Elicea. Po ukončení léčby přípravkem Elicea musíte vyčkat 7 dní před užíváním kteréhokoliv z těchto léků.

· „Reverzibilní selektivní inhibitory MAO-A“ obsahující moklobemid (používané k léčbě deprese).

· Irreverzibilní inhibitory MAO-B“ obsahující selegilin (používané k léčbě Parkinsonovy choroby). Zvyšují riziko vedlejších účinků.

· Lithium (používané při léčbě maniodepresivní poruchy) a tryptofan (používaný k léčbě deprese).

· Imipramin a desipramin (oba používané k léčbě deprese).

· Sumatriptan a podobné léky (používané k léčbě migrény) a tramadol (používaný proti závažné bolesti). Zvyšují riziko vedlejších účinků.

· Cimetidin a omeprazol (používaný k léčbě žaludečních vředů), fluvoxamin (antidepresivum) a tiklopidin (používaný pro snížení rizika mrtvice). Mohou způsobovat zvýšení hladin přípravku Elicea v krvi.

· Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) – rostlinný léčivý přípravek používaný při depresi.

· Aspirin a nesteroidní protizánětlivé léky (léky používané pro ulehčení bolesti nebo k ředění krve, takzvaná antikoagulancia).

· Warfarin, dipyridamol a fenprokumon (léky používané k ředění krve, takzvaná antikoagulancia). Váš lékař může vyžadovat provedení některých krevních testů při zahájení nebo ukončení léčby přípravkem Elicea.

· Meflochin (užívaný k léčbě malárie), bupropion (užívaný k léčbě deprese) a tramadol (užívaný k léčbě závažné bolesti) vzhledem k možnému riziku snížení prahu pro vznik záchvatů.

· Neuroleptika (léky k léčbě schizofrenie, psychózy) vzhledem k možnému riziku snížení prahu pro vznik záchvatů, a antidepresiva.

· Flekainid, propafenon a metoprolol (používané při srdečních-cévních onemocněních) a desipramin, klomipramin a nortriptylin (antidepresiva) a risperidon, thioridazin a haloperidol (antipsychotika). Může se požadovat úprava dávkování přípravku Elicea.

 

Užívání přípravku Elicea s jídlem a pitím

Přípravek Elicea lze užívat s jídlem nebo bez jídla (viz bod 3 „Jak se přípravek Elicea užívá“).

 

Podobně jako je tomu s řadou jiných léků, nelze doporučit kombinaci přípravku Elicea s alkoholem, i když nebyly prokázány interakce escitalopramu s alkoholem.

 

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

 

Informujte svého lékaře, jestliže jste těhotná nebo plánujete otěhotnět. Neužívejte přípravek Elicea, jestliže jste těhotná, pokud jste se svým lékařem nediskutovala rizika a prospěch, který toto užívání zahrnuje.

Jestliže jste užívala přípravek Elicea během posledních 3 měsíců svého těhotenství, měla byste si být vědoma, že můžete u svého novorozence pozorovat následující účinky: problémy s dýcháním, modravá kůže, záchvaty, změny tělesné teploty, obtíže s krmením, zvracení, nízká hladina cukru v krvi, ztuhlé nebo ochablé svaly, prudké reflexy, třes, nervozita, podrážděnost, netečnost, nepřetržitý pláč, ospalost a potíže se spaním. Má-li Váš novorozenec kterýkoliv z těchto příznaků, spojte se, prosím, neprodleně se svým lékařem.

 

V případě používání v těhotenství by se léčba přípravkem Elicea nikdy neměla náhle ukončit.

 

Neužívejte přípravek Elicea, jestliže kojíte, aniž byste se svým lékařem diskutovala rizika a prospěch související s touto léčbou.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte vozidlo ani neobsluhujte stroje, dokud nezjistíte, jak na Vás přípravek Elicea působí.

 

Důležitá informace o některých složkách přípravku Elicea

Přípravek Elicea obsahuje laktosu. Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, spojte se s ním dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

 

3.             JAK SE PŘÍPRAVEK ELICEA UŽÍVÁ

 

Vždy užívejte přípravek Elicea přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Elicea můžete užívat s jídlem nebo bez jídla. Spolkněte tabletu a zapijte ji vodou. Nežvýkejte tablety, protože jsou hořké.

 

Dospělí

Deprese

Normální doporučená dávka přípravku Elicea je 10 mg užívaných jako jedna denní dávka. Lékař může tuto dávku zvýšit maximálně na 20 mg denně.

 

Panická porucha

Zahajovací dávka přípravku Elicea je 5 mg užívaných jako jedna denní dávka po dobu prvního týdne s následujícím zvýšením dávky na 10 mg denně. Váš lékař může tuto dávku dále zvyšovat maximálně na 20 mg denně.

 

Sociální úzkostná porucha

Normální doporučená dávka přípravku Elicea je 10 mg užívaných jako jedna denní dávka. Váš lékař může buď snížit Vaši dávku na 5 mg denně nebo ji zvýšit maximálně na 20 mg denně, v závislosti na tom, jak reagujete na tento lék.

 

 

Generalizovaná úzkostná porucha

Normální doporučená dávka přípravku Elicea je 10 mg užívaných jako jedna denní dávka. Váš lékař může tuto dávku zvýšit maximálně na 20 mg denně.

 

Obsedantně-kompulzivní porucha

Normální doporučená dávka přípravku Elicea je 10 mg užívaných jako jedna denní dávka. Váš lékař může tuto dávku zvýšit maximálně na 20 mg denně.

 

Starší pacienti (více než 65 let)

Normálně doporučovaná zahajovací dávka přípravku Elicea je 5 mg užívaných jako jedna denní dávka.

 

Děti a dospívající (mladší než 18 let)

U dětí a dospívajících by se přípravek Elicea normálně neměl užívat. Ohledně dalších informací viz, prosím, bod 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Elicea používat“.

 

V případě nutnosti můžete tablety dělit na stejné poloviny.

 

Doba trvání léčby

Může trvat několik týdnů, než se začnete cítit lépe. Pokračujte v užívání přípravku Elicea, dokonce i když uplyne nějaká doba, než pocítíte jakékoliv zlepšení svého stavu.

 

Neměňte dávku svého léku, aniž byste o tom předem hovořil(a) se svým lékařem.

 

Pokračujte v užívání přípravku Elicea tak dlouho, jak Váš lékař doporučil. Jestliže přerušíte svou léčbu příliš brzy, Vaše příznaky se mohou vrátit. Doporučuje se dále pokračovat v léčbě nejméně 6 měsíců od doby, kdy se již opět cítíte dobře.

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Elicea, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) větší než předepsanou dávku přípravku Elicea, spojte se neprodleně se svým lékařem nebo s nejbližším pohotovostním oddělením nemocnice. Učiňte tak, i když nemáte žádné známky obtíží. Některé z projevů předávkování by mohly být závratě, třes, agitace (pohybový neklid), křeče, bezvědomí, nevolnost, zvracení, změna srdečního rytmu, pokles krevního tlaku a změna v rovnováze tekutin/solí. Když jdete k lékaři nebo do nemocnice, vezměte sebou krabičku/nádobku s přípravkem Elicea.

 

 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Elicea

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jestliže zapomenete vzít jednu dávku a vzpomenete si téhož dne, vezměte ji ihned. Příštího dne pokračujte normálně. Neužívejte zmeškanou dávku v noci nebo příští den, avšak pokračujte normálně.

 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Elicea

Nepřerušujte užívání přípravku Elicea, pokud Vám to neporadil Váš lékař. Když ukončujete svůj léčebný běh, obecně se doporučuje, abyste snižoval(a) dávku přípravku Elicea postupně během několika týdnů.

 

Jestliže ukončujete užívání přípravku Elicea, zejména náhle, můžete pociťovat příznaky z vysazení. Ty jsou běžné při ukončování léčby přípravkem Elicea. Riziko je vyšší, když byl přípravek Elicea užíván po dlouhou dobu nebo ve vysokých dávkách nebo když se dávka sníží příliš rychle. Většina lidí zjistila, že tyto příznaky jsou mírné a samovolně ustoupí během dvou týdnů. Avšak u některých pacientů mohou mít závažnou intenzitu nebo mohou být dlouhodobější (2 až 3 měsíce nebo více). Jestliže máte závažné abstinenční příznaky při ukončování léčby přípravkem Elicea, spojte se, prosím, se svým lékařem. Může Vás požádat, abyste opět zahájil(a) užívání tablet a ukončoval(a) užívání pomaleji.

 

Příznaky z vysazení zahrnují: pocit závratí (nestabilita nebo nerovnováha), pocity jako mravenčení nebo brnění, pocity pálení a (méně často) pocity elektrických výbojů včetně pocitů v hlavě, poruchy spánku (živé sny, noční můry, neschopnost spánku), pocity úzkosti, bolesti hlavy, pocit nevolnosti, pocení (včetně nočního pocení), pocit neklidu či znepokojení, třes, pocit zmatení nebo špatné orientace, pocit citového pohnutí či podráždění, průjem (řídká stolice), zrakové poruchy, bušení srdce vnímané pacientem(palpitace).

 

Máte-li jakékoliv další otázky o užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

4.       MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Elicea nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

 

Tyto vedlejší účinky jsou obecně mírné a obvykle vymizí po několika týdnech léčby. Buďte si prosím vědom(a) toho, že mnohé z těchto účinků mohou být též příznaky Vaší nemoci, a proto nastane zlepšení, když se začne zlepšovat Váš stav.

 

Navštivte ihned svého lékaře, pokud zaznamenáte během léčby jakékoliv z následujících vedlejších účinků:

 

Méně časté (u více než 1 z 1000 osob a méně než 1 ze 100 osob):

·   neobvyklé krvácení, včetně krvácení trávící a zažívací soustavy

 

Vzácné (u více než 1 z 10,000 osob a méně než 1 z 1000 osob):

· jestliže zaznamenáte otok kůže, jazyka, rtů nebo obličeje nebo máte obtíže s dýcháním nebo polykáním (reakce z přecitlivělosti).

· jestliže máte vysokou horečku, pohybový neklid (agitace), zmatení, třes a náhlé stahy svalů, mohou to být příznaky vzácného stavu nazývaného serotoninový syndrom.

 

Jestliže zaznamenáte následující nežádoucí účinky, měl(a) byste se spojit se svým lékařem nebo jít přímo do nemocnice:

·   obtíže s močením

·   záchvaty, viz též bod Zvláštní pozornosti při použití přípravku Elicea je zapotřebí

·   zežloutnutí kůže a bělma očí jsou příznaky zhoršení jaterní funkce/zánětu jater

 

Navíc k výše popsaným vedlejším účinkům byly hlášeny následující:

Velmi časté (u více než 1 z 10 osob):

·   nevolnost

 

Časté (u více než 1 ze 100 osob a méně než 1 z 10 osob):

·   ucpaný nos nebo vodnatý výtok z nosu (sinusitida)

·   pokles nebo vzrůst chuti k jídlu

·   úzkost, neklid, abnormální sny, obtíže s usínáním, pocity ospalosti, závratě, zívání, třes,   bodavé pocity na kůži

·   průjem, zácpa, zvracení, sucho v ústech

·   zvýšené pocení

·   bolest svalů a kloubů (artralgie a myalgie)

·   sexuální poruchy (zpožděná ejakulace, problémy s erekcí, snížená sexuální motivace; ženy mohou zaznamenat obtíže s dosažením orgasmu)

·   únava, horečka

·   zvýšená tělesná hmotnost

 

Méně časté (u více než 1 z 1000 osob a méně než 1 ze 100 osob):

·   kopřivka, vyrážka, svědění (pruritus)

·   skřípání zubů, pohybový neklid (agitace), nervozita, panický záchvat, stav zmatení

·   narušený spánek, poruchy chuti, mdloba (synkopa)

·   zvětšené panenky (mydriáza), zraková porucha, zvonění v uších (tinitus)

·   vypadávání vlasů

·   vaginální krvácení

·   snížená tělesná hmotnost

·   rychlý tlukot srdce

·   otok horních nebo dolních končetin

·   krvácení z nosu

 

Vzácné (u více než 1 z 10,000 a méně než 1 z 1000 osob):

·   agrese, odosobnění (depersonalizace), halucinace

·   pomalý tlukot srdce

·   události vztahující se k sebevraždě, viz též bod „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Elicea je zapotřebí“

 

Někteří pacienti uváděli (s neznámou frekvencí):

· snížené hladiny sodíku v krvi (příznaky jsou celková nevolnost se svalovou slabostí nebo zmatením)

· závratě při vstávání, které jsou následkem nízkého krevního tlaku (ortostatická hypotenze)

· abnormální jaterní funkční testy (zvýšená množství jaterních enzymů v krvi)

· poruchy pohybu (mimovolní svalové pohyby)

· bolestivá erekce (priapismus)

· poruchy krvácení včetně krvácení kůže a sliznic (ekchymóza) a nízká hladina krevních destiček (trombocytopenie)

· náhlý otok kůže nebo sliznice (angioedém)

· vzrůst množství vylučované moči (nesprávné vylučování antidiuretického hormonu)

· vylučování mléka u žen, které nekojí

· mánie

Navíc je známo, že se vyskytuje řada vedlejších účinků u léků, které působí podobným způsobem jako escitalopram. Jsou to:

·   neklid (neschopnost vydržet v klidu (akatizie))

·   anorexie

 

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

5.       JAK PŘÍPRAVEK ELICEA UCHOVÁVAT

 

Udržujte mimo dosah a dohled dětí.

 

Přípravek Elicea nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

6.         DALŠÍ INFORMACE

 

Co přípravek Elicea obsahuje

 

–          Léčivou látkou je escitalopram. Jedna potahovaná tableta obsahuje escitalopramum 5 mg, 10 mg nebo 20 mg (ve formě 6,39 mg, 12,78 mg nebo 25,56 mg escitaloprami oxalas).

–          Dalšími složkami jsou monohydrát laktosy, krospovidon, povidon K30, mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý škrob a magnesium-stearát v jádru tablety a hypromelosa, oxid titaničitý (E171), monohydrát laktosy, makrogol 3000 a triacetin v potahu tablety.

 

 

Jak přípravek Elicea vypadá a co obsahuje toto balení

 

Tablety 5 mg jsou bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety se zkosenými hranami.

Tablety 10 mg a 20 mg jsou bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety s půlící rýhou na jedné straně.

 

Potahované tablety přípravku Elicea jsou dostupné v blistrech po 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 a 200 tabletách balených v krabičce a 250 tabletách v lahvičce (HDPE).

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Krka, d.d.,Novo město, Slovinsko

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

KRKA ČR, s.r.o.

Sokolovská 79/192

186 00 Praha 8

Tel: 221 115 150

info@krka.cz

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

29.10.2008.