CITALOPRAM STADA

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – RP

 

 

 CITALOPRAM STADA  10 mg
CITALOPRAM  STADA 20 mg
CITALOPRAM  STADA 40 mg

(Citalopramum)

potahované tablety

 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li případné další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

 

V příbalové informaci naleznete:

1) Co je přípravek Citalopram Stada a k čemu se používá

2) Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Citalopram Stada užívat

3) Jak se přípravek Citalopram Stada užívá

4) Možné nežádoucí účinky

5) Uchovávání přípravku Citalopram Stada

 

 

 

Léčivou látkou je:

Citalopram Stada 10 mg:

Jedna potahovaná tableta obsahuje Citaloprami hydrobromidum, ekvivalent 10 mg citalopramu.

 

Citalopram Stada 20 mg:

Jedna potahovaná tableta obsahuje Citaloprami hydrobromidum, ekvivalent 20 mg citalopramu.

 

Citalopram Stada 40 mg:

Jedna potahovaná tableta obsahuje Citaloprami hydrobromidum, ekvivalent 40 mg citalopramu.

 

Pomocné látky jsou:

Mannitol, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, hypromelosa, makrogol 6 000 a barvivo oxid titaničitý (E171).

 

Držitel rozhodnutí o registraci/Výrobce

Stada Arzneimittel AG

Bad Vilbel

Německo

 

 

1.) Co je Citalopram Stada a k čemu se používá

Citalopram Stada 10 jsou bílé kulaté potahované tablety.

Citalopram Stada 20 a 40 jsou bílé kulaté potahované tablety s půlící rýhou.

 

Citalopram Stada se užívá k léčbě depresivních epizod a k léčbě panických poruch.

 

2.) Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Citalopram Stada užívat?

 

Neužívejte přípravek:

– pokud jste alergický(á) na léčivou látku – citaloprami hydrobromidum, nebo na jakoukoliv pomocnou látku v přípravku

– pokud užíváte, nebo jste během předešlých 2 týdnů užíval(a) léky obsahující inhibitory monoaminooxidázy (inhibitory MAO, které se užívají při léčbě depresí). Selegilin, který je inhibitorem monoaminooxidázy užívaný při léčbě Parkinsonovy choroby, nesmíte užívat současně s lékem Citalopram Stada v dávkách vyšších než 10 mg denně.

 

Léčba inhibitory monoaminooxidázy může začít až 7 dní po ukončení léčby citalopramem. Při současném užívání obou léků by se mohly vyskytnout závažné nežádoucí účinky jako je horečka, křeče, zmatenost, podrážděnost a extrémní agitovanost vyvíjející se až k deliriu a komatu.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku je zapotřebí při těchto stavech

Trpíte-li panickou poruchou, Vaše nemoc se může na začátku léčby zhoršit. Tento paradoxní účinek ale zmizí při pokračování léčby.

 

Při léčbě deprese se může zvýšit riziko pokusů o sebevraždu, a to především v počátku léčby. Při léčbě Vás bude Váš lékař pravidelně kontrolovat.

 

Pokud trpíte diabetem, citalopram u Vás může ovlivnit kontrolu hladiny cukru a může být nezbytné upravit dávkování inzulínu nebo tablet.

 

Vyskytnou-li se u Vás křeče během léčby lékem Citalopram Stada, kontaktujte svého lékaře, který může ukončit Vaši léčbu.

 

Trpíte-li mánií nebo podstupujete-li elektrošokovou terapii, musíte lék Citalopram Stada užívat s opatrností.

 

Výjimečně se při léčbě lékem Citalopram Stada nebo jinými léky se stejným mechanismem účinku (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) může objevit serotoninový syndrom (viz kapitola o nežádoucích účincích). V tomto případě je nutné léčbu okamžitě přerušit a informovat lékaře.

 

Při léčbě deprese u psychotických pacientů se mohou psychotické příznaky zhoršit.

 

Především u starších pacientů se může vyskytnout snížená hladina sodíku v krvi a zvýšená produkce antidiuretického hormonu.

 

Užívání léku Citalopram Stada s jídlem a pitím

Citalopram Stada musíte užívat jednou denně ve stejnou dobu, s jídlem i bez jídla.

Tablety zapíjejte sklenicí tekutiny.

 

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, řekněte to svému lékaře dřív, než začnete lék užívat.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ačkoli Citalopram Stada není na krabičce označen výstražným trojúhelníkem, lék může přesto mít u některých pacientů tlumící účinek, který ovlivní Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

 

Současná léčba lékem Citalopram Stada a inhibitory monoaminooxidázy může způsobit závažné nežádoucí účinky (viz kapitola Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Citalopram Stada užívat?).

 

Citalopram Stada se nesmí užívat současně s jinými léky, které zvyšují koncentraci serotoninu v mozku. Toto se týká například sumatriptanu a dalších triptanů (užívané při migréně), tramadolu (lék tišící bolest) a tryptofanu.

 

Účinek léku Citalopram Stada může být zvýšen současnou léčbou lithiem. V tomto případě je třeba kontrolovat hladinu lithia tak, jak je to běžné při léčbě tímto lékem.

 

Opatrnosti je třeba při současné léčbě s léky ovlivňujícími krev, včetně léků proti bolesti, které ovlivňují kapacitu srážení krve, jako jsou nesteroidní antiflogistika, kyselina acetylsalicylová, dipyridamol a tiklopidin, a dalšími léky (např. atypická antipsychotika, fenothiaziny a tricyklická antidepresiva), které mohou zvýšit riziko krvácení.

 

Neužívejte současně s lékem Citalopram Stada přírodní substance obsahující třezalku tečkovanou, nežádoucí účinky se v této kombinaci objevují častěji.

 

Opatrnosti je třeba při současném užívání s cimetidinem (lék při žaludečních vředech). Velké dávky cimetidinu snižují vylučování citalopramu a proto se oba léky současně užívat nesmí.

 

Během současné léčby imipraminem (lék proti depresi) a lékem Citalopram Stada může dojít ke zvýšenému účinku imipraminu a proto je nutné jeho dávky snížit.

 

Pokud se léčíte některým výše citovaným lékem, informujte o tom svého lékaře.

 

3.) Jak se přípravek Citalopram Stada používá?

 

Přípravek užívejte přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jisti, ujistěte se u svého lékaře nebo lékárníka.

 

Obvyklé dávky jsou

u dospělých v depresi:

Obvyklá počáteční dávka je 20 mg jednou denně. V závislosti na individuální reakci pacienta může být dávka zvýšena až k maximu 60 mg jednou denně.

 

u dospělých s panickou poruchou:

Počáteční dávka je 10 mg jednou denně. Po jednom týdnu může být dávka zvýšena na 20 mg denně. U některých pacientů, pokud je to nezbytné, je možné zvýšit dávku až na 60 mg denně.

 

u pacientů s poškozenou funkcí jater:

U pacientů se zhoršenou funkcí jater musí být zahajovací dávka 10 mg denně a udržovací dávka nesmí překročit 30 mg denně.

 

u pacientů s poškozenou funkcí ledvin:

U pacientů s mírně až středně zhoršenou funkcí ledvin není nutná úprava dávkování.

U pacientů se závažným zhoršením funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) je nutná opatrnost.

 

u starších pacientů:

U starších pacientů je většinou počáteční dávka poloviční než doporučená dávka u dospělých pacientů, to znamená 10 – 20 mg denně. Dávka může být v závislosti na účinku léčby zvýšena, maximálně na 30-40 mg denně.

 

Jako u ostatních léků užívaných při depresi a úzkosti, ani u citalopramu se účinek nedostavuje ihned. Proto neočekávejte rychlé zlepšení Vašeho stavu. Když se účinek léku projeví, pokračujte s léčbou ve spolupráci s lékařem ještě několik měsíců, zabráníte návratu choroby. Léčba musí být ukončována postupně v intervalech 1 až 2 týdnů.

 

 

Pokud máte pocit, že lék působí příliš silně nebo naopak slabě, informujte o tom svého lékaře.

 

Použití u dětí a dospívajících do 18 let

Lék by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let s výjimkou pacientů se závažnými depresivními a panickými poruchami. U pacientů do 18 let je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, protichůdné chování a hněv). Váš lékař přesto může přípravek Citalopram Stada pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že je to v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař tento lék předepsal pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte jej, prosím, znovu. Jestliže se u pacientů do 18 let léčených přípravkem Citalopram Stada rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, informujte o tom svého lékaře. Rovněž bezpečnost dlouhodobého podávání mirtazapinu ve vztahu k růstu, dospívání a rozvoje poznání a chování nebyla dosud v této věkové skupině prokázána.

 

 

Upozornění pro případ předávkování.

Pokud užijete větší dávku než Vám předepsal lékař, mohou se u Vás projevit tyto příznaky: nevolnost, zvracení, zvýšené pocení, zrychlení srdečního rytmu,  zrychlení dechu a teplota.

Smrtelné následky má předávkování lékem Citalopram Stada většinou při současném užití ještě jiného léku.

Specifický protilék citalopramu není znám a předávkování je léčeno úpravou jednotlivých příznaků.

 

Pokud předpokládáte předávkování, okamžitě navštivte lékaře.

 

4.) Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Citalopram Stada nežádoucí účinky.

 

Nežádoucí účinky jsou obvykle mírné. Při pokračování léčby většinou závažnost i počet nežádoucích účinků klesá.

Nejčastěji se vyskytují celkové nežádoucí účinky – pacient se necítí dobře, objevuje se nevolnost, zvracení, průjem, zácpa, nadýmání, sucho v ústech, ztráta chuti, kyselé dávení, změny v chuti, zvýšené pocení, změny tělesné hmotnosti, omámenost a může se objevit sklon ke mdlobám díky nízkému krevnímu tlaku, bušení srdce, nespavost nebo zvýšená spavost, úzkost, neklid, mravenčení a brnění, slabost, potíže s koncentrací, zívání, rozmazané vidění, problémy s močením a sexuální poruchy u mužů.

 

Méně pravděpodobněji se mohou vyskytnout edémy, emoční poruchy, mánie a snížené libido u žen. Může dojít k potížím s polykáním, vyrážce, svědění, rozšířeným zornicím, zvonění v uších a svalové slabosti.

 

Velmi zřídka docházelo k abnormálnímu krvácení, změně počtu krevních tělísek, zmatenosti, křečím, hormonálním poruchám, citlivosti na světlo, samovolným pohybům, zvýšení hladin jaterních enzymů nebo k akutnímu glaukomu úzkého úhlu.

 

Zřídka se může objevit krvácení, například vaginální, z trávicího traktu, slabé krvácení v kůži nebo sliznicích.

 

Závažným, ale zřídka se vyskytujícím nežádoucím účinkem je takzvaný serotoninový syndrom. Projevuje se mrazením, křečemi, třesem a bušením srdce, teplotou, nevolností a průjmem. Léčba musí být zastavena a Vy musíte informovat lékaře.

 

I když zkušenosti ukazují, že citalopram nevyvolává závislost, mohou se přesto vyskytnout příznaky z rychlého přerušení léčby. Tyto příznaky jsou většinou mírné, mohou se objevit závratě, pálivý pocit na kůži, bolest hlavy, nevolnost a úzkost. Léčba musí být ukončovaná postupně s dávkami snižujícími se v intervalu jednoho až dvou týdnů.

 

Pokud zpozorujete nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny výše, informujte svého lékaře nebo lékárníka.

 

5.) Uchovávání přípravku

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

 

Balení:

Velikost balení v blistru:          

1, 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 nebo 250 potahovaných tablet v balení

100×1 potahovaná tableta u jednodávkových blistrů

 

Velikost balení v lékovce:

10, 14, 15, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 250, 500, 750 nebo 1000 potahovaných tablet

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Datum revize textu

28.12.2005