Bilobil Duo

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

 

Bilobil Duo 60 mg/100 mg

Ginkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum, Ginseng extractum siccum quantificatum tvrdé tobolky

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Bilobil Duo 60 mg/100 mg musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

–                Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

–                Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

–                Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo pokud se nezlepší do 30 dnů, musíte se poradit s lékařem.

–                Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V této příbalové informaci naleznete:

1.       Co je Bilobil Duo 60 mg/100 mg a k čemu se používá

2.       Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bilobil Duo 60 mg/100 mg používat

3.       Jak se přípravek Bilobil Duo 60 mg/100 mg užívá

4.       Možné nežádoucí účinky

5.       Jak přípravek Bilobil Duo 60 mg/100 mg uchovávat

6.       Další informace

 

 

1.       CO JE BILOBIL DUO 60 MG/100 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

 

Tobolky Bilobil Duo 60 mg/100 mg obsahují kombinaci dvou výtažků, jinanu a všehojového kořenu (kořenu ženšenu). Výtažek jinanu je účinný při zhoršení duševních schopností. Zlepšuje přísun kyslíku a glukosy do mozku. Léčivé látky výtažku, flavonové glykosidy a terpeny, působí rozšiřováním cév tím, že zlepšuje proudění krve, brání shlukování krevních destiček, reguluje přeměnu látek a ochraňuje buňky a tkáně proti poškození způsobeném nedostatkem kyslíku.

Výtažek všehojového kořenu (kořenu ženšen) doplňuje účinek výtažku jinanu tím, že působí jako adaptogen (zlepšuje schopnost těla přizpůsobit se nepříznivým podmínkám), a také vykazuje příznivý účinek na přeměnu látek a duševní schopnost.

Tobolky Bilobil Duo 60 mg/100 mg zlepšují krevní oběh v mozku a přeměnu látek, čímž posilují duševní a tělesnou schopnost. Po použití těchto tobolek se zlepšuje paměť a soustředění, pozornost a schopnost vybavování a snižuje se únava.

Přípravek Bilobil Duo 60 mg/100 mg je lékem rostlinného původu a je určený k léčbě:

–                poruch krátkodobé a dlouhodobé paměti,

–                poruch koncentrace,

–                stavů časné únavnosti,

–                stavů spojených se závratěmi.

Přípravek je možný užívat při stavech spojených se závratěmi nebo s pocitem točení hlavy pouze po poradě s lékařem, po objasnění příčin(y) těchto příznaků.

 

2.       ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK BILOBIL DUO 60 MG/100 MG POUŽÍVAT

 

Neužívejte přípravek Bilobil Duo 60 mg/100 mg:

–                pokud jste přecitlivělý/á na léčivé látky nebo na kteroukoli z dalších látek obsažených v přípravku Bilobil Duo 60 mg/100 mg.

 

 

 

Zvláštní pozornosti při použití přípravku Bilobil Duo 60 mg/100 mg je zapotřebí:

–                pokud máte cukrovku (diabetes); informujte před užíváním těchto tobolek lékaře, protože všehojový výtažek (výtažek kořenu ženšen) může mírně snižovat hladiny cukru v krvi.

Užívání tobolek Bilobil Duo 60 mg/100 mg se nedoporučuje dětem mladším než 12 let, jelikož s užíváním u dětí nejsou žádné zkušenosti.

Před chirurgickým výkonem sdělte svému lékaři, že užíváte tobolky Bilobil Duo 60 mg/100 mg.

Neužívejte vyšší než doporučené dávky.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu..

Užívání tobolek Bilobil Duo 60 mg/100 mg se nedoporučuje, pokud užíváte pravidelně léky pro zabránění srážení krve nebo kyselinu acetylsalicylovou, protože současné užívání těchto léků může zvýšit riziko krvácení.

 

Užívání přípravku Bilobil Duo 60 mg/100 mg s jídlem a pitím

Tobolky Bilobil Duo 60 mg/100 mg užívejte po jídle. Dosud nebyly hlášeny žádné zprávy o jakýchkoliv účincích jídla a pití na působení tohoto přípravku. Doporučuje se, abyste neužíval/a tobolky spolu s alkoholickými nápoji.

 

Těhotenství a kojení

Před užíváním jakéhokoliv léku požádejte svého lékaře nebo lékárníka o radu.

Tyto tobolky se nedoporučují těhotným ženám a kojícím matkám vzhledem k omezeným údajům o bezpečnosti tohoto přípravku v průběhu těhotenství a kojení.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neudává se, že by tento lék ovlivňoval schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje.

 

Důležitá informace o některých složkách přípravku Bilobil Duo 60 mg/100 mg

Bilobil Duo 60 mg/100 mg obsahuje laktosu. Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem před užíváním tohoto přípravku.

 

 

3.       JAK SE PŘÍPRAVEK BILOBIL DUO 60 MG/100 MG UŽÍVÁ

 

Vždy užívejte přípravek Bilobil Duo 60 mg/100 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jist/a, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka je 2 tobolky denně, 1 ráno a 1 odpoledne, po jídle.

Tobolku spolkněte a zapijte.

Užívejte tobolky Bilobil Duo 60 mg/100 mg po dobu alespoň 4 týdnů. Pokud je užíváte po delší časové období (více než 2 měsíce), poraďte se se svým lékařem či lékárníkem, zda je potřebné pokračovat v jejich užívání.

 

Jestliže jste užil/a více přípravku Bilobil Duo 60 mg/100 mg, než jste měl/a

Jestliže jste užil/a vyšší dávku tohoto léku, než jste měl/a, poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Vzhledem k množství výtažků v jedné tobolce je možnost předávkování vysoce nepravděpodobná. Dosud nebyly hlášeny žádné zprávy o otravě výtažky jinanu a ženšenu.

 

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Bilobil Duo 60 mg/100 mg

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 


4.         MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Bilobil Duo 60 mg/100 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Ve velmi vzácných případech (u méně než 1 z 10000 léčených pacientů) může užívání tobolek způsobit mírné zažívací obtíže (bolest žaludku, nevolnost, průjem), bolest hlavy nebo kožní reakce z přecitlivělosti (svědění, zarudnutí, otok).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

 

5.       JAK PŘÍPRAVEK BILOBIL DUO 60 MG/100 MG UCHOVÁVAT

 

Udržujte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

 

Přípravek Bilobil Duo 60 mg/100 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

 

6.       DALŠÍ INFORMACE

 

Co přípravek Bilobil Duo 60 mg/100 mg obsahuje

–                Léčivými látkami jsou čištěný a kvantifikovaný suchý jinanový extrakt (Ginkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum) a kvantifikovaný suchý všehojový extrakt (Ginseng extractum siccum quantificatum).

Každá tvrdá tobolka obsahuje:

–                60 mg Ginkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum (35 – 45 : 1), extrahováno acetonem 60% (m/m) (odpovídá 14,4 – 17,4 mg flavonových glykosidů a 3,6 – 5,4 mg terpeno laktonů).

–                100 mg ginseng extractum siccum quantificatum (4 – 6 : 1), extrahováno ethanolem 50% (V/V) (odpovídá 5 -7 mg ginsenosidů).

 

–                Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mastek, koloidní bezvodý oxid křemičitý a magnesium-stearát uvnitř tobolky; v pouzdru tobolky jsou červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171) a želatina.

 

Jak přípravek Bilobil Duo 60 mg/100 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Bilobil Duo 60 mg/100 mg jsou hnědorůžové tvrdé želatinové tobolky obsahující hnědý až hnědožlutý prášek s malými hrudkami.

 

Velikost balení: 21 tobolek (3 blistry po 7 tobolkách), krabička.

                         56 tobolek (8 blistrů po 7 tobolkách), krabička.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA, d. d., Novo mesto, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

KRKA ČR, s.r.o.

Sokolovská 79

186 00 Praha 8

Tel: 221 115 150

info@krka.cz

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

 

22. 7. 2009

 

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.