Buspiron-EGIS

Informace pro použití, čtěte pozorně!

Vážený paciente,

přečtěte si, prosím, tuto informaci pozorně, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Pokud máte další otázky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

 

Buspiron-EGIS 5 mg

Buspiron-EGIS 10 mg

(buspironi hydrochloridum)

tablety

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

EGIS PHARMACEUTICALS PLC, BUDAPEŠŤ, MAĎARSKO.

1. Co obsahuje Váš lék?

Jedna tableta přípravku Buspiron-EGIS 5 mg obsahuje buspironi hydrochloridum 5 mg.

Jedna tableta přípravku Buspiron-EGIS 10 mg obsahuje buspironi hydrochloridum 10 mg.

Dále tablety obsahují monohydrát laktózy, mikrokrystalickou celulózu, sodnou sůl karboxymethylškrobu (typ A), magnesium-stearát a koloidní bezvodý oxid křemičitý.

2. Kdy byste měli užívat tento lék?

Buspiron-EGIS je předepisován pro léčbu chorobné úzkosti. Její příznaky, jako například třes, nutkavé pohyby, napětí a neschopnost relaxovat, zvýšené napětí svalů, záškuby svalů a bolest svalů je možno přípravkem Buspiron-EGIS léčit. Nadměrnou aktivitu autonomního (vegetativního) nervového systému, který řídí funkce vnitřních orgánů a jehož činnost nelze ovlivnit vůlí, lze rovněž léčit tabletami Buspiron-EGIS. Zvýšená aktivita tohoto systému se projevuje nadměrným pocením, pocitem sucha v ústech, rychlým bušením srdce, dušností, zrychleným dýcháním, závratí, změnami citlivosti v končetinách, nadměrným močením, průjmem, neklidem v břiše a zblednutím kůže. Někdy je možné použít tablety Buspiron-EGIS k léčbě příznaků doprovázejících úzkost, např. neklidu, podráždění, vzrušení, obav a strachů včetně strachu ze smrti, nadměrné pozornosti mající za následek podrážděnost, potíží se soustředěním a poruch spánku.

3. Kdy byste neměli být léčeni tabletami Buspiron-EGIS

Tyto tablety neužívejte, pokud:

·       jste přecitlivělí na některou ze složek obsažených v přípravku Buspiron-EGIS,

·       trpíte závažným poškozením funkce ledvin nebo jater,

·       jste v současné době léčeni nebo jste v nedávné době byl(a) léčen(a) antidepresivy označovanými jako inhibitory MAO, protože může dojít k život ohrožujícímu zvýšení krevního tlaku.

Pokud plánujete otěhotnění nebo jste již těhotná či kojíte, upozorněte na to před zahájením léčby přípravkem Buspiron-EGIS svého lékaře. Tablety můžete užívat pouze tehdy, je-li vzhledem ke stavu Vašeho onemocnění jejich podávání nutné, tj. ze zvlášť závažných důvodů.

Přípravek Buspiron-EGIS není určen pro děti a mladistvé do 18 let.

Pamatujte: Tyto tablety byly předepsány pouze PRO VÁS. Nepředávejte je jiným osobám ani tehdy, jsou-li příznaky jejich nemoci podobné příznakům Vašim.

4. Upozornění před zahájením léčby

Je možné, že před zahájením léčby tabletami Buspiron-EGIS bude Váš ošetřující lékař potřebovat provést některá laboratorní vyšetření.

Dbejte na to, abyste svému lékaři řekli o všech Vašich chorobách, o kterých doposud neví, jako je například zelený zákal s úzkým úhlem (druh očního onemocnění), myastenia gravis (nervová choroba projevující se náhlou únavou a svalovou ochablostí) nebo onemocnění spojené s výskytem křečí (např. epilepsie). Svému ošetřujícímu lékaři rovněž sdělte, pokud trpíte intolerancí laktosy (nesnášíte mléčný cukr).

5. Upozornění pro období léčby

Po dobu léčby přípravkem Buspiron-EGIS se vyvarujte požívání alkoholických nápojů.

Užívejte své tablety tak často a po tak dlouhou dobu, jak Vám doporučí Váš lékař. S léčbou nepřestávejte ani tehdy, pokud nebudete pozorovat žádné zlepšení Vašeho stavu. Účinky léku se mohou začít projevovat až za několik dnů nebo týdnů.

Při léčbě přípravkem Buspiron-EGIS není riziko vzniku závislosti, ani reakce z vysazení léku.

6. Jak mohou jiné léky ovlivnit Vaši léčbu

Před zahájením léčby přípravkem Buspiron-EGIS vždy oznamte svému lékaři, jaké léky již užíváte.

Požádejte svého lékaře o radu dříve, než začnete užívat Buspiron-EGIS spolu s některým z těchto léků: s jakýmkoliv lékem ovlivňujícím centrální nervovou soustavu, tj. mozek a míchu (např. s jiným anxiolytikem – lékem snižujícím strach a psychické napětí, antidepresivem – lékem příznivě ovlivňujícím stav deprese, tj. chorobného smutku); s léky pro léčbu vysokého krevního tlaku nebo některých srdečních onemocnění (léky ze skupiny glykosidů, např. digoxinem); s léky používanými při léčbě cukrovky – antidiabetiky; kontraceptivy (antikoncepčními pilulkami).

Váš lékař může rozhodnout, že před zahájením léčby přípravkem Buspiron-EGIS máte ukončit předchozí léčbu, např. těmito léky: benzodiazepiny (používají se k léčbě chorobné úzkosti) nebo sedativy (látky se zklidňujícím účinkem). Tyto léky budete vysazovat pozvolna.

Pokud jste pravidelně požívali alkohol, je třeba jeho užívání postupně snižovat až k úplnému vysazení.

7. Řízení motorových vozidel a obsluha strojů v průběhu léčby přípravkem Buspiron-EGIS

Na počátku léčby tabletami Buspiron-EGIS se vyvarujte řízení motorových vozidel, obsluze strojů a provádění prací se zvýšeným rizikem nehod. Později během léčby požádejte lékaře o radu, zda je bezpečné, abyste v těchto činnostech pokračoval(a). Bez výslovného souhlasu lékaře tyto činnosti neprovádějte.

8. Dávkování

Váš lékař Vám sdělí, kolik tablet máte užívat a jak často. Dbejte na dodržování jeho pokynů.

Počet tablet, které najednou užíváte, se nazývá dávka.

Na počátku léčby může Váš lékař zvolit následující schéma užívání léku: 1 tableta obsahující 5 mg léčivé látky třikrát denně, potom každé 2-3 dny zvyšovat dávkování léku o 5 mg na den, tj. o 1 tabletu obsahující 5 mg. Obvyklá denní dávka je 20-30 mg, tj. 2-3 tablety obsahující 10 mg denně nebo 4-6 tablet obsahujících 5 mg. Tato denní dávka se užívá rozděleně na 2-3 jednotlivé dávky. Při dvou dávkách denně je časový odstup mezi jednotlivými dávkami nejméně 10 hodin, při třech dávkách denně je odstup nejméně 6 hodin. Vaše jednotlivá dávka obvykle nebude vyšší než 30 mg, tj. 3 tablety obsahující 10 mg nebo 6 tablet obsahujících 5 mg a nejvyšší denní dávka by neměla přesáhnout 60 mg, tj. 6 tablet obsahujících 10 mg nebo 12 tablet obsahujících 5 mg léčivé látky.

Trvání léčby vždy určí lékař.

Pokud trpíte nějakým onemocněním ledvin nebo jater, může Váš lékař rozhodnout, že ve Vašem případě dávkování sníží a Váš stav bude dále sledovat. Dbejte na to, abyste neužívali vyšší dávky, než jaké Vám lékař předepsal.

Pamatujte: pokud budete tablety užívat vždy v určitou denní dobu, je více pravděpodobné, že si je nezapomenete vzít. To napomůže dosažení lepších výsledků.

Zapomenete-li si vzít jednu dávku, užijte ji ve chvíli, kdy si na ni vzpomenete, pokud se již neblíží doba pro užití další dávky. Pokud ano, dávku vynechejte a pokračujte další dávkou. Neužívejte dvojnásobnou dávku jako náhradu za dávku, kterou jste zapomněli užít.

Pokud jste omylem užili příliš mnoho tablet nebo pokud se domníváte, že nějaké tablety užilo dítě, vyhledejte lékaře. Vezměte s sebou tento letáček a všechny zbylé tablety, abyste je mohli lékaři ukázat.

9. Nežádoucí účinky

Přípravek se obvykle dobře snáší, ale mohou se vyskytnout některé nežádoucí účinky, např.: zažívací obtíže, nevolnost, průjmy, bolest hlavy, závrať, nervozita, pocení, poruchy spánku, bolest na hrudi, halucinace, zástava močení, mravenčení v končetinách, ztuhlost a třes svalů.

Pokud se u Vás objeví některý z výše uvedených nežádoucích účinků nebo pokud zaznamenáte výskyt jakéhokoli jiného nežádoucího účinku, který není uveden v tomto letáčku, uvědomte o tom svého lékaře! Může být potřebné snížit dávky, které užíváte!

10. Varování

Na obalu Vašeho léku je vyznačeno datum. Po tomto datu tablety neužívejte.

Tablety uchovávejte při teplotě do 30 °C a chraňte je před světlem.

VŠECHNY LÉKY UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ!

11. Velikost balení

30 nebo 60 tablet.

12. Datum poslední revize textu

12.3.2008