Cisordinol Depot

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

 

Cisordinol Depot, 200 mg/ml injekční roztok

Zuclopenthixoli decanoas

 

Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

 

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalové informaci naleznete:

 

1. Co je Cisordinol Depot a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cisordinol Depot užívat

3. Jak se Cisordinol Depot užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Cisordinol Depot uchovávat

6. Další informace

 

1. CO JE CISORDINOL DEPOT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

 

Jaký je mechanismus účinku přípravku Cisordinol Depot

 

Cisordinol Depot patří do skupiny léčivých přípravků zvaných antipsychotika (též neuroleptika).

Léčivé přípravky patřící do této skupiny ovlivňují nervové dráhy v určitých oblastech mozku a pomáhají upravit chemickou nerovnováhu způsobující příznaky Vaší nemoci.

 

K čemu se Cisordinol Depot užívá

 

Cisordinol Depot se užívá k léčbě schizofrenie a jiných souvisejících psychóz.

 

Je možné, že Vám Váš lékař předepsal Cisordinol Depot z jiného důvodu. V případě nejasností se zeptejte svého lékaře, proč Vám byl Cisordinol Depot předepsán.

 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CISORDINOL Depot užívat

 

Neužívejte Cisordinol Depot

 

 • Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na zuklopenthixol nebo na kteroukoli další složku přípravku Cisordinol Depot (viz oddíl “Co obsahuje Cisordinol Depot”).
 • Jestliže trpíte útlumem vědomí.

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Cisordinol Depot je zapotřebí

 

 • jestliže trpíte onemocněním jater
 • jestliže se u Vás v minulosti vyskytly křeče nebo záchvaty
 • jestliže máte cukrovku (můžete potřebovat upravit dávku léků proti cukrovce)
 • jestliže máte organický psychosyndrom (který může vzniknout následkem otravy alkoholem nebo organickými rozpouštědly)
 • jestliže splňujete rizikové faktory pro výskyt cévní mozkové příhody (např. kouření, vysoký krevní tlak)
 • jestliže se u Vás vyskytuje hypokalemie či hypomagnesemie (příliš nízká hladina draslíku či hořčíku v krvi) nebo vrozený sklon k některé z nich
 • jestliže se u Vás v minulosti vyskytlo kardiovaskulární onemocnění
 • jestliže užíváte jiná antipsychotika

 

Prosím, oznamte svému lékaři, pokud by se u Vás některé z těchto onemocnění vyskytlo kdykoli v minulosti.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

 

Některé léčivé přípravky se mohou navzájem ovlivňovat a tato interakce může vyvolat závažné nežádoucí účinky.

 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

 

Sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud užíváte následující přípravky:

 • Tricyklická antidepresiva
 • Guanethidin a podobné přípravky (užívané ke snížení krevního tlaku)
 • Barbituráty a podobné přípravky (způsobující ospalost)
 • Přípravky užívané k léčbě epilepsie
 • Levodopu a podobné přípravky (užívané k léčbě Parkinsonovy choroby)
 • Metoklopramid (užívaný k léčbě onemocnění trávícího traktu)
 • Piperazin (užívaný k léčbě parazitárních onemocnění způsobených škrkavkami nebo roupy)
 • Přípravky narušující rovnováhu vody a solí (příliš nízká hladina draslíku či hořčíku v krvi)
 • Přípravky zvyšující koncentraci přípravku Cisordinol Depot v krvi

 

Následující přípravky by neměly být užívány současně s přípravkem Cisordinol Depot:

 • Přípravky, které ovlivňují srdeční rytmus (např. chinidin, amiodaron, sotalol, dofetilid, erythromycin, terfenadin, astemizol, gatifloxacin, moxifloxacin, cisaprid, lithium).
 • Jiná antipsychotika (např. thioridazin).

 

Interakce přípravku Cisordinol Depot a alkoholu

 

Cisordinol Depot může prohloubit tlumivý účinek alkoholu a způsobit ospalost. Během léčby přípravkem Cisordinol Depot se nedoporučuje požívat alkohol.

 

Těhotenství a kojení

 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Pokud jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být, sdělte to svému lékaři. Cisordinol Depot byste neměla užívat během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné.

Stav Vašeho novorozence může být ovlivněn užíváním tohoto přípravku.

 

Pokud kojíte, poraďte se se svým lékařem. Cisordinol Depot se v malém množství vylučuje do mateřského mléka.

Během kojení můžete pokračovat v léčbě přípravkem Cisordinol Depot pouze pokud Vám lékař řekne, že je to nutné. Doporučuje se však pečlivě sledovat kojence, zvláště během prvních 4 týdnů po narození.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

 

Cisordinol Depot může způsobit ospalost a závratě, obzvláště na počátku léčby. V takovém případě se vyvarujte řízení dopravních prostředků nebo obsluhy nástrojů či strojů až do doby, než tyto příznaky odezní.

 

 

 

 

 

3. JAK SE CISORDINOL DEPOT UŽÍVÁ

 

Dávkování a způsob užití

 

Příslušný objem přípravku Cisordinol Depot je natažen do injekční stříkačky a podán do hýžďového svalu.

Váš lékař rozhodne, jaké množství přípravku a jak často dostanete.

 

Léčivá látka se mezi jednotlivými injekcemi postupně a ve stále stejném množství uvolňuje z místa podání injekce do krevního oběhu.

 

Dospělí

 

Obvyklá dávka je 1-3 ml podaná v intervalu 1 až 4 týdny.

 

Pokud je zapotřebí podat injekci o objemu vyšším než 2 ml, je vhodné rozdělit tuto dávku na dvě místa podání.

 

Pokud jste byl/a léčen/a přípravkem Cisordinol tablety a budete převáděn/a na injekční formu léčby přípravkem Cisordinol Depot, můžete na doporučení lékaře užívat tablety během několika dní po podání první injekce.

 

Váš lékař může během léčby rozhodovat o úpravě dávkování nebo intervalu mezi jednotlivými injekcemi.

 

Starší pacienti (nad 65 let)

Dávka se obvykle pohybuje na spodní hranici dávkovacího rozmezí.

 

Děti

Dětem se nedoporučuje podávat Cisordinol Depot.

 

Pacienti se zvláštním rizikem

Pacienti s poškozením jater obvykle užívají dávky na spodní hranici dávkovacího rozmezí.

 

Pokud máte pocit, že účinek přípravku Cisordinol Depot je příliš silný nebo příliš slabý, sdělte to svému lékaři či lékárníkovi.

 

Délka léčby

 

Je důležité, abyste lék dostával/a pravidelně, i když se budete cítit zcela zdráv/a. Nemoc může přetrvávat delší dobu, a pokud by byla léčba předčasně ukončena, může dojít k návratu příznaků onemocnění.

 

Váš lékař rozhodne o tom, kdy bude léčba ukončena.

 

Jestliže jste užil/a více přípravku Cisordinol Depot, než jste měl/a

 

Tento lék je podáván Vaším lékařem nebo zdravotní sestrou.

Je tedy nepravděpodobné, že dostanete více přípravku Cisordinol Depot. Pokud se tak stane, mohou se vyskytnout níže popsané příznaky.

 

Příznaky předávkování mohou zahrnovat:

 • Ospalost
 • Kóma
 • Neobvyklé pohyby
 • Křeče
 • Šok
 • Zvýšená nebo snížená tělesná teplota
 • Změny srdečního rytmu včetně nepravidelného nebo pomalého rytmu se vyskytly v případě užití nadměrné dávky přípravku Cisordinol Depot současně s léky ovlivňujícími činnost srdce

 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Podobně jako všechny léky, může mít i Cisordinol Depot nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

 

Pokud se u Vás vyskytnou následující příznaky, neprodleně navštivte Vašeho lékaře nebo vyhledejte nemocnici.

 

Méně časté (u více než 1 pacienta z 1000 a méně než u 1 pacienta ze 100):

 

·          Neobvyklé pohyby úst a jazyka, které mohou být časným příznakem počínající tardivní dyskineze

 

Velmi vzácné (méně než u 1 pacienta z 10 000):

 

·          Horečka, neobvyklá svalová ztuhlost a poruchy vědomí, obzvláště pokud se vyskytnou současně s pocením a zrychlením srdeční frekvence; tyto příznaky mohou být známkou vzácného maligního neuroleptického syndromu, který byl zaznamenán při léčbě různými antipsychotiky

·          Žluté zabarvení kůže a očního bělma, které může znamenat poškození jater a být příznakem žloutenky

 

Následující nežádoucí účinky jsou nejvýraznější na počátku léčby a většina z nich odezní v průběhu léčby.

 

Velmi časté (u více než 1 pacienta z 10):

 

·          Ospalost (somnolence), neschopnost klidně sedět či setrvat bez pohybu (akatizie), mimovolní pohyby (hyperkineze), pomalé či zkrácené pohyby (hypokineze)

·          Sucho v ústech

 

Časté (více než u 1 pacienta ze 100 a méně než u 1 pacienta z 10):

 

·          Rychlá srdeční činnost (tachykardie); pocit rychlého, silného nebo nepravidelného bušení srdce (palpitace)

·          Třes, kroutivé nebo opakované pohyby či neobvyklé držení těla způsobené svalovou kontrakcí (dystonie); zvýšené napětí svalů (hypertonie); závratě; bolesti hlavy; pocity brnění, píchání či snížené citlivosti kůže (parestezie); poruchy pozornosti; ztráta paměti, poruchy chůze

·          Obtížné zaostřování předmětů nacházejících se v blízkosti oka (porucha akomodace), zrakové poruchy

·          Pocity točení či houpání, zatímco tělo se nepohybuje (vertigo)

·          Omezení průchodnosti dutiny nosní (kongesce nosní sliznice), obtížné nebo bolestivé dýchání (dyspnoe)

·          Zvýšená tvorba slin (hypersekrece slin), zácpa, zvracení, trávicí obtíže nebo neurčité obtíže v horní oblasti břicha (dyspepsie), průjem

·          Poruchy močení (poruchy mikce), neschopnost se dostatečně vymočit (zadržování moči), zvýšení objemu moči (polyurie)

·          Nadměrné pocení (hyperhidróza), svědění (pruritus)

·          Bolesti svalů (myalgie)

·          Zvýšená chuť k jídlu, zvýšení tělesné hmotnosti

·          Únava, slabost (astenie), celkové nepříjemné pocity a nevolnost (malátnost), bolest

·          Nespavost (insomnie), deprese, úzkost, nervozita, abnormální sny, neklid, pokles sexuální aktivity (pokles libida)

 

Méně časté (více než u 1 pacienta z 1000 a méně než u 1 pacienta ze 100):

 

·          Zesílená reflexní aktivita (hyperreflexie), trhavé pohyby (dyskineze), parkinsonismus, mdloba (synkopa), neschopnost koordinovat svalovou aktivitu (ataxie), poruchy řeči, snížení svalového napětí (hypotonie), křeče, migréna

·          Krouživé pohyby očí (okulogyrická krize), rozšířené zornice (mydriáza)

·          Zvýšená citlivost sluchu na zvuky o určité vlnové délce či neschopnost snášet každodenní zvuky (hyperakuzie), zvonění v uších (tinitus)

·          Bolesti břicha, nevolnost, plynatost

·          Vyrážka, kožní reakce způsobená přecitlivělostí na světlo (fotosenzitivní reakce), porucha pigmentace; mastná, lesklá a nažloutlá kůže v důsledku zvýšené tvorby kožního mazu (seborea); ekzém či zánět kůže (dermatitis), červené nebo fialové zabarvení kůže v důsledku podkožního krvácení (purpura)

·          Svalová ztuhlost, neschopnost normálně otevřít ústa (trismus), stočení krku a nepřirozená poloha hlavy (torticollis, stočení krku, ztuhlost krku)

·          Snížená chuť k jídlu, pokles tělesné hmotnosti

·          Nízký krevní tlak (hypotenze), návaly horka

·          Žízeň, abnormálně nízká tělesná teplota (hypotermie), horečka (pyrexie)

·          Zčervenání nebo bolest v místě podání injekce přípravku Cisordinol Depot

·          Odchylky v jaterních testech

·          Sexuální poruchy (opožděná ejakulace, poruchy erekce, neschopnost dosáhnout orgasmu u žen, suchost poševní sliznice (vulvovaginální suchost)

·          Nedostatek zájmu o okolí (apatie), noční můry, zvýšení sexuální žádostivosti (zvýšení libida), stavy zmatenosti

 

Vzácné (více než u 1 pacienta z 10 000 a méně než u 1 pacienta z 1000):

 

·          Nízký počet krevních destiček (trombocytopenie), nízký počet neutrofilních bílých krvinek (neutropenie), snížený počet bílých krvinek (leukopenie), nedostatek granulocytů v krvi (agranulocytóza)

·          Zvýšená hladina prolaktinu v krvi (hyperprolaktinemie)

·          Zvýšená hladina krevního cukru (hyperglykemie), porucha glukosové tolerance, zvýšená hladina krevních tuků (hyperlipidemie)

·          Přecitlivělost (hypersenzitivita), akutní systémová a těžká alergická reakce (anafylaktická reakce)

·          Vývin poprsí u mužů (gynekomastie), tvorba a vylučování mléka z prsů (galaktorea), vynechání menstruace (amenorea), trvalá a bolestivá erekce, která není spojena se sexuálním vzrušením nebo touhou (priapismus)

 

Při užití léčivých přípravků působících stejným způsobem jako zuclopenthixoli decanoas (léčivá látka přípravku Cisordinol Depot), byly zřídka zaznamenány tyto nežádoucí účinky:

 

 • Prodloužení QT intervalu (pomalý srdeční rytmus a změna křivky EKG)
 • Nepravidelný srdeční rytmus (komorové arytmie, fibrilace komor, komorová tachykardie)
 • Torsades de pointes (zvláštní druh nepravidelného srdečního rytmu)

                              

V ojedinělých případech může nepravidelný srdeční rytmus (arytmie) vést k náhlému úmrtí.

 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

5. JAK CISORDINOL DEPOT UCHOVÁVAT

 

Tento přípravek je obvykle uchováván Vaším lékařem nebo zdravotní sestrou.

 

Pokud jej uchováváte doma:

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

 

Cisordinol Depot nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

 

Uchovávejte při teplotě do 25ºC v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

6. DALŠÍ INFORMACE

 

Co obsahuje Cisordinol Depot

 

Léčivou látkou je zuclopenthixoli decanoas.

1 ml přípravku Cisordinol Depot obsahuje 200 mg zuclopenthixoli decanoas.

 

Pomocnými látkami jsou střední nasycené triacylglyceroly.

 

Jak Cisordinol Depot vypadá a co obsahuje balení

 

Cisordinol Depot injekční roztok o koncentraci 200 mg/ml je balený v 1 ml ampulích a krabičce.

 

Cisordinol Depot je čirý, nažloutlý olejový roztok téměř bez částic.

Velikost balení: 1x 1 ml, 10x 1 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

 

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

DK-2500 Valby

Dánsko

 

Zastoupení v České republice

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:.

 

Lundbeck ČR s.r.o.

Bozděchova 7

150 00 Praha 5

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

17.12. 2008