DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE

Příbalová informace – RP

 

DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE 5 mg

DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE 10 mg

(Diazepamum)

rektální roztok

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

–                 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

–                 Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

–             Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,    

          a  to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

–                 Jestliže zaznamenáte některý z uvedených nežádoucích účinků nebo jakýkoliv jiný nežádoucí                účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: Desitin Arzneimittel GmbH, Hamburg, Německo.

Léčivá látka:      2,5 ml rektálního roztoku (1 rektální tuba) obsahuje diazepamum 5 mg nebo 10 mg.

Pomocné látky: Kyselina benzoová, benzyalkohol, natrium-benzoát, ethanol 96 % (V/V), propylenglykol, čištěná voda.

 

Indikační skupina:          Anxiolytikum.

Charakteristika:

Diazepam je látka ze skupiny 1,4-benzodiazepinů, která má afinitu k benzodiazepinové podjednotce komplexu GABA receptoru a zesiluje tak inhibiční účinek GABA. Výsledkem tohoto účinku v různých částech centrálního nervového systému je tlumení úzkostných stavů, zklidnění, ve vyšších dávkách uvolnění svalového napětí a křečí.

 Terapeutické indikace:

            Přípravek mohou používat dospělí, mladiství i děti starší 6 měsíců.

            Přípravek se podává při dlouhotrvajících epileptických záchvatech,

            při tetanických křečích a křečích při horečnatých stavech a při stavech

            se zvýšením svalového napětí. Dále při silných stavech úzkosti, napětí

            a vzrušenosti a k přípravě před chirurgickými nebo diagnostickými zákroky

            a k pooperační léčbě.

Kontraindikace:

            Přípravek nesmíte používat při přecitlivělosti na diazepam, jiné

            benzodiazepiny nebo na další složky přípravku (viz složení přípravku)

            a při rozvinuté závislosti na benzodiazepiny (viz dále). Dále

            jej nesmíte používat při těžších formách chorobné svalové slabosti

            (myasthenia gravis), akutní otravě alkoholem, léky navozujícími spánek,

            léky proti bolesti a léky ovlivňujícími centrální nervový systém.

            U dětí a mladistvých používejte diazepam jen v nezbytných případech.

            U novorozenců, zvláště nedonošených a nezralých a kojenců do 6 měsíců

            je podávání diazepamu vyloučeno vzhledem k obsahu benzylalkoholu

            v přípravku.

Zvláštní upozornění:

            Diazepam smí být podáván pouze se zvláštní opatrností u pacientů

            s mozečkovou a míšní poruchou hybnosti, s akutním zeleným zákalem

            (glaukom), s těžším jaterním poškozením, u pacientů s dechovými poruchami

            ve spánku (apnoický spánkový syndrom) a s těžšími vleklými dýchacími

            poruchami při náhlém zhoršení (chronická bronchitis, bronchiální

            asthma).

            Opatření u rizikových skupin

            Pouze ve výjimečných případech a po nezbytně nutnou, krátkou dobu lze

            přípravek podávat pacientům se závislostí na návykové látky v minulosti.

Nežádoucí účinky:

            Je nutno počítat s následujícími častými nežádoucími účinky: silný útlum

            s projevy únavy, ospalostí, malátností, pocitem omámenosti, se zpomalenou

            reakcí, s pocitem závratí, bolestmi hlavy, poruchami hybnosti, zmateností

            a s poruchami paměti. Po podání diazepamu večer může přetrvávat

            jeho účinek až do následujícího dne, což může ovlivnit reakční

            pohotovost.  Vzhledem ke snížení svalového napětí po diazepamu je nutná

            opatrnost, zvláště u starších osob (nebezpečí pádu). Zřídka se dostavuje

            nevolnost až zvracení, tlak v nadbřišku, zácpa či průjem, žloutenka,

            zadržování moči, křeče hlasivek, bolesti na prsou, pokles krevního tlaku,

            zpomalení tepu, skleslost, pokles libida a u žen poruchy menstruačního

            cyklu, zvýšení chuti k jídlu, sucho v ústech, alergické kožní reakce

            (svědění, kopřivka, červené skvrny), dále ovlivnění dýchání.

            Nežádoucí účinky obvykle ustupují po snížení dávky a lze jim zpravidla

            předejít opatrným dávkováním. Při vícedenním podávání přípravku

            ve vysokých dávkách (např. při tetanu) mohou nastat křečovité bolesti

            břicha s průjmy. Při vysokých dávkách a delším podávání (což ovšem

            při této lékové formě přípravku sotva přichází v úvahu) se mohou projevit

            přechodné poruchy řeči, jako nezřetelná a zpomalená řeč, nejistá chůze

            a poruchy hybnosti, zrakové poruchy.

            Při dlouhodobém nebo opakovaném podávání se mohou projevit příznaky

            počínajícího návyku a při náhlém vysazení se mohou vyskytnout po cca

            2-4 dnech poruchy spánku se zmnoženými sny. Rovněž se mohou znovu

            zvýraznit pocity strachu, úzkosti, napětí až neklidu. Proto je nezbytné

            léčbu ukončit pozvolna (postupné snižování dávek).

            Při denním užívání již po několika týdnech vzrůstá nebezpečí rozvoje

            závislosti.

            Vzácně se mohou objevit reakce přecitlivělosti na benzylalkohol.

            U pacientů citlivých na propylenglykol se rovněž mohou projevit příznaky

            nesnášenlivosti.

Interakce s jinými léčivými přípravky:     

Při současném podání s jinými centrálně působícími látkami (psychofarmaka,

            léky na spaní, na uklidnění a částečně i léky proti bolestem nebo léky

            užívané proti alergickým reakcím) se mohou účinky vzájemně zesilovat.

            To platí zejména při současném požití alkoholu, kde se mohou účinky

            nepředvídatelným způsobem změnit, nebo zvýraznit. Účinky léků snižujících

            svalové napětí se rovněž mohou zvýšit. Při současném podání cimetidinu,

            omeprazolu nebo disulfiramu se může účinnost diazepamu zvyšovat a/nebo

            prodlužovat. U kuřáků se může urychlit vylučování diazepamu. Theofylin

            v nižších dávkách zvyšuje zklidňující účinky diazepamu. Diazepam může

            dále snižovat účinky levodopy. Ve vzácných případech může být působením

            diazepamu zpomalováno vylučování fenytoinu a tím jeho účinek zesilován.

            Phenobarbital a fenytoin mohou naopak vylučování diazepamu urychlovat.

            Vzhledem k pomalému vylučování diazepamu je nutné počítat se vzájemným

            působením léků ještě po skončení podávání diazepamu. Jste-li dlouhodobě

            léčeni jinými léky, jako např. léky snižujícími krevní tlak, nebo krevní

            srážlivost, betablokátory, nebo léky podporujícími srdeční činnost,

            informujte lékaře o jejich užívání ještě před zahájením léčby diazepamem.

Těhotenství a kojení:    

V těhotenství smí být diazepam podán jen výjimečně v naléhavých

            situacích. Je nezbytné, abyste ihned o případném těhotenství informovala

            svého ošetřujícího lékaře. Podávání diazepamu v průběhu těhotenství,

            po delší dobu, nebo ve vysokých dávkách může vést u novorozenců k návyku

            až závislosti s projevy příznaků z odnětí. Diazepam neužívejte

            ani v průběhu kojení, protože přechází do mateřského mléka. Proto

            je nutné při léčbě diazepamem kojení přerušit, aby se zabránilo nežádoucím

            účinkům u kojence.

 Dávkování:      

Dávkování se řídí individuálně podle stáří a váhy pacienta a podle druhu

            a závažnosti onemocnění. Platí zásada podávat dávku pokud možno

            co nejnižší. Podání do konečníku se hodí ve všech případech,

            kde nitrožilní podání nebo podání ústy je obtížné nebo není vhodné.

            – Léčba status epilepticus:

            Dospělým se zpočátku podává rektálně 5-10 mg diazepamu (max. 1 rektální

            tubu s 10 mg). Pokud je to nezbytné, lze dávku opakovat po 10-15 minutách

            až do celkové maximální dávky 30 mg (tj. 6 rektálních tub po 5 mg nebo

            3 rektální tuby po 10 mg). Dětem podle věku a tělesné hmotnosti se podává

            rektálně 5-10 mg diazepamu (maximální dávka je 20 mg).

            Od 6 měsíců věku a do 15 kg tělesné hmotnosti 5 mg diazepamu, od 15 kg

            tělesné hmotnosti 10 mg diazepamu. Léčbu lze opakovat, pokud je třeba,

            po 2-4 hodinách.

            – Léčba akutních stavů úzkosti, napětí, vzrušenosti, tetanu a křečí

            při horečce:

            Dospělým se podává rektálně 5-10 mg diazepamu.

            Dětem do 3 let s 10-15 kg tělesné hmotnosti se podává rektálně 5 mg

            diazepamu, dětem starším 3 let s více než 15 kg tělesné hmotnosti rektálně

            2krát 5 mg nebo 1krát 10 mg diazepamu. Pokud je nezbytně nutno, lze dávku

            opakovat po 3-4 hodinách, pokud nebyla současně podána žádná jiná silněji

            tlumící léčba.

            – Premedikace před chirurgickými zákroky v anesteziologii a v chirurgii,

            při diagnostických vyšetřovacích zákrocích, postoperační medikace:

            Večer před operací 10-20 mg diazepamu, 1 hodinu před podáním narkózy podat

            rektálně 5-10 mg diazepamu. Po operaci 5-10 mg, případně i opakovaně.

            – Léčba stavů se zvýšeným svalovým napětím (svalová hypertonie):

            Zpočátku se podává 10-20 mg diazepamu denně jako celková dávka, rozdělená

            do několika jednotlivých dávek rektálně v průběhu dne anebo

            jako jednotlivá dávka 5-10 mg, aplikovaná rektálně večer. Děti dostávají

            zpravidla nižší dávky. Při pokračující léčbě, pokud nelze podávat

            diazepam ústy, se doporučuje 5-10 mg diazepamu denně (max. 2 rekt. tuby

            po 5 mg) jako celková dávka, rozdělená do 2 jednotlivých dávek.

            Zvláštní upozornění pro dávkování

            Mladiství s tělesnou hmotností více než 50 kg mohou dostávat dávky stejné

            jako dospělí. Starším nebo oslabeným pacientům, podobně jako pacientům

            s organickými mozkovými změnami, poruchami krevního oběhu nebo s dechovou

            nedostatečností a dále s omezenou jaterní či ledvinovou funkcí se podávají

            nižší dávky tj. 1krát denně 5 mg diazepamu rektálně. Případné nezbytné

            zvýšení dávky musí být pozvolné a řídí se podle dosaženého efektu.

            Jednotlivá rektální dávka nemá překročit 5 mg (1 rektální tuba s 5 mg

            diazepamu). To platí také u pacientů, kteří užívají současně jiné léky

            působící na centrální nervový systém.

Způsob podání:

Roztok se aplikuje rektálně (do konečníku). Dětem se podává pokud možno

            vleže na břiše nebo na boku, dospělým vleže na boku. Obsah rektální tuby

            se má vyprázdnit naráz při jedné aplikaci.

            1. Roztrhnout ochrannou folii. Otáčivým pohybem sejmout uzávěr.

            2. Celou délku aplikátoru tuby zavést do konečníku (u malých dětí

            jen do asi poloviny délky aplikátoru), přitom držet rektální tubu směrem

            dolů. Obsah tuby vyprázdnit silným stisknutím palce a ukazováku.

            3. Za stálého tlaku prstů tubu vyjmout, aby se zabránilo zpětnému nasání

            roztoku. Po aplikaci přidržíme pacientovi na chvíli hýždě u sebe.

            Přípravek je vhodný k léčbě akutních stavů, méně k dlouhodobé léčbě.

            Délka podávání přípravku je proto u akutních stavů omezena na jednotlivá

            podání nebo nejvýše na dobu několika dní. Celkovou dobu podávání určí

            lékař.

Předávkování:   

Při předávkování nebo náhodném požití léku dítětem vyhledejte v každém

            případě ihned lékaře. Příznaky předávkování se zesilují při ovlivnění

            alkoholem a jinými centrálně tlumivými prostředky.

            a/ Příznaky: příznakem lehkého předávkování mohou být malátnost, ospalost,

            poruchy hybnosti, poruchy řeči, pokles krevního tlaku, svalová slabost.

            V těžších případech může dojít k potlačení základních životních funkcí,

            především dechového centra (dechová a oběhová nedostatečnost, ztráta

            vědomí, až k zástavě dechu a srdeční činnosti – nutná intenzivní péče!)

            Ve fázi odeznívání otravy může dojít k rychle se stupňujícím stavům

            neklidu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:   

Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel

            Přípravek může změnit reakční schopnost i při správném dávkování a užívání

            natolik, že ovlivní schopnost aktivní účasti v dopravě a při obsluze

            strojů. To platí ve zvýšené míře při spolupůsobení alkoholu. Během léčby

            diazepamem nesmíte nejméně 24 hodin po posledním podání diazepamu řídit

            motorové vozidlo ani vykonávat činnost vyžadující zvýšenou pozornost,

            soustředění a koordinaci pohybů. O dalším vykonávaní těchto činností

            rozhodne lékař na základě celkového zhodnocení Vašeho zdravotního stavu.

            Pokud byl přípravek podán k diagnostickým účelům (vyšetření), měl byste

            být doprovázen další osobou.

Jak přípravek uchovávat:

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.  

Velikost balení:

            5 rektálních tub po 2,5 ml roztoku obsahujících 5 mg diazepamu nebo

            5 rektálních tub po 2,5 ml roztoku obsahujících 10 mg diazepamu.

            Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Překlad údajů na vnitřním obalu

            Inhalt: 1 rectal tube mit 2,5 ml Lösung = Obsah: 1 rektální tuba s 2,5 ml

            roztoku.

            Zum Einlauf in den Darm = K zavedení do konečníku.

            Ch. – B = Č. šarže.

            Verwendbar bis: = Použitelné do.

            seitlich einreißen = roztrhnout po straně.

           

Datum revize textu: 17.1.2007