Defluox

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Defluox

20mg

 tvrdé tobolky

fluoxetinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

–                 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

–                 Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

–                 Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

–                 Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Defluox a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Defluox užívat

3. Jak se Defluox užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Defluox uchovávat

6. Další informace

 

1. CO JE DEFLUOX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Defluox je antidepresivum, které ovlivňuje centrální nervový systém.

Defluox je určen k léčbě následujících stavů:

Dospělí:

·                Deprese.

·                Obsesivní (nutkavé) myšlení a konání.

·                Bulimie (záchvatovité přejídání).

Děti od 8 let a dospívající:

·                Středně těžké až těžké depresivní epizody, jestliže deprese nereaguje po 4-6 sezeních na psychologickou terapii. Defluox by měl být poskytnut dětem nebo mladým osobám se středně těžkou až těžkou depresivní poruchou pouze v kombinaci s psychologickou terapií.

Je také možné, že Vám lékař předepsal tento lék za jiným účelem a/nebo v jiném dávkování, než je uvedeno v této příbalové informaci. Vždy musíte postupovat podle instrukcí daných lékařem.

 

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DEFLUOX UŽÍVAT

Neužívejte Defluox

·                jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na fluoxetin nebo na kteroukoli další složku přípravku Defluox.

·                jestliže užíváte antidepresiva, antiparkinsonika, antibiotikum obsahující linezolid nebo léky, které patří do skupiny inhibitorů monoaminooxidázy (MAO) nebo jste užíval(a) v posledních 2 týdnech léky označované jako reverzibilní inhibitory MAO (např. tranylcypromin, selegilin). Neužívejte žádně přípravky ze skupiny IMAO nejméně po dobu pěti týdnů po ukončení léčby přípravkem Defluox.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Defluox je zapotřebí

·                jestliže máte cukrovku, Defluox může zvýšit nebo snížit hladinu Vašeho krevního cukru. Lékař může upravit dávku inzulinu nebo antidiabetických léků užívaných ústy.

·                máte nebo jste v minulosti měl(a) křeče, máte epilepsii, sníženou funkci jater, ledvin nebo srdce nebo jste prodělal(a) infarkt myokardu. Informujte lékaře protože může být potřebné, aby Vám předepsal nižší dávku.

·                jestliže trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) mánií.

·                jestliže máte potíže s krvácivostí.

·                jestliže užíváte jiné léky nebo rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) (viz část Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky).

·                jestliže jste léčen pomocí elektrických šoků.

Je možné, že se nebudete cítit lépe bezprostředně poté, co poprvé začnete užívat lék na depresi. To je obvyklé, protože ke zlepšení depresivních příznaků nemůže dojít dříve než po několika týdnech. Symptomy deprese mohou zahrnovat myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu. Než dojde k plnému rozvinutí antidepresivního účinku, je možné, že tyto příznaky deprese se mohou v prvních několika týdnech léčby horšit.

Jestliže u Vás dojde k  alergické reakci, která se projeví jako svědění, kopřivka nebo otok tváře, rtů, jazyka nebo hrdla (někdy s dušností nebo obtížemi při polykání), léčba přípravkem Defluox musí být ihned ukončena.

Vyhledejte lékaře, jestliže dostanete horečku, objeví se svalové záškuby, zmatenost nebo úzkost (tzv. „serotoninový syndrom“). Léčba přípravkem Defluox musí být ihned ukončena.

Během léčby přípravkem Defluox může dojít k úbytku tělesné hmotnosti.

Během prvních týdnů léčby se mohou objevit také příznaky jako neklid nebo neschopnost v klidu sedět nebo stát. Informujte lékaře ihned, jestliže se tyto příznaky u Vás objeví.

Užití u dětí a dospívajících ve věku 8 až 18 let

Děti a dospívající do 18 let přípravek Defluox běžně neužívají.

Měl(a) byste vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, protichůdné jednání a hněv). I přesto může lékař předepsat Defluox pro pacienty mladší než 18 let, protože usoudí, že je to v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal Defluox pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Defluox, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měl(a) byste o tom lékaře informovat. K dispozici je jen omezené množství informací týkajících se dlouhodobého vlivu přípravku Defluox na růst, pubertu, duševní, citový vývoj a chování v této věkové skupině.

Léčba může vést ke zvýšenému riziku vzniku zubního kazu na základě sucha v ústech. Zuby je nutno čistit zubní pastou s fluoridy dvakrát denně.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Při užívání přípravku Defluox a jiných léčivých přípravků může dojít ke vzájemnému ovlivnění účinku. Jedná se o tyto přípravky:

Léky na léčbu deprese nebo Parkinsonovy choroby, které patří do skupiny inhibitorů MAO (např. tranylcypromin, moclobemid nebo selegilin) nebo antibiotika obsahující linezolid.

Jestliže Vám lékař nahradí léčbu lékem ze skupiny tzv. ireverzibilních inhibitorů MAO (např. tranylcypromin nebo selegilin) přípravkem Defluox, musí být zachován odstup alespoň 2 týdnů od předcházející léčby.

Jestliže Vám lékař nahradí léčbu lékem ze skupiny tzv. reverzibilních inhibitorů MAO (např. moklobemid) přípravkem Defluox, musíte čekat do příštího dne. Jestliže jste užíval(a) linezolid, který je reverzibilním inhibitorem MAO, musíte čekat nejméně 2 dny, než můžete začít užívat Defluox.

V případě, že přestanete užívat Defluox a budete přecházet na léčbu inhibitorem MAO, bude trvat nejméně 5 týdnů, než smíte začít užívat inhibitor MAO.

Je velmi důležité, abyste se poradil s lékařem, pokud užíváte

·                léky snižující krevní srážlivost (warfarin)

·                jiné léky na léčbu deprese (např. tricyklická antidepresiva) nebo léky obsahující tryptofan nebo lithium

·                léky na léčbu epilepsie (např. fenytoin nebo karbamazepin)

·                léky na migrénu ze skupiny triptanů

·                léky tlumící bolest obsahující tramadol

·                léky proti bolesti a zánětu, jako je kyseliny acetylsalicylová a nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID)

·                rostlinné léky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum)

·                léky upravující nepravidelný srdeční rytmus (flecainid nebo encainid).

 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

 

Užívání přípravku Defluox s jídlem a pitím

Tobolky Defluox můžete užívat s jídlem nebo mezi jídly.

Alkohol:

Nedoporučuje se konzumace alkoholu při užívání přípravku Defluox.

 

Těhotenství a kojení

Defluox smí být užíván během těhotenství a kojení jen, pokud lékař považuje za větší riziko neléčení Vaší nemoci.

Užívání přípravku Defluox jak v těhotenství, tak při kojení může nepříznivě ovlivnit nenarozené dítě nebo kojence.

 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento léčivý přípravek může ovlivnit Váš úsudek a pohybovou koordinaci. To je třeba vzít v úvahu v situacích, kde je nezbytná zvýšená pozornost, např. při řízení nebo obsluhování nebezpečných strojů.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK DEFLUOX UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Defluox přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

 

Defluox můžete užívat v jedné dávce nebo v několika rozdělených dávkách za den.

 

Obvyklá dávka je:

Deprese, nutkavé myšlenky a chování (obsedantně-kompulzivní porucha):

20 mg–60 mg denně

Bulimie:

60 mg denně

 

Děti a dospívající od 8 do 18 let

Obvyklá dávka je:

Deprese:

10 mg–20 mg denně

Dávka je individuální a pro děti s nižší tělesnou hmotností může být potřebná nižší dávka.

 

Poškození jater

Jestliže trpíte jaterním onemocněním, lékař může snížit Vaši dávku.

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Defluox, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) příliš mnoho tobolek Defluox, musíte vyhledat lékaře nebo nemocnici.

Příznaky předávkování zahrnují: pocit na zvracení, zvracení, křeče, úzkost, neklid, nepřiměřeně dobrá nálada, problémy se srdeční funkcí (např. nepravidelný srdeční rytmus) a problémy s dýcháním.

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít Defluox

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

 

Jestliže jste přestal(a) užívat Defluox

Nepřestávejte užívat Defluox, dokud Vám lékař neřekne. Jestliže přestáváte užívat Defluox, lékař vám může snižovat dávku pomalu v průběhu několika týdnů. Jestliže je léčba přípravkem Defluox ukončena, zejména pokud se tak stane náhle, existuje riziko tzv. příznaků z vysazení. Riziko je větší, pokud byl Defluox užíván delší čas ve vysokých dávkách nebo byla dávka snížena příliš rychle.

Příznaky z vysazení zahrnují: závratě, pocit mravenčení, pocit brnění a (méně často) pocit elektrického šoku, včetně v hlavě, poruchy spánku (živé sny, noční můry, nespavost), pocit úzkosti, bolest hlavy, nevolnost, pocení (včetně nočního pocení), pocit neklidu nebo vzrušení, třes (roztřesenost), pocit zmatenosti a desorientace, pocit rozrušení nebo podrážděnosti, průjem, poruchy vidění, zrychlený a zesílený tep.

Většina lidí zjistila, že příznaky po vysazení přípravku Defluox jsou mírné a samy mizí v průběhu dvou týdnů. Jestliže se u Vás vážnější příznaky po ukončení léčby objeví, kontaktujte svého lékaře. Může Vám poradit, abyste začal(a) užívat tobolky znovu a vysazoval(a) je pomaleji. Máte-li obavy z příznaků z vysazení, navštivte prosím svého lékaře při ukončování léčby příprakem Defluox.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i Defluox nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinku, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Lékaře musíte vyhledat ihned, pokud se objeví příznaky jako:

·                svědění, oteklá tvář, jazyk a/nebo hrdlo a/nebo obtíže při polykání nebo kopřivka s dýchacími obtížemi (angioedém)

·                vysoká horečka, svalové záškuby, zmatenost a úzkost, protože tyto příznaky mohou být známkami tzv. „serotoninového syndromu“

 

Během léčby se mohou objevit následující nežádoucí účinky:

 

Organismus celkově

–                 přecitlivělost a alergické reakce jako např. svědění, vyrážka, kopřivka, někdy s otoky kůže, sliznic a jiných částí těla, zánět cév, horečka, bolest kloubů

–                 třesavka, chvění, podráždění kůže na slunci

–                 velmi vzácně případy Lyellova syndromu (nebezpečný stav s infekcí kůže)

 

Trávicí ústrojí

–                 průjem, žaludeční nevolnost, zvracení, trávicí potíže, potíže při polykání nebo změny chuti

–                 sucho v ústech

–                 vzácné případy abnormálních hodnot jaterních funkcí, velmi vzácně případy jaterních reakcí.

 

Nervový systém

–                 bolest hlavy, problémy se spánkem (např. nezvyklé sny, nespavost), závrať, úbytek tělesné hmotnosti, ospalost a malátnost, neobvykle dobrá nálada

–                 abnormální pohyby krátkého trvání jako svalové záškuby, poruchy koordinace svalových pohybů, třes, svalové křeče, záchvaty, psychomotorický neklid

–                 halucinace, manické reakce, zmatenost, rozrušení, úzkost a nervozita, neschopnost se koncentrovat nebo řádně přemýšlet, záchvaty paniky byly hlášeny, ale mohou být způsobeny základním onemocněním

–                 velmi vzácně serotoninový syndrom s příznaky jako vysoká horečka, svalové záškuby, zmatenost a úzkost

 

Poruchy močopohlavního systému

–                          obtížné močení nebo příliš časté močení

 

Sexuální poruchy

–                          zpožděný nebo nedosažený orgasmus, prodloužená erekce, tvorba mléka

 

Jiné

–                 vypadávání vlasů, zívání, poruchy vidění jako rozmazané vidění a rozšířené zornice,  pocení, rozšíření cév, bolest kloubů, bolest svalů, pokles krevního tlaku, nevysvětlitelné podlitiny

–                 gynekologické krvácení, krvácení do trávicího traktu a jiné krvácení do kůže nebo slinic bylo hlášeno ve vzácných případech

–                 snížená hladina sodíku v krvi, zvláště u starších pacientů, kteří užívají močopudné léky nebo mají nedostatek tekutin z jiných důvodů

 

Dýchací systém

–                 zánět hrdla a dušnost

–                 vzácně byly hlášeny záněty v plicích.

 

Děti a dospívající (8–18 let)

–                 fluoxetin může zpomalit růst nebo možná zpozdit pohlavní dospívání.

 

 

 

5. JAK PŘÍPRAVEK DEFLUOX UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 ˚C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Defluox nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

6. DALŠÍ INFORMACE

 

Co Defluox obsahuje

Léčivou látku je fluoxetini hydrochloridum. Jedna tvrdá tobolka obsahuje fluoxetini hydrochloridum  odpovídající 20 mg fluoxetinum.

Pomocnou látkou je předbobtnalý kukuřičný škrob.

Obal tobolky obsahuje želatinu, brilantní modř (E133), oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172).

Složkami potiskovacího inkoustu jsou aktivní uhlí a šelak.

 

Jak Defluox vypadá a co obsahuje toto balení

Defluox jsou tvrdé tobolky, zelené a bílé, s potiskem „FLX“ a „MIL“.

Jsou dodávány v blistrovém balení po 10, 14, 20, 30, 50, 70 nebo 100 tvrdých tobolkách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

PRO. MED. CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4

Výrobce:

Morningside Pharmaceuticals Ltd, 5 Pavilion Way, Loughborough, LE11 5GW. U.K.

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 17.6.2009