DEPANT prolong

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

DEPANT prolong 37,5 mg

DEPANT prolong 75 mg

DEPANT prolong 150 mg

Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

(Venlafaxini hydrochloridum)

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

–          Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

–          Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

–          Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

–          Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalové informaci naleznete:

1.         Co je Depant prolong a k čemu se používá

2.         Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Depant prolong užívat

3.         Jak se Depant prolong užívá

4.         Možné nežádoucí účinky

5          Jak Depant prolong uchovávat

6.         Další informace

 

  1. CO JE DEPANT PROLONG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Depant prolong je antidepresivum, které patří do skupiny léčiv nazývaných inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI).Tato skupina léčiv se používá k léčení deprese a dalších onemocnění, jako např. úzkostné poruchy. Má se za to, že lidé kteří jsou depresivní a/nebo úzkostní, mají nižší hladinu serotoninu a noradrenalinu v mozku. Není zcela známo, jak antidepresiva fungují, ale mohou pomáhat tím, že zvyšují hladinu serotoninu a noradrenalinu v mozku.

Depant prolong je určen k léčbě dospělých s depresí. Depant prolong je určen také k léčbě dospělých se sociální úzkostnou poruchou (strach nebo vyhýbání se sociálním situacím). Správná léčba deprese nebo úzkostných poruch je důležitá k tomu, aby Vám bylo lépe. Pokud tyto poruchy nejsou léčeny, Vaše potíže mohou přetrvávat a stát se závažnějšími a hůře léčitelnými.

 

  1. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DEPANT PROLONG

UŽÍVAT

Neužívejte Depant prolong

–          máte-li alergii na venlafaxin nebo na kteroukoli další složku přípravku Depant prolong

–          užíváte-li nebo jste v posledních 14 dnech užívali léky nazývané ireverzibilní inhibitory monoaminooxidázy (MAOI), které se užívají k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby.

Užívání ireverzibilních MAOI s jinými léky včetně přípravku Depant prolong může vyvolat závažné nebo dokonce život ohrožující nežádoucí účinky. Rovněž musíte vyčkat nejméně 7 dní po ukončení užívání přípravku Depant prolong než začnete užívat nějaký ireverzibilní MAOI (viz také „Serotoninový syndrom“ a „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“).

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Depant prolong je zapotřebí

–          užíváte-li další léky, které při současném užívání s přípravkem Depant prolong mohou zvýšit riziko rozvoje serotoninového syndromu (viz bod „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“).

–          máte-li oční problémy, jako např. určitý druh glaukomu (zvýšený nitrooční tlak).

–          máte-li nebo jste měli vysoký krevní tlak.

–          máte-li v anamnéze srdeční onemocnění.

–          máte-li v anamnéze záchvaty (křeče).

–          máte-li v anamnéze nízkou hladinu sodíku v krvi (hyponatrémie).

–          máte-li sklon ke vzniku podlitin nebo k častému krvácení (porucha krvácení v anamnéze) nebo pokud užíváte další léky, které mohou zvýšit riziko krvácení.

–          zvyšuje-li se Vám hladina cholesterolu.

–          máte-li nebo někdo z Vaší rodiny má nebo měl mánii nebo bipolární poruchu (nadměrný pocit vzrušení nebo euforie).

–          máte-li v anamnéze agresivní chování.

Depant prolong může vyvolat pocit neklidu nebo neschopnosti sedět nebo stát na místě. Pokud se Vám to přihodí, měl/a byste informovat lékaře.

Pokud se Vás týká kterýkoli z těchto stavů, sdělte to prosím svému lékaři předtím, než začnete užívat Depant prolong.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkostné poruchy

Jestliže máte depresi a/nebo máte úzkostnou poruchu, můžete mít někdy myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu. Takové myšlenky se mohou zvýšit poté, co začnete poprvé užívat antidepresiva, protože všechny tyto léky potřebují určitou dobu, než začnou účinkovat, obvykle kolem dvou týdnů, ale někdy déle.

Je pravděpodobnější, že tyto myšlenky budete mít:

–          jestliže už jste předtím měl/a myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.

–          jestliže jste mladý/á dospělý/á. Informace z klinických studií ukazují zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých (věk do 25 let) s psychiatrickým onemocněním, kteří byli léčeni antidepresivy.

Pokud budete mít kdykoli myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, ihned vyhledejte lékaře nebo jděte přímo do nemocnice.

Možná Vám pomůže, když řeknete příbuzným nebo blízkým přátelům, že jste v depresi nebo že máte úzkostnou poruchu, a požádáte je o přečtení této příbalové informace. Můžete je požádat, aby Vám řekli, zda si myslí, že se deprese zhoršuje, nebo že mají obavu ze změn Vašeho chování.

Sucho v ústech

10 % pacientů léčených venlafaxinem trpí suchem v ústech. To může zvýšit riziko vzniku zubního kazu. Proto byste měl/a věnovat zvláštní pozornost hygieně dutiny ústní.

Užívání u dětí a dospívajících ve věku do 18 let

Depant prolong by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měl/a byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu a sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, protichůdné chování a hněv). Lékař přesto může Depant prolong pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal Depant prolong pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, požádejte o to prosím svého lékaře. Měl/a byste také informovat lékaře, pokud se u pacienta do 18 let, léčeného přípravkem Depant prolong, objeví nebo zhorší výše uvedené příznaky. Taktéž dlouhodobá bezpečnost s ohledem na další růst, dospívání a rozvoj poznání a chování při léčení přípravkem Depant prolong nebyla dosud v této věkové skupině prokázána.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívali v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Lékař by měl rozhodnout, zda můžete užívat Depant prolong současně s dalšími léky.

Nezačínejte užívat ani neukončujte užívání jakéhokoli léku, včetně těch, které jste si koupili bez lékařského předpisu, přírodních a rostlinných přípravků, aniž byste se předtím poradili s lékařem nebo lékárníkem.

–          Inhibitory monoaminooxidázy (MAOI: viz bod „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Depant prolong užívat“).

–          Serotoninový syndrom:

Při léčení venlafaxinem může dojít k potenciálně život ohrožujícímu stavu nazývanému serotoninový syndrom (viz „Možné nežádoucí účinky“), zvláště pak při užívání současně s jinými léky. Příkladem těchto léků jsou:

–          triptany (používané k léčení migrény)

–          léky používané k léčení deprese, např. SNRI, SSRI, tricyklická antidepresiva, nebo léky s obsahem lithia

–          léky obsahující linezolid, antibiotikum (používané k léčení infekcí)

–          léky obsahující moklobemid, reverzibilní MAOI (používaný k léčení deprese)

–          léky obsahující sibutramin (používaný ke snížení tělesné hmotnosti)

–          léky obsahující tramadol (proti bolesti)

–          léky obsahující rostlinu třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum, přírodní rostlinný přípravek, používaný k léčení mírných depresí)

–          léky obsahující tryptofan (používaný při poruchách spánku a depresi).

Známky a příznaky serotoninového syndromu mohou zahrnovat kombinaci následujících stavů: neklid, halucinace, ztrátu koordinace, zrychlení srdečního tepu, zvýšení tělesné teploty, náhlé změny krevního tlaku, zesílené reflexy, průjem, bezvědomí, nevolnost, zvracení. Pokud se domníváte, že máte serotoninový syndrom, vyhledejte rychle zdravotnickou pomoc.

Následující léky mohou také ovlivňovat účinek přípravku Depant prolong a měly by být užívány s opatrností. Je obzvláště důležité informovat lékaře a lékárníka, jestliže užíváte léky obsahující:

–          ketokonazol (lék proti plísním)

–          haloperidol nebo risperidon (k léčení psychiatrických stavů)

–          metoprolol (betablokátor k léčení vysokého krevního tlaku a srdečních potíží).

Užívání přípravku Depant prolong s jídlem a pitím

Depant prolong se má užívat s jídlem (viz bod 3 „Jak se Depant prolong užívá“).

Po dobu užívání přípravku Depant prolong byste neměli pít alkohol.

Těhotenství a kojení

Pokud v průběhu užívání přípravku Depant prolong otěhotníte nebo se snažíte otěhotnět, informujte svého lékaře. Měla byste užívat Depant prolong až poté, co lékař zvážil potenciální přínosy a rizika pro Vaše nenarozené dítě.

Pokud užíváte Depant prolong v průběhu těhotenství, informujte o tom svého lékaře nebo porodní asistentku, neboť Vaše dítě by mohlo mít po narození některé příznaky. Tyto příznaky obvykle začínají v průběhu prvních 24 hodin po narození dítěte. Příznaky mohou zahrnovat neprospívání nebo problémy s dýcháním. Pokud by Vaše dítě mělo po narození tyto příznaky a měla byste obavy, kontaktujte svého lékaře nebo porodní asistentku.

Depant prolong se vylučuje do mateřského mléka. Existuje riziko, že bude účinkovat na dítě. Proto byste se měla poradit s lékařem a on/ona rozhodne, zda přerušíte kojení, nebo léčení přípravkem Depant prolong.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, dokud si neověříte, jak Vás Depant prolong ovlivňuje.

  1. JAK SE DEPANT PROLONG UŽÍVÁ

Vždy užívejte Depant prolong přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistí, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá doporučená počáteční dávka k léčbě deprese a sociální úzkostné poruchy je 75 mg denně. Dávka může být lékařem postupně zvýšena, pokud je to nutné, až na maximální dávku 375 mg denně při depresi. Maximální dávka k léčení sociální úzkostné poruchy je 225 mg/den.

Užívejte Depant prolong každý den přibližně ve stejnou denní dobu, buď ráno, nebo večer. Tobolky se musí polykat celé, zapíjet tekutinou, nesmí se otevřít, drtit, žvýkat ani rozpouštět.

Depant prolong se má užívat s jídlem.

Máte-li jaterní nebo ledvinové onemocnění, informujte, prosím, lékaře, neboť je možné, že bude třeba Vaši dávku přípravku Depant prolong upravit.

Nepřestávejte užívat Depant prolong bez předchozí porady s lékařem (viz bod Jestliže jste přestali užívat Depant prolong).

Jestliže jste užili více přípravku Depant prolong, než jste měli

Jestliže jste užili větší množství přípravku Depant prolong než máte předepsáno, neprodleně kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Příznaky možného předávkování mohou zahrnovat zrychlení srdečního tepu, změny v bdělosti (v rozmezí od ospalosti až po kóma), rozmazané vidění, křeče nebo záchvaty a zvracení.

Jestliže jste zapomněli užít Depant prolong

Jestliže zapomenete užít dávku, užijte ji co nejdříve poté, co si to uvědomíte. Pokud však je již čas k užití následující dávky, vynechejte zapomenutou dávku. Neužívejte větší množství přípravku Depant prolong, než máte na každý den předepsáno.

Jestliže jste přestali užívat Depant prolong

Nepřestávejte v užívání léčiva ani nesnižujte sami dávku bez vědomí lékaře, a to ani tehdy, cítíte-li se už lépe.

Pokud si Váš lékař myslí, že už nemusíte dále užívat Depant prolong, poradí Vám postupně snižovat dávku předtím, než léčbu úplně ukončíte. Po ukončení užívání přípravku Depant prolong se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, zvláště je-li léčba ukončena náhle nebo když jsou dávky sníženy příliš rychle. Někteří pacienti mohou pocítit nežádoucí účinky jako je únava, závratě, pocit „točení hlavy“, bolest hlavy, nespavost, noční můry, sucho v ústech, ztráta chuti k jídlu, nevolnost, průjem, nervozita, vzrušení, zmatenost, zvonění v uších, mravenčení nebo vzácně vjemy elektrického šoku, slabost, pocení, křeče, nebo příznaky chřipky.

Lékař Vám poradí, jak by měla být léčba přípravkem Depant prolong postupně ukončena. Pocítíte-li některé z těchto příznaků nebo jiné příznaky, které Vás budou trápit, požádejte lékaře o další rady.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

  1. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Depant prolong nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Alergické reakce

Pokud se dostaví některý z následujících účinků, neužívejte dále Depant prolong. Neprodleně informujte svého lékaře nebo se dostavte na pohotovost nejbližší nemocnice:

–          tíha na hrudi, sípání, obtížné polykání nebo dýchání

–          otok obličeje, hrdla, rukou nebo nohou

–          pocit nervozity nebo úzkosti, závratě, bušení srdce, náhlé zrudnutí kůže a/nebo pocit horka

–          závažná vyrážka, svědění nebo kopřivka (vyvýšené červené nebo bílé skvrny na kůži které často svědí).

Závažné nežádoucí účinky

Pokud zaznamenáte některý z následujících nežádoucích účinků, bude možná zapotřebí rychlá lékařská pomoc:

–          srdeční poruchy, jako zrychlený nebo nepravidelný tep, zvýšený krevní tlak

–          oční poruchy, jako rozmazané vidění nebo rozšířené zornice

–          nervové poruchy, jako závratě, píchání a mravenčení, pohybové poruchy, křeče nebo záchvaty

–          psychiatrické poruchy, jako hyperaktivita a euforie.

Vysazení léku (viz „Jak se Depant prolong užívá“ a „Jestliže jste přestali užívat Depant prolong“)

Úplný seznam nežádoucích účinků

Frekvence (pravděpodobnost výskytu) nežádoucích účinků je klasifikována následovně:

Velmi časté

Postihnou více než 1 uživatele z 10

Časté

Postihnou 1 až 10 uživatelů ze 100

Méně časté

Postihnou 1 až 10 uživatelů z 1000

Vzácné

Postihnou 1 až 10 uživatelů z 10 000

Četnost neznámá

Frekvence nemohla být z dostupných údajů stanovena

–          Poruchy krve a mízního systému

Méně časté: podlitiny; dehtově černá stolice nebo krev ve stolici, což může být známkou vnitřního krvácení

Četnost neznámá: snížený počet krevních destiček v krvi, vedoucí ke zvýšenému riziku vzniku podlitin a krvácení; poruchy krve, které mohou vést ke zvýšenému riziku infekce

–          Poruchy metabolismu a výživy

Časté: ztráta hmotnosti, zvýšená hladina cholesterolu

Méně časté: zvýšení hmotnosti

Četnost neznámá: drobné změny hladin jaterních enzymů v krvi; snížená hladina sodíku v krvi; svědění; zežloutnutí kůže nebo oční spojivky; tmavá moč nebo příznaky podobné chřipce, které jsou příznaky zánětu jater (hepatitis); zmatenost, nadměrný příjem vody (známý jako SIADH); abnormální tvorba mateřského mléka

–          Poruchy nervového systému

Velmi časté: sucho v ústech; bolest hlavy

Časté: abnormální sny; snížený pohlavní pud; závratě; zvýšené svalové napětí; nespavost; nervozita; mravenčení; útlum; třes; zmatenost; pocit odloučení (odpojení) od sebe samotného a od skutečnosti

Méně časté: nedostatek citu nebo emocí; halucinace; nechtěné pohyby svalů; agitovanost/vzrušení; porušená koordinace a rovnováha

Vzácné: pocit neklidu nebo neschopnost sedět nebo stát na místě; křeče nebo záchvaty; nadměrný pocit vzrušení nebo euforie

Četnost neznámá: vysoká teplota se ztuhlými svaly, zmatenost nebo vzrušení a pocení nebo záškuby svalů, které nelze ovládat, což můžou být příznaky závažných stavů, známých jako neuroleptický maligní syndrom; pocit euforie, netečnost, trvalé rychlé pohyby očí, nemotornost, neklid, pocit opilosti, pocení nebo svalová ztuhlost, což jsou příznaky serotonergního syndromu; dezorientace a zmatenost často spojená s halucinacemi (delirium); ztuhlost, stahy a nedobrovolné pohyby svalů; myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu

–          Poruchy vidění a sluchu

Časté: rozmazané vidění

Méně časté: změny chuti; zvonění v uších (tinnitus)

Četnost neznámá: těžké bolesti očí a zhoršené nebo rozmazané vidění

–          Srdeční a cévní poruchy

Časté: zvýšení krevního tlaku; návaly horka/náhlé zrudnutí; bušení srdce

Méně časté: pocit závratě (zvláště po příliš rychlém napřímení), mdloba, zrychlení srdečního rytmu

Četnost neznámá: snížení krevního tlaku; nenormální, rychlý nebo nepravidelný srdeční tep, který může vést ke mdlobám

–          Poruchy dýchání

Časté: zívání

Četnost neznámá: kašel, sípání, dušnost a vysoká teplota, což jsou příznaky zánětu plic spojeného se zvýšením počtu bílých krvinek (plicní eozinofilie)

–          Poruchy trávicího traktu

Velmi časté: nevolnost

Časté: snížená chuť k jídlu, zácpa, zvracení

Méně časté: skřípání zubů, průjem

Četnost neznámá: silné bolesti břicha nebo zad (které mohou indikovat závažné problémy střev, jater nebo slinivky břišní)

–          Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi časté: pocení (včetně nočních potů)

Méně časté: vyrážka; výrazné vypadávání vlasů

Četnost neznámá: kožní vyrážka, která může vést k těžkým puchýřům a olupování kůže; svědění; mírná vyrážka

–          Poruchy svalů

Četnost neznámá: nevysvětlitelná bolest svalů, bolestivost na tlak, nebo slabost (rabdomyolýza)

–          Poruchy ledvin a močových cest

Časté: obtížné močení; zvýšená frekvence močení

Méně časté: neschopnost močit

–          Poruchy pohlavních orgánů

Časté: abnormální výron semene/orgasmus (muži), neschopnost orgasmu, porucha erekce (impotence); poruchy menstruace jako zvýšené krvácení nebo zvýšená nepravidelnost krvácení

Méně časté: abnormální orgasmus (ženy)

–          Celkové poruchy

Časté: astenie (slabost); zimnice

Méně časté: nadměrná citlivost na sluneční záření

Četnost neznámá: otok tváře nebo jazyka, dušnost, nebo obtížné dýchání, často s kožní vyrážkou (což může být závažná alergická reakce)

Depant prolong někdy vyvolává nežádoucí účinky, kterých si nemusíte být vědomi, jako zvýšení krevního tlaku nebo abnormální srdeční rytmus, mírné změny hladin jaterních enzymů, sodíku nebo cholesterolu v krvi. Vzácněji může Depant prolong snižovat počet krevních destiček, což může vést ke zvýšenému riziku podlitin nebo krvácení. Váš lékař proto může příležitostně provést vyšetření krve, zvláště pokud užíváte Depant prolong dlouhodobě.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo všimnete-li si jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

  1. JAK DEPANT PROLONG UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Depant prolong nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.

Uchovávejte při teplotě do 30ºC.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete.

 

  1. DALŠÍ INFORMACE

Co Depant prolong obsahuje

Léčivou látkou je venlafaxinum.

Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje venlafaxinum 37,5, 75 nebo 150 mg ve formě venlafaxini hydrochloridum.

Pomocnými látkami jsou:

Depant prolong 37,5 mg:

Obsah tobolky: hypromelosa, methakrylátový kopolymer typ RS PM, natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát,

Potah: základní butylovaný methakrylátový kopolymer 12,5%

Tobolka: želatina, oxid titaničitý (E 171)

Potisk: šelak, černý oxid železitý (E172), propylenglykol (E1520)

 

Depant prolong 75mg:

Obsah tobolky: hypromelosa, methakrylátový kopolymer typ RS PM, natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát,

Potah: základní butylovaný methakrylátový kopolymer 12,5%

Tobolka: želatina, oxid titaničitý (E 171), červený oxid železitý (E172)

Potisk: šelak, černý oxid železitý (E172), propylenglykol (E1520)

 

Depant prolong 150 mg:

Obsah tobolky: hypromelosa, methakrylátový kopolymer typ RS PM, natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát,

Potah: základní butylovaný methakrylátový kopolymer 12,5%

Tobolka:želatina, oxid titaničitý (E171), sodná sůl erythrosinu (E127), indigokarmín I (E 132)

Potisk: šelak, černý oxid železitý (E172), propylenglykol (E1520)

 

Jak Depant prolong vypadá a co obsahuje toto balení

Depant prolong 37,5 mg: neprůhledné bílé tvrdé želatinové tobolky o velikosti 0 obsahující jednu kulatou, bikonvexní potahovanou tabletu s potiskem „VEN“ na víčku a „37.5“ na těle tobolky

Depant prolong 75 mg: neprůhledné světle růžové (tělové) tvrdé želatinové tobolky o velikosti 0 obsahující dvě kulaté, bikonvexní potahované tablety s potiskem „VEN“ na víčku a „75“ na těle tobolky.

Depant prolong 150 mg: neprůhledné jasně červené tvrdé želatinové tobolky o velikosti 00 obsahující tři kulaté, bikonvexní potahované tablety s potiskem „VEN“ na víčku a „150“ na těle tobolky.

Tobolky s prodlouženým uvolňováním

28, 56 a 98 tobolek

 

Držitel rozhodnutí o registraci

Valeant Czech Pharma s.r.o.,

Truhlářská 1104/13, 1103/15

110 00 Praha 1

Česká republika

Tel: +420 221 434 111

www.valeant.cz

 

Výrobce

Pharmathen S.A.

Pallini, Attikis

Řecko

a

ICN Polfa Rzeszów S.A,

Rzeszów, Polsko

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 22.7.2009