COAXIL

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

 

 

COAXIL obalené tablety

 

Tianeptinum natricum 12,5 mg

 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

–            Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

–            Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

–            Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

–            Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalové informaci naleznete:

1.   Co je Coaxil a k čemu se používá

2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Coaxil užívat

3.   Jak se Coaxil užívá

4.   Možné nežádoucí účinky

5.       Jak Coaxil uchovávat

6.       Další informace

 

 

 

1.       CO JE COAXIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

 

COAXIL se používá k léčbě deprese (stav provázený nadměrným smutkem) různé závažnosti. Přípravek je určen dospělým nad 18 let.

 

Jde o obalenou tabletu, která obsahuje jako léčivou látku tianeptin. Tianeptin působí na centrální nervový systém. Po podání ústy se rychle a úplně vstřebává. Vylučuje se metabolizovaný (přeměněný) převážně ledvinami.

 

 

2.       ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE COAXIL UŽÍVAT

 

Neužívejte Coaxil:

–        jestliže jste přecitlivělý/á na tianeptin nebo na kteroukoli další složku přípravku Coaxil,

–        jestliže užíváte inhibitory monoaminooxidázy (přípravky používané k léčbě deprese).

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Účinky přípravku Coaxil a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.  

Coaxil nesmí být podáván současně s inhibitory monoaminooxidázy. Mezi podáváním inhibitorů monoaminooxidázy a přípravku Coaxil musí uplynout 2 týdny, mezi podáváním přípravku Coaxil a inhibitory monoaminooxidázy musí být 24 hodinová přestávka.

 

Těhotenství a kojení:

Pokud lékař neurčí jinak, Coaxil se nemá užívat během těhotenství a kojení.

 

 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Přípravek může u některých pacientů nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách a p.). Tuto činnost byste měl(a) vykonávat pouze na základě souhlasu lékaře.

 

Důležité informace o některých složkách přípravku Coaxil:

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

 

 

3.       JAK SE COAXIL UŽÍVÁ

 

Vždy užívejte Coaxil přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka je tři tablety denně (jedna ráno, jedna v poledne a jedna večer) užité před nebo během jídla. Tablety se polykají celé a zapíjejí se vodou.

U starších nemocných, u nemocných s cirhózou nebo s ledvinnou nedostatečností musí být dávka snížena na 2 tablety denně.

Léčba Coaxilem nemá být náhle zastavena, dávky mají být postupně snižovány během 7 až 14 dnů.

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Coaxil, než jste měl(a):

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. Léčba přípravkem musí být v tomto případě ihned přerušena; bude proveden výplach žaludku a sledovány životně důležité funkce.

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít Coaxil

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

 

4.       MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Podobně jako všechny léky, může mít i Coaxil nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek je obvykle dobře snášen. U některých pacientů se při užívání přípravku mohou vyskytnout nežádoucí účinky jako únava, nespavost, ospalost, úzkost, sucho v ústech, zácpa, bolesti břicha, nevolnost, závratě, bolest zad, bolest hlavy. Dále se mohou vzácněji objevit zvracení, zažívací obtíže, průjem, snížení chuti k jídlu, svědění, návaly, poruchy vidění a chutě nebo poruchy soustředění.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

 

5.       JAK COAXIL UCHOVÁVAT

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Coaxil nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

 

6.         DALŠÍ INFORMACE

 

Co Coaxil obsahuje:

 

Léčivou látkou je tianeptinum natricum (sodná sůl tianeptinu). Jedna tableta obsahuje 12,5 mg tianeptinu.

Pomocnými látkami jsou: manitol, kukuřičný škrob, mastek, magnesium-stearát, ethylcelulosa, glycerol-oleát, povidon, sodná sůl karmelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, sacharosa, polysorbát 80, oxid titaničitý, hydrogenuhličitan sodný, bílý vosk.

 

Jak Coaxil vypadá a co obsahuje toto balení:

Coaxil je bílá oválná obalená tableta.

Tablety jsou dostupné v blistrech po 30 nebo 90 obalených tabletách balených v papírové krabičce.  

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

 

Držitel rozhodnutí o registraci:

 

Les Laboratoires Servier

22 rue Garnier

92200 Neuilly sur Seine, Francie

 

 

Výrobce:

 

Les Laboratoires Servier Industrie

905, Route de Saran

45520 Gidy, Francie

 

Další informace o tomto přípravku získáte u Servier s.r.o., tel.: + 420 222 118 111.

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

 

13.12.2006