Convalemin

Příbalová informace – Rp.

            Informace pro použití, čtěte pozorně!

 

 

Convalemin 75

Convalemin 150

          ( Venlafaxini hydrochloridum)

     tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

 

           

            Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

            – Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

            – Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

            – Tento přípravek byl předepsán vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako vy.

            – Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

            V příbalové informaci naleznete:

            1. Co je přípravek Convalemin a k čemu se používá

            2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Convalemin užívat

            3. Jak se přípravek Convalemin užívá

            4. Možné nežádoucí účinky 

            5. Jak přípravek Convalemin uchovávat

            6. Další informace

 

            1. CO JE PŔÍPRAVEK CONVALEMIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek patří mezi antidepresiva.

            Convalemin je lék, který působí na centrální nervovou soustavu a používá se k léčbě příznaků deprese a po zlepšení stavu k prevenci relapsu (opětovnému objevení) a výskytu nové depresivní epizody.

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST , NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CONVALEMIN UŽÍVAT

            Neužívejte přípravek

            – jestliže jste přecitlivělý(á) na kteroukoliv složku přípravku;

            – jestliže užíváte nebo jste v nedávné době (v posledních 14 dnech) užíval(a) antidepresiva (přípravky užívané k léčbě deprese) ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy (IMAO);

                        – jestliže máte onemocnění srdce, např. srdeční selhání, onemocnění věnčitých tepen, změny na EKG včetně již existujícího prodloužení QT intervalu, pacienti s nerovnováhou elektrolytů nebo hypertenzní pacienti (pacienti s vysokým krevním tlakem);

            – jste-li mladší 18-ti let,.

Použití u dětí a dospívajících do 18 let

            Convalemin by neměli užívat děti a dospívající do 18 let. U pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, protichůdné chování a hněv). Váš lékař přesto může Convalemin pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal Convalemin  pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let , kteří jsou léčeni přípravkem Convalemin , rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku Convalemin  ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány.

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Convalemin je zapotřebí

                        – jestliže trpíte onemocněním jater nebo ledvin, protože vylučování Convaleminu může být sníženo, což vede k silnějším účinkům a předávkování; 

            – jestliže máte v předchorobí poruchy nálady spojené s patologicky zlepšenou náladou (epizody manie/hypomanie);

            – jestliže jste někdy dříve prodělal(a) epileptický záchvat;

            – jestliže trpíte glaukomem s úzkým úhlem, protože použití přípravku může být spojeno s rozšířením zornic – doporučují se kontroly nitroočního tlaku; 

            – máte-li potíže s krvácivostí, protože Convalemin, stejně jako ostatní léky na zlepšení nálady patřící do skupiny inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu, mohou zvyšovat riziko krvácení do podkoží nebo sliznic.

            V uvedených případech by měl být přípravek používán jen na základě odborného uvážení a rozhodnutí Vašeho lékaře:

 Riziko sebevraždy

            Sebevražedné myšlenky nebo sebepoškození mohou být součástí Vašeho onemocnění a mohou se vyskytnout nebo zesílit až do té doby, než se projeví účinek antidepresiva. Pokud máte jakékoliv úzkostné myšlenky nebo zkušenosti, řekněte to okamžitě svému lékaři. 

             

Tento lék obsahuje sacharosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se před užíváním přípravku Convalemin s svým lékařem.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

            Uvědomte si, prosím, že případné lékové interakce se mohou týkat i přípravků užívaných někdy v minulosti nebo někdy v budoucnosti. Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

            Při současném užívání přípravku Convalemin  s určitými jinými léky je zapotřebí zvláštní opatrnosti, a proto je důležité, abyste informoval(a) svého lékaře zejména v těchto případech:

            – pokud užíváte nebo jste během posledních 14 dnů užíval(a) jakékoliv antidepresivum ze skupiny inhibitorů MAO, protože léčba přípravkem Convalemin  nemá být zahájena dříve než za 14 dní po ukončení léčby jakýmkoliv inhibitorem MAO; léčba antidepresivy ze skupiny inhibitorů MAO by zase neměla být zahájena dříve než za 7 dní po úplném vysazení přípravku Convalemin ;

            – pokud užíváte antidepresiva typu SSRI, lithium nebo tryptany (léky na migrénu); 

            – pokud užíváte antikoagulancia (přípravky tlumící krevní srážlivost), protože současné užívání přípravku Convalemin může zvýšit riziko krvácení a v těchto případech je nutné pečlivé sledování lékařem;

            – pokud užíváte haloperidol nebo klozapin, protože současné užívání těchto léků a přípravku Convalemin může vést k zesílení účinků a může zvýšit četnost výskytu a závažnost nežádoucích účinků;

            – pokud užíváte antihypertenziva nebo antidiabetika (přípravky k léčbě vysokého krevního tlaku nebo cukrovky);

            – pokud užíváte antacida (přípravky užívané při překyselení žaludku) a trpíte onemocněním jater, protože současné podávání může zesilovat účinky obou léků.

            – použití venlafaxinu s přípravky obsahujícími třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) může vést k vyššímu výskytu nežádoucích účinků.

 

            Užívání přípravku s jídlem a pitím

            Po dobu léčby nepožívejte alkoholické nápoje.

                        Convalemin  se doporučuje užívat spolu s jídlem.

           

                        Těhotenství a kojení

            Bezpečnost užívání léčivé látky obsažené v přípravku Convalemin v průběhu těhotenství nebyla dosud ověřena, a proto by lék neměl být podáván v těhotenství nebo při podezření na těhotenství. Pokud otěhotníte nebo plánujete těhotenství v průběhu léčby, poraďte se se svým lékařem. Ženy ve fertilním věku by měly po dobu léčby venlafaxinem používat účinnou antikoncepci. 

            Léčivá látka obsažená v tobolkách Convalemin je vylučována do mateřského mléka.  Vzhledem k tomu, že dosud nebyla ověřena bezpečnost této léčivé látky u novorozenců, nesmí se venlafaxin v období kojení podávat. Pokud je venlafaxin podáván až do porodu nebo do doby krátce před porodem, je třeba vzít v úvahu příznaky z vysazení u novorozence.

            Pokud jste těhotná nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

 

            Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

            Podle výsledků klinických studií u zdravých dobrovolníků neovlivňuje přípravek koordinace vědomého ovládání pohybového ústrojí. Léky působící na centrální nervovou soustavu však mohou nepříznivě ovlivňovat úsudek, oblast poznávání a koordinace pohybového ústrojí, a proto je třeba těmto schopnostem věnovat na počátku léčby zvláštní pozornost.

            Convalemin může nepříznivě ovlivnit Vaši schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje, a proto by měl lékař individuálně pro Vás určit dávku a dávkování, které umožní řízení motorových vozidel a obsluhu strojů.

 

            3. JAK SE PŘÍPRAVEK CONVALEMIN UŽÍVÁ          

            Convalemin vždy užívejte přesně podle pokynů svého lékaře – stejným způsobem a ve stejných dávkách. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

                        Obvyklá doporučená počáteční dávka Convaleminu pro všechny indikace je 75 mg jednou denně. V případě potřeby může lékař dávku zvýšit na 150 mg jednou denně.  Podle potřeby lze pak dávku dále zvyšovat až na 375 mg denně. Jestliže si nejste jisti dávkováním, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

            Při předepsání Convaleminu k předcházení návratů (relaps) depresivních záchvatů, nebo k prevenci opakování (recidiva) nových depresivních epizod, se doporučuje podobné dávkování, jako při počátečním léčení. Lékař vás bude pravidelně vyšetřovat, aby vyhodnotil přínos dlouhodobé léčby.

            Convalemin má být podáván jednou denně, přibližně ve stejnou denní dobu, buď ráno nebo večer.  Doporučuje se podávat Convalemin v průběhu jídla. Každá tobolka se má spolknout celá a zapít tekutinou. Tobolky nedělit, nerozmačkávat, nežvýkat ani je nedávat do vody. 

            Jestliže užíváte tablety s normálním uvolňováním venlafaxinu, může vás lékař převést na užívání přípravku Convalemin, který obsahuje stejnou léčivou látku ve formě tobolek s prodlouženým uvolňováním. V tomto případě vám lékař předepíše denní dávku přípravku Convalemin, která odpovídá celkové denní dávce užívané v tabletách.  Tuto dávku v tobolkách budete užívat naráz jednou denně.

 

            Trvání léčení

            Když začnete užívat Convalemin, může trvat i několik dní, než pocítíte zlepšení stavu. S tím si nedělejte starosti, protože opožděný nástup účinků je zcela normální. Může se také stát, že bude potřeba, abyste i po ústupu příznaků deprese užíval(a) Convalemin po dobu několika měsíců. Ani to není důvod ke starostem, protože tento způsob léčby je běžný.

            Nepřestávejte v užívání tobolek bez vědomí vašeho lékaře, ani když už se cítíte lépe. Lékař bude pravidelně posuzovat, zda má léčení pokračovat.  Ukončení léčení Convaleminem, zvláště při vysokém dávkování, má být postupné a bude sledováno lékařem.  Nezbytná délka postupného vysazování může být závislá na dávce, délce léčby a na konkrétním pacientovi.

                                   

Pokud trpíte onemocněním ledvin a/nebo jater, budete možná potřebovat snížené dávky v závislosti na závažnosti Vašeho onemocnění. Míru snížení dávky určí Váš lékař podle výsledků vyšetření činnosti ledvin a/nebo jater.

            Jestliže máte pocit, že účinky přípravku Convalemin  jsou příliš silné nebo příliš slabé, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

                        Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Convalemin 

            Pokud zapomenete užít Convalemin v obvyklou dobu, nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Tuto dávku nahraďte pouze tehdy, má-li být další dávka podána až za delší dobu, jinak riskujete předávkování.

            Jestliže jste přestla užívat přípravek Convalemin

            Při náhlém přerušení léčby přípravkem Convalemin , zvláště po podávání vysokých dávek, lze pozorovat následující příznaky: únava, ospalost, bolest hlavy, pocit na zvracení, zvracení, sucho v ústech, závrať, průjem, nespavost, neklid, úzkost, nervozita, zmatenost, abnormálně zlepšená nálada, pocit necitlivosti, pocení a závrať. Tyto příznaky jsou většinou mírné a odezní spontánně. Podobně jako u ostatních antidepresiv je však důležité vysazovat léčbu postupně, zvláště při užívání vysokých dávek. Rychlost a doba trvání postupného snižování dávky závisí na velikosti dávky, trvání léčby a na Vaší citlivosti k přípravku. Nikdy neukončujte léčbu z vlastní vůle bez předchozí domluvy s lékařem, dokonce ani tehdy, když se cítíte lépe.

 

            Jestliže jste užil(a) více přípravku Convalemin, než jste měl(a)

            Příznaky předávkování: nepravidelná akce srdeční, příliš rychlý nebo příliš pomalý tep, pokles krevního tlaku, záchvat křečí, spavost, bezvědomí.

            V případě předávkování nebo při podezření na předávkování přivolejte lékařskou pomoc, protože pacient může potřebovat neodkladný, život zachraňující zákrok. Vzhledem k riziku křečí a riziku vdechnutí zvratků je třeba vyvarovat se vyvolání zvracení. Před příjezdem lékařské pomoci lze podat aktivní uhlí ke snížení množství léku, které by se mohlo vstřebat.

           

            Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

           

            4. MOŽNÉ NEŹÁDOUCÍ ÚĆINKY

                        Podobně jako všechny léky, může mít i Convalemin nežádoucí účinky. Pokud se u Vás vyskytnou nežádoucí účinky, obvykle nebudou závažné a nebudou trvat dlouho.  Neprodleně se však obraťte na svého lékaře, jestliže se u Vás vyskytne:

            – alergická reakce jako kožní vyrážka, otok obličeje nebo jazyka, či „krátký“ dech nebo obtížné dýchání;

            – vysoká teplota se svalovou ztuhlostí, záchvat, zmatenost nebo agitovanost (tělesný neklid a zvýšená pohyblivost) a pocení, nebo pokud máte trhavé pohyby svalů, které nemůžete ovládat;

            – manie nebo hypomanie (cítíte se velmi vzrušený/á);

            Pokud je jakýkoliv z následujících nežádoucích účinků silný nebo způsobuje obtíže, sdělte to svému lékaři:

            – neobvyklé modřiny nebo krvácení; černá, dehtovitě černá stolice;

            – rychlý nebo nepravidelný tep srdce, zrudnutí nebo mdloby;

            – nechutenství, snížená chuť k jídlu, zácpa, průjem, zvracení, trávicí potíže, cítíte se nebo jste nemocný, snížení nebo zvýšení tělesné hmotnosti;

            – neobvyklá únava nebo slabost, bolest hlavy, zatínání nebo skřípání zubů, zívání, třesavka, horečka;

            – bolavé svaly nebo klouby, svalové křeče;

            – ztuhlé svaly, vzácně těžkopádnost nebo ztráta rovnováhy, nesrozumitelná nebo obtížná řeč, třes, zvláštní pocity na kůži jako „mravenčení (brnění)“ nebo pálení;

            – závratě, sucho v ústech, potíže se spaním nebo abnormální sny, ospalost, nervozita, agitovanost (tělesný neklid a zvýšená pohyblivost), zmatenost, halucinace; 

            – obtíže s močením, nebo častější močení;

            – abnormální ejakulace/orgasmus, snížená sexuální výkonnost, poruchy erekce, menstruační potíže u žen, vzácně tvorba mateřského mléka u nekojících žen nebo i u mužů;

            – pocení, kožní vyrážka, svědivost, zvýšená citlivost pokožky na sluneční záření; 

            – rozmazané vidění, tinnitus (zvonění v uších);

            – zvýšené padání vlasů.

                        Někteří pacienti příležitostně pociťovali závratě nebo nerovnováhu při stání v důsledku poklesu krevního tlaku.

            Convalemin někdy vyvolává nežádoucí účinky, kterých si nemusíte být vědomi, jako je zvýšení krevního tlaku nebo abnormální tep srdce; mírné změny hladin jaterních enzymů, sodíku nebo vzácně cholesterolu v krvi. Vzácněji může Convalemin snižovat počet krevních destiček.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

           

5. JAK PŘÍPRAVEK UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

            Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí.

            Léčivé přípravky se nesmí odhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.Zeptejte se svého lékárníka , jak máte likvidovat přípravky , které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Convalemin obsahuje

Léčivou látkou je venlafaxinum (jako venlafaxini hydrochloridum) 75 mg nebo 150 mg v jedné tobolce.

            Pomocnými látkami jsou : zrněný cukr (obsahuje sacharosu a kukuřičný škrob), hyprolosa, hypromelosa 2910/6, hypromelosa 2910/15,  mastek, disperze ethylcelulosy 18,8%, čištěná voda.

 

Tvrdá želatinová tobolka (velikost 1)

Víčko:

Convalemin 75

Oranžová žluť (E 110), chinolová žluť, oxid titaničitý, natrium-lauryl-sulfát, želatina,

Convalemin 150

Patentní modř V, oranžová žluť (E 110), chinolová žluť, oxid titaničitý, natrium-lauryl-sulfát, želatina,

Tělo:_

Natrium-lauryl-sulfát, želatina

           

            Jak přípravek Convalemin vypadá a co obsahuje toto balení

Convalemin 75: tvrdá želatinová tobolka, vrchní část tobolky žlutá, spodní část průhledná, obsahující bílé až téměř bílé pelety.

Convalemin 150 : tvrdá želatinová tobolka, vrchní část tobolky žlutohnědá, spodní část průhledná, obsahující bílé až téměř bílé pelety.

 

Balení

            Balení po 10, 20, 30, 50 a 60 a 100 tobolkách.

            Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

 

            Držitel rozhodnutí o registraci         

Cipla UK Ltd., Weybridge, Surrey, Velká Británie

 

Výrobce

S&D Pharma CZ, spol. s. r.o., Písnická 22, 142 00 Praha 4, Česká republika

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci :

 

Česká republika

S&D Pharma CZ, spol s r.o., Písnická 22

142 00 Praha 4

Tel.: 296303381

e-mail : office@sdpharma.cz

 

            .

 

            Datum poslední revize

3.6.2008