Cisordinol

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

 

Cisordinol 10 mg

Cisordinol 25 mg

 potahované tablety

Zuclopenthixoli dihydrochloridum

 

Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

 

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři či lékárníkovi.

 

V příbalové informaci naleznete:

 

1. Co je Cisordinol a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cisordinol užívat

3. Jak se Cisordinol užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Cisordinol uchovávat

6. Další informace

 

1. CO JE CISORDINOL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

 

Jaký je mechanismus účinku přípravku Cisordinol

 

Cisordinol patří do skupiny léčivých přípravků zvaných antipsychotika (též neuroleptika).

Léčivé přípravky patřící do této skupiny ovlivňují nervové dráhy v určitých oblastech mozku a pomáhají upravit chemickou nerovnováhu způsobující příznaky Vaší nemoci.

 

K čemu se Cisordinol užívá

 

Cisordinol se užívá k léčbě schizofrenie a jiných souvisejících psychóz.

 

Používá se rovněž k léčbě mánie a ke zvládání neklidu a agresivity u mentálně zaostalých a starších dementních pacientů.

 

Je možné, že Vám Váš lékař předepsal Cisordinol z jiného důvodu. V případě nejasností se zeptejte svého lékaře, proč Vám byl Cisordinol předepsán.

 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cisordinol užívat

 

Neužívejte Cisordinol

 

 • Pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na zuklopenthixol nebo na kteroukoli další složku přípravku Cisordinol (viz kapitola “Co obsahuje Cisordinol”).
 • Pokud trpíte útlumem vědomí.

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Cisordinol je zapotřebí

 

 • pokud trpíte onemocněním jater
 • pokud se u Vás vyskytly v minulosti křeče nebo záchvaty
 • pokud máte cukrovku (můžete potřebovat upravit dávku léků proti cukrovce)
 • pokud máte organický psychosyndrom (který může vzniknout následkem otravy alkoholem nebo organickými rozpouštědly)
 • pokud splňujete rizikové faktory pro výskyt cévní mozkové příhody (např. kouření, vysoký krevní tlak)
 • pokud se u Vás vyskytuje hypokalemie či hypomagnesemie (příliš nízká hladina draslíku či hořčíku v krvi) nebo vrozený sklon k některé z nich
 • pokud se u Vás v minulosti vyskytlo kardiovaskulární onemocnění
 • pokud užíváte jiná antipsychotika

 

Prosím, oznamte svému lékaři, pokud by se u Vás některé z těchto onemocnění vyskytlo kdykoli v minulosti.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

 

Některé přípravky se mohou navzájem ovlivňovat a tato interakce může vyvolat závažné nežádoucí účinky.

 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

 

Sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud užíváte některý z následujících přípravků:

 • Tricyklická antidepresiva
 • Guanethidin a podobné přípravky (užívané ke snížení krevního tlaku)
 • Barbituráty a podobné přípravky (způsobující ospalost)
 • Přípravky užívané k léčbě epilepsie
 • Přípravky tlumící krevní srážlivost
 • Levodopu a podobné přípravky (užívané k léčbě Parkinsonovy choroby)
 • Metoklopramid (užívaný k léčbě onemocnění trávícího traktu)
 • Piperazin (užívaný k léčbě parazitárních onemocnění způsobených škrkavkami nebo roupy)
 • Přípravky narušující rovnováhu vody a solí (příliš nízká hladina draslíku či hořčíku v krvi)
 • Přípravky zvyšující koncentraci přípravku Cisordinol v krvi

 

Následující přípravky by neměly být užívány současně s přípravkem Cisordinol:

 • Přípravky, které ovlivňují srdeční rytmus (např. chinidin, amiodaron, sotalol, dofetilid, erythromycin, terfenadin, astemizol, gatifloxacin, moxifloxacin, cisaprid, lithium)
 • Jiná antipsychotika (např. thioridazin).

 

Užívání přípravku Cisordinol s jídlem a pitím

 

Cisordinol může být užíván společně s jídlem nebo nalačno.

 

Cisordinol může prohlubovat tlumivý účinek alkoholu a způsobovat ospalost. Během léčby přípravkem Cisordinol se nedoporučuje požívat alkohol.

 

Těhotenství a kojení

 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Pokud jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být, sdělte to svému lékaři. Cisordinol byste neměla užívat během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné.

Stav Vašeho novorozence může být ovlivněn užíváním tohoto přípravku.

 

Pokud kojíte, poraďte se se svým lékařem. Cisordinol se v malém množství vylučuje do mateřského mléka. Během kojení můžete pokračovat v léčbě přípravkem Cisordinol pouze pokud Vám lékař řekne, že je to nutné. Doporučuje se však pečlivě sledovat kojence, zvláště během prvních 4 týdnů po narození.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

 

Cisordinol může způsobit ospalost a závratě, obzvláště na počátku léčby. V takovém případě se vyvarujte řízení dopravních prostředků nebo obsluhy nástrojů či strojů až do doby, než tyto příznaky odezní.

 

Důležité informace o některých složkách přípravku Cisordinol

 

Tento přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

 

3. JAK SE CISORDINOL UŽÍVÁ

 

Dávkování a způsob užití

 

Vždy užívejte Cisordinol přesně dle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 

Dávkování je individuální a závisí na závažnosti onemocnění.

 

Dospělí

Schizofrenie, mánie a jiné psychózy

Úvodní dávka se obvykle nachází v rozmezí od 10 mg do 50 mg denně. Tato dávka může být postupně zvýšena na 75 mg denně.

V některých případech může být zváženo i vyšší dávkování. Nejvyšší denní dávka je 150 mg.

Udržovací dávka je obvykle 20-40 mg denně.

 

Neklid u mentálně postižených pacientů

Obvyklá dávka je do 20 mg denně.  V nezbytných případech může být dávka zvýšena na 25-40 mg denně.

 

Neklid a agresivita u starších dementních pacientů

V případě potřeby je možné podat dávku až 10-20 mg denně. Dávka by měla být podána nejlépe večer.

 

Děti

Dětem se nedoporučuje podávat Cisordinol.

 

Pacienti se zvláštním rizikem

Pacienti s poškozením jater obvykle užívají dávky na spodní hranici dávkovacího rozmezí.

 

Pokud máte pocit, že účinek přípravku Cisordinol je příliš silný nebo příliš slabý, sdělte to svému lékaři či lékárníkovi.

 

Jak a kdy se Cisordinol užívá

 

Cisordinol se užívá s jídlem nebo nalačno.

Polkněte tablety a zapijte dostatečným množstvím vody. Nežvýkejte je.

 

Na počátku léčby se Cisordinol užívá ve 2 až 3 samostatných dávkách během dne.

Během udržovací léčby se Cisordinol užívá v jedné denní dávce, nejlépe před spaním.

 

Délka léčby

 

Stejně jako u jiných přípravků pro léčbu psychóz lze očekávat zlepšení až během několika týdnů léčby.

 

Váš lékař rozhoduje o délce léčby. Pokračujte v užívání tablet dle pokynů lékaře. Onemocnění může přetrvávat delší dobu a pokud by byla léčba předčasně ukončena, může dojít k návratu příznaků Vašeho onemocnění.

 

Nikdy neměňte dávkování bez vědomí Vašeho lékaře.

 

Jestliže jste užil/a více přípravku Cisordinol, než jste měl/a

 

Pokud si myslíte, že Vy nebo kdokoli jiný jste užil/a více přípravku Cisordinol, než jste měl/a, kontaktujte neprodleně Vašeho lékaře nebo navštivte nejbližší nemocnici. Učiňte tak i v případě, že se předávkování neprojevuje žádnými příznaky. Obal přípravku Cisordinol vezměte k lékaři či do nemocnice s sebou.

 

Příznaky předávkování mohou zahrnovat:

 • Ospalost
 • Bezvědomí
 • Svalové pohyby nebo ztuhlost
 • Křeče
 • Nízký krevní tlak, slabý puls, zrychlená srdeční činnost, bledost, neklid
 • Zvýšená nebo snížená tělesná teplota
 • Změny srdečního rytmu včetně nepravidelného nebo pomalého rytmu se vyskytly v případě současného užití nadměrné dávky přípravku Cisordinol s léky ovlivňujícími činnost srdce

 

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Cisordinol

 

Pokud jste zapomněl/a užít předepsanou dávku, další dávku užijte v obvyklou dobu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

 

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Cisordinol

 

Váš lékař rozhodne o tom, kdy a jak ukončíte léčbu. Při náhlém přerušení léčby se mohou objevit příznaky z vysazení (např. obtíže se spaním, svalová ztuhlost, necítíte se dobře).

 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Podobně jako všechny léky, může mít i Cisordinol nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

 

Pokud se u Vás vyskytnou následující příznaky, neprodleně navštivte Vašeho lékaře nebo vyhledejte nemocnici.

 

Méně časté (více než u 1 pacienta z 1000 a méně než u 1 pacienta ze 100):

 

·          Neobvyklé pohyby úst a jazyka, které mohou být časným příznakem počínající tardivní dyskineze

 

Velmi vzácné (méně než u 1 pacienta z 10 000):

 

·          Horečka, neobvyklá svalová ztuhlost a poruchy vědomí, obzvláště pokud se vyskytnou současně s pocením a zrychlením srdeční frekvence; tyto příznaky mohou být známkou vzácného maligního neuroleptického syndromu, který byl zaznamenán při léčbě různými antipsychotiky

·          Žluté zabarvení kůže a očního bělma, které může znamenat poškození jater a být příznakem žloutenky

 

Následující nežádoucí účinky jsou nejvýraznější na počátku léčby a většina z nich odezní v průběhu léčby.

 

Velmi časté (u více než 1 pacienta z 10):

 

·          Ospalost (somnolence), neschopnost klidně sedět či setrvat bez pohybu (akatizie), mimovolní pohyby (hyperkineze), pomalé či zkrácené pohyby (hypokineze)

·          Sucho v ústech

 

Časté (více než u 1 pacienta ze 100 a méně než u 1 pacienta z 10):

 

·          Rychlá srdeční činnost (tachykardie); pocit rychlého, silného nebo nepravidelného bušení srdce (palpitace)

·          Třes, kroutivé nebo opakované pohyby či neobvyklé držení těla způsobené svalovou kontrakcí (dystonie); zvýšené napětí svalů (hypertonie); závratě; bolesti hlavy; pocity brnění, píchání či snížené citlivosti kůže (parestezie); poruchy pozornosti; ztráta paměti, poruchy chůze

·          Obtížné zaostřování předmětů nacházejících se v blízkosti oka (porucha akomodace), zrakové poruchy

·          Pocity točení či houpání, zatímco tělo se nepohybuje (vertigo)

·          Omezení průchodnosti dutiny nosní (kongesce nosní sliznice), obtížné nebo bolestivé dýchání (dyspnoe)

·          Zvýšená tvorba slin (hypersekrece slin), zácpa, zvracení, trávicí obtíže nebo neurčité obtíže v horní oblasti břicha  (dyspepsie), průjem

·          Poruchy močení (poruchy mikce), neschopnost se dostatečně vymočit (zadržování moči), zvýšení objemu moči (polyurie)

·          Nadměrné pocení (hyperhidróza), svědění (pruritus)

·          Bolesti svalů (myalgie)

·          Zvýšená chuť k jídlu, zvýšení tělesné hmotnosti

·          Únava, slabost (astenie), celkové nepříjemné pocity a nevolnost (malátnost), bolest

·          Nespavost (insomnie), deprese, úzkost, nervozita, abnormální sny, neklid, pokles sexuální aktivity (pokles libida)

 

Méně časté (více než u 1 pacienta z 1000 a méně než u 1 pacienta ze 100):

 

·          Zesílená reflexní aktivita (hyperreflexie), trhavé pohyby (dyskineze), parkinsonismus, mdloba (synkopa), neschopnost koordinovat svalovou aktivitu (ataxie), poruchy řeči, snížení svalového napětí (hypotonie), křeče, migréna

·          Krouživé pohyby očí (okulogyrická krize), rozšířené zornice (mydriáza)

·          Zvýšená citlivost sluchu na zvuky o určité vlnové délce či neschopnost snášet každodenní zvuky (hyperakuzie), zvonění v uších (tinitus)

·          Bolesti břicha, nevolnost, plynatost

·          Vyrážka, kožní reakce způsobená přecitlivělostí na světlo (fotosenzitivní reakce), porucha pigmentace; mastná, lesklá a nažloutlá kůže v důsledku zvýšené tvorby kožního mazu (seborea); ekzém či zánět kůže (dermatitis), červené nebo fialové zabarvení kůže v důsledku podkožního krvácení (purpura)

·          Svalová ztuhlost, neschopnost normálně otevřít ústa (trismus), stočení krku a nepřirozená poloha hlavy (torticollis, stočení krku, ztuhlost krku)

·          Snížená chuť k jídlu, pokles tělesné hmotnosti

·          Nízký krevní tlak (hypotenze), návaly horka

·          Žízeň, abnormálně nízká tělesná teplota (hypotermie), horečka (pyrexie)

·          Odchylky v jaterních testech

·          Sexuální poruchy (opožděná ejakulace, poruchy erekce, neschopnost dosáhnout orgasmu u žen, suchost poševní sliznice (vulvovaginální suchost)

·          Nedostatek zájmu o okolí (apatie), noční můry, zvýšení sexuální aktivity (zvýšení libida), stavy zmatenosti

 

Vzácné (více než u 1 pacienta z 10 000 a méně než u 1 pacienta z 1000):

·          Nízký počet krevních destiček (trombocytopenie), nízký počet neutrofilních bílých krvinek (neutropenie), snížený počet bílých krvinek (leukopenie), nedostatek granulocytů v krvi  (agranulocytóza)

·          Zvýšená hladina prolaktinu v krvi (hyperprolaktinemie)

·          Zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykemie), porucha glukukosové tolerance, zvýšená hladina krevních tuků (hyperlipidemie)

·          Přecitlivělost (hypersenzitivita), akutní systémová a těžká alergická reakce (anafylaktická reakce)

·          Vývin prsů u mužů (gynekomastie), tvorba a vylučování mléka z prsů (galaktorea), vynechání menstruace (amenorea), trvalá a bolestivá erekce, která není spojena se sexuálním vzrušením nebo touhou (priapismus)

 

Při užití léčivých přípravků působících stejným způsobem jako zuklopenthixol (léčivá látka přípravku Cisordinol), byly zřídka zaznamenány tyto nežádoucí účinky:

 

 • Prodloužení QT intervalu (pomalý srdeční rytmus a změna křivky EKG)
 • Nepravidelný srdeční rytmus (komorové arytmie, fibrilace komor, komorová tachykardie)
 • Torsades de pointes (zvláštní druh nepravidelného strdečního rytmu)

                              

V ojedinělých případech může nepravidelný srdeční rytmus (arytmie) vést k náhlému úmrtí.

 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

5. JAK CISORDINOL UCHOVÁVAT

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

 

Cisordinol nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na vnějším obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

 

Cisordinol 10 mg a 25 mg: Uchovávejte při teplotě do 30°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

6. DALŠÍ INFORMACE

 

Co obsahuje Cisordinol

 

Cisordinol 10 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje zuclopenthixoli dihydrochloridum 11,82 mg, což odpovídá zuclopenthixolum 10 mg.

Cisordinol 25 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje zuclopenthixoli dihydrochloridum 29,55 mg, což odpovídá zuclopenthixolum 25 mg.

 

Pomocnými látkami jsou: bramborový škrob, monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, kopovidon, glycerol 85%, mastek, hydrogenovaný ricinový olej a magnesium-stearát.

Potah: hypromelosa 5, makrogol 6000.

Barviva: oxid titaničitý (E 171), červený oxid železitý (E 172).

 

Jak Cisordinol vypadá a co obsahuje toto balení

 

Popis přípravku Cisordinol potahované tablety:

10 mg: kulaté, bikonvexní, světle červenohnědé potahované tablety.

25 mg: kulaté, bikonvexní, červenohnědé potahované tablety.

 

Cisordinol potahované tablety jsou baleny v kontejneru z polypropylenu:

 

10 mg: 50 x 10 mg, 100 x 10 mg.

25 mg: 50 x 25 mg, 100 x 25 mg.

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

 

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

DK-2500 Valby

Dánsko

 

Zastoupení v České republice

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

 

Lundbeck ČR s.r.o.

Bozděchova 7

150 00 Praha 5

Česká republika

 

Tato informace byla naposledy schválena

11.2.2009