CITALOPRAM BIOTIKA

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE

 

                                       Citalopram 40 mg/ml BIOTIKA kapky

                                      Citalopram 20 BIOTIKA potahované tablety

                                      Citalopram 40 BIOTIKA potahované tablety

Citaloprami hydrobromidum

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

·         Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

·         Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

·         Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

·         Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalové informaci naleznete:

1.         Co je CITALOPRAM BIOTIKA a k čemu se používá

2.         Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CITALOPRAM BIOTIKA užívat

3.         Jak se CITALOPRAM BIOTIKA užívá

4.         Možné nežádoucí účinky

5          Jak přípravek CITALOPRAM BIOTIKA uchovávat

6.         Další informace

 

 

1.       CO JE PŘÍPRAVEK CITALOPRAM BIOTIKA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

 

Přípravek CITALOPRAM BIOTIKA patří do skupiny antidepresiv zvaných selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI).

Přípravek CITALOPRAM BIOTIKA se používá k léčbě deprese (depresivní epizody) a k léčbě panické úzkostné poruchy se strachem nebo bez strachu z otevřených prostranství.

 

 

2.       ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CITALOPRAM BIOTIKA UŽÍVAT

 

Neužívejte přípravek CITALOPRAM BIOTIKA

·         jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na citalopram nebo na kteroukoli další složku přípravku Citalopram Biotika.

·         jestliže souběžně užíváte inhibitory monoaminooxidázy (také nazývané IMAO, například selegilin nebo moklobemid) nebo jestliže jste tyto léčivé přípravky užíval/a během posledních dvou týdnů. Váš doktor Vám sdělí jak začít s užíváním přípravku Citalopram Biotika, jakmile přestanete užívat IMAO (viz bod „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“).

·         jestliže soubežně užíváte linezolid – je potřebné vybavení pro přísné sledování krevního tlaku.

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku je zapotřebí

·         Použití u dětí a dospívajících do 18 let: CITALOPRAM BIOTIKA by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, protichůdné chování a hněv). Váš lékař přesto může CITALOPRAM BIOTIKA pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal CITALOPRAM BIOTIKA pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem CITALOPRAM BIOTIKA, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečností účinky citalopramu ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a rozvoje poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány.

·         Sebevražedné myšlenky a zhoršení vaší deprese nebo úzkosti

Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.

Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:

–     Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.

–     Jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese nebo úzkostnou poruchu a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování.

·         Jestliže trpíte cukrovkou, může léčba přípravkem CITALOPRAM BIOTIKA narušit glykemickou kontrolu (kontrolu hladiny krevního cukru). Je možné, že bude potřebné upravit dávkování inzulínu a/nebo perorálních hypoglykemik.

·         Jestliže trpíte epilepsií, je možné, že se u Vás vyskytnou křeče v souvislosti s léčbou antidepresivy.

·         Jestliže souběžně proděláváte elektroléčbu, je nutná opatrnost, protože jsou k dispozici jen omezené zkušenosti.

·         Jestliže jste v minulosti trpěl/a mánií/hypománií, musí být přípravek CITALOPRAM BIOTIKA užíván opatrně a jestliže dojde k výskytu manické fáze musí být okamžitě vysazen.

·         Jestliže trpíte poruchami krvácivosti, může u Vás přípravek CITALOPRAM BIOTIKA vyvolat krvácení (např. krvácení kůže a sliznic). Jestliže souběžně užíváte léčivé přípravky, které ovlivňují srážení krve (viz bod „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“).

·         Jestliže trpíte žaludečními vředy nebo jste v minulosti trpěl/a krvácením do žaludku nebo do střeva.

·         Jestliže trpíte takzvaným serotoninovým syndromem. Výskyt tohoto stavu může být charakterizován příznaky jako je neklid, třes, svalové stahy a přehřátí. Léčba přípravkem CITALOPRAM BIOTIKA musí být okamžitě přerušena.

·         Jestliže trpíte psychotickými stavy s depresivními epizodami.

·         Jestliže trpíte jaterní poruchou.

·         Jestliže jste náchylný/á k prodloužení QT intervalu nebo je u Vás podezření na vrozený syndrom prodlouženého QT intervalu nebo trpíte hypokalémií/hypomagnezémií (snížením hladiny draslíku nebo hořčíku).

·         Jestliže je léčba náhle přerušena, mohou se u Vás vyskytnout reakce z vysazení (viz bod „Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek CITALOPRAM BIOTIKA“). Reakce z vysazení zahrnují: závratě, mravenčení nebo snížená citlivost, bolesti hlavy, nevolnost a úzkost. Většina těchto příznaků je mírná a většinou samovolně vymizí. Jestliže má být léčba přerušena, doporučuje se v průběhu 1-2 týdnů postupně snižovat dávky.

 

Prosím, poraďte se se svým lékařem i v případě, že se na Vás některá z těchto sdělení vztahovala

v minulosti.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, uvědomte si, že tato sdělení se mohou vztahovat také na léčivé přípravky, které jste užíval/a v minulosti nebo je budete užívat v budoucnosti.

 

Některé léčivé přípravky mohou způsobit problémy, pokud je užíváte souběžně s přípravkem CITALOPRAM BIOTIKA. Mezi tyto léčivé přípravky patří:

·         antidepresiva ze skupiny nazývané inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), jako je fenelzin, isokarboxazid a tranylcypromin. Neužívejte přípravek CITALOPRAM BIOTIKA po dobu 14 dnů po ukončení léčby takzvanými ireverzibilními IMAO. Neužívejte přípravek CITALOPRAM BIOTIKA po určenou dobu po ukončení léčby reverzibilními IMAO (např. moklobemid), jak je uvedeno v příbalové informaci pro reverzibilní IMAO. Neužívejte IMAO po dobu 7 dnů od ukončení léčby přípravkem CITALOPRAM BIOTIKA. Neužívejte přípravek CITALOPRAM BIOTIKA jestliže souběžně užíváte IMAO selegilin v dávce vyšší jak 10 mg/den.

·         přípravky na léčbu depresí, např. fluoxetin, paroxetin, sertralin, venlafaxin, tricyklická antidepresiva jako je nortriptylin a bylinné přípravky z třezalky tečkované (Hypericum perforatum).

·         přípravky na léčbu migrény, např. sumatriptan a jiné triptany.

·         přípravky na léčbu bolesti, tramadol.

·         přípravky na léčbu bolesti a zánětu, nesteroidní antirevmatika (NSAID), např. ibuprofen, ketoprofen a diklofenak.

·         přípravky k prevenci proti srážení krve, např. warfarin, kyselina acetylsalicylová, dipyridamol, tiklopidin.

·         přípravky na léčbu nepravidelné srdeční frekvence, např. propafenon, flekainid.

·         přípravky na léčbu srdečního selhání, metoprolol.

·         přípravky na léčbu žaludečních vředů, omeprazol, lansoprazol, cimetidin.

·         přípravky na léčbu psychiatrických onemocnění, např. lithium, risperidon, chlorpromazin.

·         Jiné léčivé přípravky, které mají serotoninergní účinek, jako oxitriptan nebo tryptofan.

 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

 

Užívání přípravku CITALOPRAM BIOTIKA s jídlem a pitím

Po dobu léčby přípravkem CITALOPRAM BIOTIKA se doporučuje nepít alkohol.

Přípravek CITALOPRAM BIOTIKA se může užívat s jídlem nebo bez jídla.

 

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Zkušenosti s užíváním citalopramu v průběhu těhotenství jsou pouze omezené.

Neužívejte CITALOPRAM BIOTIKA jestliže jste těhotná nebo plánujete otěhotnění, pokud to není podle Vašeho lékaře nezbytné.

 

Užívání přípravku CITALOPRAM BIOTIKA nesmíte ukončit náhle. Jestliže užíváte přípravek CITALOPRAM BIOTIKA během posledních 3 měsíců těhotenství, oznamte to svému lékaři, protože Vaše dítě by mohlo mít po narození určité příznaky. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24 hodin po narození. Mohou zahrnovat nespavost nebo neschopnost správně přijímat potravu, potíže s dýcháním, namodralou kůži, pocit horka či chladu, pocit nemoci, pláč, ztuhlost nebo ochablost svalů, netečnost, třes, neklid nebo křeče. Jestliže má Vaše dítě po narození jakýkoli z těchto příznaků, kontaktujte svého lékaře, který Vám poradí.

 

Citalopram se v malém množství vylučuje do mateřského mléka a hrozí riziko účinku na dítě.

Jestliže užíváte CITALOPRAM BIOTIKA, oznamte to svému lékaři než začnete kojit.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek CITALOPRAM BIOTIKA může snížit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Neřiďte a neobsluhujte stroje dokud nezjistíte jak na Vás přípravek CITALOPRAM BIOTIKA působí. Jestliže si nejste něčím jistý/á poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 

Důležité informace o některých složkách přípravku CITALOPRAM BIOTIKA

Tento léčivý přípravek obsahuje laktózu.

Jestliže Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním než začnete užívat tento léčivý přípravek.

 

 

3.       JAK SE PŘÍPRAVEK CITALOPRAM BIOTIKA UŽÍVÁ

 

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 

Kapky je možné mísit s vodou, s pomerančovou nebo jablečnou šťávou (20 mg = 10 kapek).

Přípravek CITALOPRAM BIOTIKA se má užívat v jedné dávce, ráno nebo večer. Tablety se mohou užívat s jídlem nebo bez něj. Tablety se mají polykat celé a zapíjí se vodou nebo jinou tekutinou. Účinek přípravku CITALOPRAM BIOTIKA se neprojeví ihned. Obvykle je účinek zřejmý za 3-4 týdny.

 

Léčba má pokračovat dokud nejste 4-6 měsíců bez příznaků. Léčba přípravkem CITALOPRAM BIOTIKA musí být ukončena pomalu. Doporučuje se během 1-2 týdnů postupně snižovat dávku. I kdyby jste se cítil/a lépe, nepřestávejte užívat přípravek CITALOPRAM BIOTIKA, pokud Vám to lékař neřekne. Lékař Vám sdělí, jak dlouho bude léčba přípravkem CITALOPRAM BIOTIKA trvat.

Nikdy neměňte dávkování přípravku, dokud se o tom neporadíte s lékařem.

 

Použití u dětí a dospívajících do 18 let:

Přípravek CITALOPRAM BIOTIKA se nemá používat k léčbě dětí a dospívajících do 18 let

 (viz bod “Zvláštní opatrnosti při použití přípravku CITALOPRAM BIOTIKA je zapotřebí“).

 

 

 

Způsob podání

Kapky je možné mísit s vodou, s pomerančovou nebo jablečnou šťávou (20 mg = 10 kapek).

CITALOPRAM BIOTIKA se podává perorálně jednou denně. CITALOPRAM BIOTIKA se může užívat s jídlem nebo bez jídla.

 

Dávkování

Léčba depresivních epizod

Dospělí: Doporučená dávka je 20 mg citalopramu denně. Dávku je možné v případě potřeby zvyšovat o 10 mg až do dosažení požadovaného klinického účinku. Doporučená maximální dávka je 60 mg/den.

 

Léčba panické úzkostné poruchy

Úvodní dávka je 10 mg denně. Po jednom týdnu je možné dávku zvýšit na 20 mg denně. Optimální dávka je 20 – 30 mg denně. Když je reakce na léčbu nedostatečná, dávka může být zvýšená na maximálně 60 mg/den. Plného terapeutického účinku se dosáhne po 3 měsících léčby. Účinek je udržován v průběhu pokračování léčby, které obvykle trvá do 6 měsíců.

 

 

Starší pacienti (nad 65 let)

U starších pacientů má být dávka snížena na polovinu, např. na 10-20 mg denně.

V závislosti na individuální odpovědi pacienta může být dávka zvýšena. Maximální dávka pro starší pacienty 40 mg na den.

 

Snížená funkce jater

Pacientům s mírně až středně sníženou funkcí jater se má podávat zahajovací dávka 10 mg denně.

Denní dávka nesmí přesáhnout 30 mg.

Zvlášť opatrné dávkování se doporučuje u pacientů se závažně sníženou funkcí jater.

Pacienti se sníženou funkcí jater musí být klinicky sledováni.

 

Snížená funkce ledvin

Lékař Vám může předepsat nižší dávku než je uvedeno výše.

 

Příznaky z vysazení

Léčba se nesmí přerušit náhle. Při ukončení léčby přípravkem CITALOPRAM BIOTIKA musí být dávka v průběhu 1-2 týdnů postupně snížena aby se zabránilo reakcím z vysazení (viz bod „Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek CITALOPRAM BIOTIKA“ a bod „Možné nežádoucí účinky“).

 

Jestliže se domníváte, že účinek přípravku CITALOPRAM BIOTIKA je příliš silný nebo příliš slabý, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku CITALOPRAM BIOTIKA, než jste měl(a)

Jestliže jste užil/a více přípravku CITALOPRAM BIOTIKA, než jste měl/a, okamžitě kontaktujte lékaře nebo lékárníka.

 

Příznaky předávkování:

Ospalost, stav blízký bezvědomí, se zjevnou psychickou netečností a sníženou schopností reagovat

na podněty (kóma, strnulost), křeče, změny srdečního rytmu (např. prodloužený QT interval),

nepravidelnost srdečního rytmu, nevolnost, zvracení, pocení, namodralé zabarvení kůže v důsledku

sníženého množství kyslíku v krvi (cyanóza), zrychlené dýchání. Mohou se vyskytnout příznaky

serotoninového syndromu (viz bod “Možné nežádoucí účinky”), zejména v případě, že jste zároveň

užil/a i další léčivé přípravky.

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek CITALOPRAM BIOTIKA

Jestliže jste zapomněl/a užít obvyklou dávku přípravku, neužívejte dvojitou dávku, aby jste nahradil/a vynechanou dávku.

 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek CITALOPRAM BIOTIKA

Nepřestávejte užívat tento přípravek, pokud Vám to lékař neřekl.

Protože by se po náhlém přerušení léčby mohly projevit příznaky z vysazení, doporučuje se během

1‑2 týdnů postupně snižovat dávku.

Reakce z vysazení zahrnují: závratě, mravenčení nebo snížená citlivost, bolesti hlavy, nevolnost a

úzkost. Většina těchto reakcí je mírná a samovolně vymizí. Jestliže má být léčba ukončena,

doporučuje se během 1-2 týdnů postupně snižovat dávku.

 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

 

4.       MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek CITALOPRAM BIOTIKA nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Jestliže se u Vás vyskytne jakýkoli z následujících nežádoucích účinků, přerušte užívání přípravku

CITALOPRAM BIOTIKA a okamžitě vyhledejte lékaře:

Serotoninový syndrom byl hlášen u pacientů léčených tímto typem antidepresiv (SSRI). Kontaktujte

svého lékaře jestliže se u Vás objeví vysoká horečka, třesavka, svalové záškuby a neklid, neboť tyto

příznaky mohou znamenat vznik tohoto syndromu. Léčba přípravkem CITALOPRAM BIOTIKA musí být okamžitě přerušena.

 

Jestliže se u Vás vyskytnou příznaky jako otok tváře, jazyka a/nebo hltanu a/nebo potíže s polykáním

nebo vyrážka zároveň s dýchacími potížemi (angioedém).

Toto jsou velmi závažné nežádoucí účinky. Jestliže máte takovéto příznaky, můžete mít závažnou

alergickou reakci na přípravek CITALOPRAM BIOTIKA. Je možné, že budete potřebovat rychlou

lékařskou pomoc nebo hospitalizaci.

Všechny tyto závažné nežádoucí účinky jsou velmi vzácné.

 

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány s následující frekvencí četnosti výskytu:

Velmi časté (více než u 1 pacienta z 10)

Časté (méně než u 1 pacienta z 10, ale více než u 1 pacienta ze 100)

Méně časté (méně než u 1 pacienta z 10, ale více než u 1 pacienta z 1000)

Vzácné (méně než u 1 pacienta z 1000, ale více než u 1 pacienta z 10 000)

Velmi vzácné (méně než u 1 pacienta z 10 000)

Neznámé (z dostupných údajů nelze frekvenci určit)

V každé skupině jsou nežádoucí účinky seřazeny se snižující se závažností.

 

Poruchy krve a lymfatického systému

Vzácné:            Krvácení (např. vaginální, krvácení do trávicího traktu, krvácení kůže a sliznic).

 

Poruchy metabolismu a výživy

Časté:              Snížení tělesné hmotnosti, váhový přírůstek.

 

Psychiatrické poruchy

Velmi časté:     Ospalost, nespavost, neklid, nervozita.

Časté:              Poruchy spánku, poruchy koncentrace, abnormální sny, ztráta paměti, úzkost, snížení sexuální chuti, zvýšená chuť k jídlu,
                      ztráta chuti k jídlu, ztráta citů nebo nadšení, zmatenost.

Méně časté:      Pocit optimismu, veselost a dobrý pocit (euforie), zvýšení sexuální chuti.

Vzácné:            Sebevražedné myšlenky nebo chování, psychomotorický neklid (akatizie).

Velmi vzácné: Halucinace, poruchy nálad, ztráta kontaktu s vlastní reálnou osobností, doprovázená nereálnými a podivnými pocity, záchvaty paniky.

 

Poruchy nervového systému

Velmi časté:     Bolesti hlavy, třes, závratě.

Časté:              Migréna, mravenčení nebo snížená citlivost.

Méně časté:      Křeče, poruchy volních pohybů jako je třes, záškuby. Změny svalového napětí, zpomalení pohybů.

Neznámé:         Během užívání citalopramu nebo záhy po přerušení léčby byly hlášeny případy sebevražedných myšlenek a sebevražedného chování.

 

 

Oční poruchy

Velmi časté:     Rozmazané vidění.

Časté:              Poruchy vidění.

 

Ušní poruchy

Méně časté:      Zvonění v uších.

 

 

 

 

Srdeční poruchy

Velmi časté:     Nepravidelný tep srdce.

Časté:              Zrychlená frekvence srdce.

Méně časté:      Zpomalená frekvence srdce.

Velmi vzácné: Abnormality srdečního rytmu a frekvence.

 

Cévní poruchy

Časté:              Závratě při náhlém vzpřímení, nízký krevní tlak, vysoký krevní tlak.

 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Časté:              Vodnatá rýma, svědění v nose, zánět dutin.

Méně časté:      Kašel.

 

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté:     Nucení na zvracení, sucho v ústech, zácpa, průjem.

Časté:              Poruchy trávení/pálení žáhy, zvracení, bolest žaludku, plynatost, zvýšená produkce slin.

 

Poruchy jater a žlučových cest

Méně časté:      Poruchy jater.

 

Poruchy ledvin a močových cest

Časté:              Poruchy močení, zvýšená tvorba moči.

Vzácné:            Snížené množství sodíku v krvi, zejména u starších pacientů.

 

Poruchy reprodukčního systému a choroby prsů

Časté:              Neschopnost ženy dosáhnout orgasmu, menstruační bolesti, impotence, poruchy ejakulace.

Velmi vzácné: Abnormální vylučování mléka z prsu.

 

Poruchy kůže a podkoží

Velmi časté:     Zvýšené pocení.

Časté:              Vyrážka, svědění.

Méně časté:      Přecitlivělost na světlo.

Velmi vzácné:   Svědění, otok kůže nebo tkáně, která vystýlá tělní dutiny (slizniční membrány).

 

Poruchy pohybového systému a pojivové tkáně

Méně časté:      Bolest svalů.

Velmi vzácné:   Bolest kloubů.

 

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání

Velmi časté:     Pocit slabosti (letargie).

Časté:              Únava, zívání, poruchy chuti.

Méně časté:      Alergické reakce, mdloba, celkový pocit špatného zdravotního stavu.

Velmi vzácné:   Šok (výrazné zvýšení krevního tlaku, bledost, neklid, slabý a rychlý puls, studená vlhká kůže, snížené vědomí) způsobený náhlým
                     a rychlým roztažením cév, v důsledku závažné reakce přecitlivělosti na určitou látku (anafylaktická reakce).

 

Protože by se po náhlém přerušení léčby mohly projevit příznaky z vysazení, doporučuje se snižovat dávku postupně během 1‑2 týdnů.

Reakce z vysazení zahrnují: závratě, mravenčení nebo snížená citlivost, bolesti hlavy, nevolnost a

úzkost. Většina těchto reakcí je mírná a samovolně vymizí. Jestliže má být léčba ukončena,

doporučuje se během 1-2 týdnů postupně snižovat dávku.

 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

 

5.       JAK PŘÍPRAVEK CITALOPRAM BIOTIKA UCHOVÁVAT

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.

 

Kapky:

Neotevřené balení: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Po prvním otevření: Uchovávejte při teplotě do 25°C.

 

Tablety:

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

 

 

6.         DALŠÍ INFORMACE

 

Co přípravek CITALOPRAM BIOTIKA obsahuje

 

CITALOPRAM 40 mg/ml BIOTIKA kapky

1 ml roztoku obsahuje Citaloprami hydrochloridum odpovídající citalopramum 40 mg.

Pomocné látky: methylparaben, propylparaben, hyetelosa, ethanol 96 % (V/V), čistěná voda.

 

Potahované tablety

CITALOPRAM 20 BIOTIKA potahované tablety:

Jedna tableta obsahuje Citaloprami hydrobromidum odpovídající citalopramum 20 mg.

CITALOPRAM 40 BIOTIKA potahované tablety:

Jedna tableta obsahuje Citaloprami hydrobromidum odpovídající citalopramum 40 mg.

Pomocné látky: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, glycerol, kopovidon, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát.

Potahová soustava: OPADRY Y-1-7000 bílá (hymetelosa, oxid titaničitý, makrogol 400).

 

Jak přípravek Citalopram Biotika vypadá a co obsahuje toto balení

 

Kapky:

Skleněná lahvička jantarové barvy (sklo typu III), dětský bezpečnostní uzávěr s kolmou kapací

vložkou a s kroužkem originality, šroubovací víčko, papírová krabička

Velikost balení: 15 ml.

 

Potahované tablety:

Čirý bezbarvý PVC/PVDC/Al blistr, papírová krabička

Velikost balení:

Citalopram 20 Biotika potahované tablety – 28 tablet.

Citalopram 40 Biotika potahované tablety – 14 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Biotika a.s., Slovenská Ľupča 566, Slovenská republika

 

Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci.

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

28.1.2009