ARKETIS

Příbalová informace: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ARKETIS 10 mg

ARKETIS 20 mg

ARKETIS 30 mg

ARKETIS 40 mg

tablety

(paroxetinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li případné další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se u Vás zhoršují jakékoli z nežádoucích účinků nebo pokud si povšimnete nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, Vašemu lékaři nebo lékárníkovi.

V této příbalové informaci naleznete:

1.     Co je to ARKETIS a k čemu s používá

2.     Čemu je třeba věnovat pozornost, než začnete ARKETIS užívat

3.     Jak se ARKETIS užívá

4.     Možné nežádoucí účinky

5.     Uchovávání přípravku ARKETIS

6.     Další informace

 

1.      Co je to ARKETIS a k čemu s používá

Skupina léčiv

ARKETIS patří do skupiny léčiv, která se nazývá inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI).

Používá se na

·        Depresivní epizody (v období deprese)

·        Obsedantně-kompulzivní porucha (nutkavé opakování myšlenek a/nebo činů)

·        Panická porucha s agorafobií nebo bez ní (zvláštní forma strachu např. strach opustit dům, vstoupit do obchodu nebo strach z veřejných míst)

·        Sociální úzkostná porucha / Sociální fobie (přemáhající strach nebo vyhýbání se každodenním sociálním situacím)

·        Generalizovaná úzkostná porucha (častěji se vyskytující strach, u kterého převládají chronické nervózní obavy)

·        Posttraumatická stresová porucha (úzkost způsobená traumatickou událostí)

 

2.      Čemu je třeba věnovat pozornost, než začnete ARKETIS užívat

Neužívejte ARKETIS pokud

·        jste alergičtí (přecitlivělí) na paroxetin nebo jakoukoli jinou složku přípravku ARKETIS

·        užíváte tak zvané inhibitory MAO (určité léky pro léčbu deprese nebo Parkinsonovy choroby). ARKETIS můžete užívat jen pokud jste ukončili užíváni ireverzibilních inhibitorů MAO minimálně před 14 dny; pokud užíváte reverzibilní inhibitor MAO (např. moklobemid) měli byste před použitím ARKETISU čekat alespoň 24 hodin. Naopak po ukončení léčby ARKETISEM byste měli počkat alespoň týden a teprve pak začít užívat inhibitory MAO.

užíváte thioridazin (antipsychotikum, viz též „
Užívání jiných léků“). Paroxetin může zvýšit množství thioridazinu v krvi. Užívání samotného thioridazinu může způsobovat závažné nežádoucí účinky jako poruchy srdečního rytmu (Torsady, prodloužení QT), viz též „

·        Užívání jiných léků“

užíváte pimozid (antipsychotikum, viz též „

·        Užívání jiných léků“)

Věnujte užívání ARKETISU zvláštní pozornost

·     Sebevražedné myšlenky a zhoršení vaší deprese nebo úzkosti

Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.

 

Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:

–          Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.

–          Jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.

 

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

 

Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese nebo úzkostnou poruchu a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování.

·        Při použití u dětí a dospívajících do 18 let: Paroxetin by za normálních okolností neměl být používán u dětí a dospívajících do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let je při užívání této skupiny léků zvýšené riziko nežádoucích účinků jako např. pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské chování (převážně agrese, opoziční chování a hněv). Váš lékař přesto může předepsat ARKETIS pacientům pod 18 let, pokud usoudí, že je to v jejich zájmu. Pokud Váš lékař předepíše ARKETIS pacientovi do 18 let a Vy byste se rádi dověděli více, vraťte se ke svému lékaři a prodiskutujte to s ním. Pokud u pacienta do 18 let užívajícího ARKETIS vzniknou nebo se zhorší výše uvedené příznaky, měli byste informovat svého lékaře. Dlouhodobý vliv paroxetinu na růst, dospívání a vývoj rozpoznávání a chování není u této věkové skupiny pacientů znám.

·        Pokud máte příznaky jako duševní neklid a častá potřeba pohybu spojená s neschopností sedět nebo v klidu stát (akatizie). Pokud toto nastane, pak je to obvykle během prvních týdnů léčby. Může být nutné upravit dávku.

Pokud trpíte příznaky serotoninového syndromu, jako (silný) nepokoj, zmatenost, podrážděnost, bludy (halucinace), chvění, pocení, zesílení reflexů a náhlé stahy svalů, vysoká horečka nebo ztuhlost viz též „

·        Užívání jiných léků“. Pokud trpíte těmito příznaky, ihned kontaktujte svého lékaře a zastavte užívání ARKETISU.

·        Pokud trpíte nebo jste trpěli obdobími přemrštěně aktivního chování a myšlenek (mánie)

·        Pokud jste v období mánie, ihned kontaktujte svého lékaře. Může být nutné užívání ARKETISU přerušit.

·        Při potížích s játry nebo závažných potížích s ledvinami. Možná Vám Váš lékař upraví dávku.

·        Při cukrovce (diabetes). Je třeba kontrolovat Vaši hladinu krevního cukru. Může být nutné upravit dávku insulinu nebo Vašich tablet na snížení hladiny krevního cukru.

·        Při epilepsii nebo záchvatech nebo pokud jste těmito obtížemi trpěl(a) v minulosti. Pokud dojde k záchvatu, musíte ihned kontaktovat svého lékaře. Může být nutné užívání ARKETISU zastavit.

·        Pokud podstupujete elektrokonvulzivní terapii (ECT). Zkušenosti s používáním paroxetinu během elektrokonvulzivní terapie jsou dosud omezené.

·        Pokud máte nebo jste měli zvýšený nitrooční tlak (tak zvaný glaukom s úzkým úhlem). Užívání ARKETISU může vést k rozšíření zornic (mydriáza), proto je třeba opatrnost.

·        Při srdečních a cévních obtížích.

·        Při nízké hladině sodíku (sůl) v krvi (například díky užívání jiných léků nebo při cirhóze). Nízká hladina sodíku v krvi je častější u starších lidí.

Trpíte-li zvýšenou krvácivostí nebo pokud jste měli krvácení nebo výrony krve mimo cévy bez zjevné příčiny v minulosti nebo pokud užíváte léky, které mohou zvýšit riziko krvácení (viz též „

·        Užívání jiných léků“).

·        Při ukončení užívání ARKETISU. Může dojít k výskytu abstinenčních příznaků, zvláště pokud se léčba ukončí náhle (viz též „Když ukončujete užívání ARKETISU“).

Pokud se vás týká jakékoli z výše popsaných varování, upozorněte svého lékaře. To platí i v případě, že u Vás výše popsané okolnosti nastaly v minulosti.

 
Užívání jiných léků

Varování: Tyto poznámky se mohou týkat léků, které jste užívali nedávno nebo které budete užívat v blízké budoucnosti.

Léky uvedené níže můžete znát pod jiným jménem, často pod obchodním názvem. V tomto textu jsou používány pouze názvy léčivých látek nebo skupin léčivých látek, nikoli obchodní názvy. Proto vždy věnujte pečlivou pozornost obalu a příbalové informaci, kde je uvedeno, jaké léčivé látky Váš lék obsahuje.

Interakce znamená, že se léky užívané současně vzájemně ovlivňují ve svých účincích a/nebo nežádoucích účincích.

K interakci může mimo jiné dojít pokud tento lék užíváte společně s:

·        Léky, které stejně jako paroxetin ovlivňují serotoninové účinky, jako inhibitory MAO (léky proti depresi) a L-tryptofan (doplněk stravy), triptany (léky proti migréně), tramadol (proti bolesti), linezolid (lék proti infekcím), další SSRI (léky proti depresi), lithium (lék používaný pro léčbu přemrštěně aktivního chování a myšlenek) a třezalka (Hypericum perforatum). Užití těchto léků současně s paroxetinem může vyvolat serotoninový syndrom (viz též „Neužívejte ARKETIS pokud“).

·        Pimozidem (antipsychotikum). Paroxetin a pimozid nesmí být užívány společně (viz též „Neužívejte ARKETIS pokud“), neboť množství pimozidu v krvi se může zvýšit a tím i pravděpodobnost výskytu závažných nežádoucích účinků jako například poruchy srdečního rytmu.

·        Léky, které stimulují jaterní enzymy (např. karbamazepin, fenobarbital, fenytoin (léky proti epilepsii) a rifampicin (k léčbě lepry a tuberkulózy)) nebo inhibitory jaterních enzymů. Může být nutné, aby lékař dávkování ARKETISU upravil.

·        Procyklidinem (lék na Parkinsonovu chorobu). Nežádoucí účinky procyklidinu mohou být zesíleny. Pokud se u Vás objeví nežádoucí účinky jako sucho v ústech, rozmazané vidění, zácpa a zadržení moči v močovém měchýři díky jeho narušenému vyprazdňování, může být nutné po konzultaci s lékařem snížit dávku procyklidinu.

·        Léky proti křečím (léky na epilepsii jako karbamazepin, fenytoin nebo valproát sodný). Ačkoli účinek nebyl prokázán, pacienti s epilepsií by měli užívat ARKETIS s opatrností.

·        Léky, které jsou odbourávány stejnými jaterními enzymy jako paroxetin, např. určité léky proti depresi (tricyklická antidepresiva jako nortriptilin, klomipramin, desipramin), určitá antipsychotika (léky na závažná duševní onemocnění, např. perfenazin, thioridazin a risperidon), atomoxetin používaný k léčbě nedostatku pozornosti a hyperaktivity (ADHD), určité léky na poruchy srdečního rytmu (jako flekainid a propafenon), metoprolol (na vysoký krevní tlak a onemocnění srdce projevující se bolestí na hrudi (angina pectoris)) a určité léky proti nevolnosti a zvracení (fenotiaziny). Účinek těchto léku se může zvyšovat. Paroxetin a thioridazin nesmí být užívány současně pro riziko závažných nežádoucích účinků jako např. poruchy srdečního rytmu (viz též „Neužívejte ARKETIS pokud“)

·        Tabletami inhibujícími koagulaci (orální antikoagulancia). Jejich účinek se může zvýšit a tím i riziko krvácení. Váš lékař nebo zařízení pro trombotické pacienty by Vás měli kontrolovat častěji. Může být nutné upravit dávku antikoagulancia (viz též „Věnujte užívání ARKETISU zvláštní pozornost“).

·        Léky, které mohou zvýšit riziko krvácení, jako klozapin (na schizofrenii), fenotiaziny (pro léčbu závažných duševních onemocnění, nevolnosti a zvracení), tricyklická antidepresiva (proti depresi), acetylsalicylová kyselina (lék používaný mimo jiné proti horečce a bolesti), NSAID (léky proti bolesti a zánětu, jako ibuprofen a diklofenak), inhibitory COX-2 (léky proti bolesti a zánětu).

Informujte, prosím, Vašeho lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte nebo jste v poslední době užíval/a jiné léky, včetně léků bez lékařského předpisu.

Užívání ARKETISU spolu s jídlem a pitím

Nejlepší čas pro užívání ARKETISU je ráno během snídaně. Během užívání ARKETISU byste se měli vyhýbat alkoholu stejně jako u jiných léků, které ovlivňují centrální nervový systém.

Těhotenství a kojení

Pokud chcete užívat paroxetin během těhotenství, poraďte se se svým lékařem.

Některé studie naznačují zvýšení rizika defektů srdce u dětí, jejichž matky užívaly paroxetin během prvních měsíců těhotenství. Data ukazují, že riziko narození dítěte s defektem srdce je menší než 2/100. Výskyt těchto defektů v populaci obecně je přibližně 1/100. Bereme-li v úvahu všechny typy vrozených vad, pak není rozdíl v počtu těchto vad u matek, které užívaly paroxetin během těhotenství a počtu vrozených vad v populaci obecně.

Pokud během léčby ARKETISEM otěhotníte, poraďte se nejprve s lékařem. Nesmíte léčbu ARKETISEM přerušit náhle, ale jen postupně podle rady lékaře (viz též „Věnujte užívání ARKETISU zvláštní pozornost). Vy a Váš lékař se můžete rozhodnout, že pro Vás bude lepší změnit způsob léčby a postupně užívání ARKETISU ukončit. Nicméně podle okolností Vám může lékař doporučit v užívání ARKETISU pokračovat.

Pokud užíváte ARKETIS během těhotenství, dítě musí být pečlivě sledováno. Po narození (ihned nebo do 24 hodin) může novorozenec prožívat abstinenční příznaky, jako problémy s dýcháním, modrání, zástava dechu, záchvaty, proměnlivá teplota, potíže s krmením, zvracení, nízká hladina cukru v krvi spojená s pocitem hladu, pocení, závrať, bušení srdce (hypoglykémie), zvýšený nebo snížený krevní tlak, zesílené reflexy, třes, podrážděnost, netečnost, neustálý pláč, spavost a potíže se spaním.

Paroxetin se v malém množství vylučuje do mateřského mléka. Proto byste neměli ARKETIS během kojení užívat, leda na přímé doporučení lékaře.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení a obsluha strojů

Paroxetin nemá žádný nebo jen zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Tento lék však může mít nežádoucí účinky (jako rozmazané vidění, pocit závratě, ospalosti nebo zmatenosti). Pokud se u Vás vyskytují tyto nežádoucí účinky, neřiďte, neobsluhujte stroje ani nevykonávejte jinou činnost vyžadující pozornost a soustředění.

3.      Jak se ARKETIS užívá

Přípravky ARKETIS 30 mg a ARKETIS 40 mg nejsou vhodné pro všechna níže popsaná dávkování. Pro tato dávkování jsou na trhu k dispozici jiné produkty obsahující paroxetin.

Dávkování

ARKETIS užívejte vždy přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste něčím jisti, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Dospělí

Dávkování při depresi

Doporučená dávka je 20 mg jednou denně. Zlepšení obvykle nastává po týdnu užívání, ale je možné, že nastane až od druhého týdne. Pokud není účinek dostatečný, Váš lékař se může rozhodnout zvýšit dávku. Zvýšení je třeba provést postupně po 10 mg, maximálně na 50 mg za den. Váš lékař určí dobu léčby, která může být i více než 6 měsíců.

Dávkování při obsedantně-kompulzivní poruše

Doporučená dávka je 40 mg jednou denně, s počáteční dávkou 20 mg jednou denně. Pokud není účinek dostatečný, Váš lékař se může rozhodnout dávku zvýšit. Zvýšení je třeba provést postupně po 10 mg, maximálně na 60 mg za den. Léčba musí pokračovat do vymizení příznaků, což může trvat několik měsíců i déle.

Dávkování při panické poruše

Doporučená dávka je 40 mg jednou denně, s počáteční dávkou 10 mg jednou denně. Pokud není účinek dostatečný, Váš lékař se může rozhodnout dávku zvýšit. Zvýšení je třeba provést postupně po 10 mg, maximálně na 60 mg za den. Počáteční dávka je nízká, aby se předešlo zhoršení příznaků panické poruchy v počáteční fázi. Léčba musí pokračovat do vymizení příznaků. To může trvat několik měsíců i déle.

Dávkování při sociální úzkostné poruše / sociální fobii

Doporučená dávka je 20 mg jednou denně. Pokud není účinek dostatečný, Váš lékař se může rozhodnout dávku zvýšit. Zvýšení je třeba provést postupně po 10 mg, maximálně na 50 mg za den.

Dávkování při generalizované úzkostné poruše

Doporučená dávka je 20 mg jednou denně. Pokud není účinek dostatečný, Váš lékař se může rozhodnout dávku zvýšit. Zvýšení je třeba provést postupně po 10 mg, maximálně na 50 mg za den.

Dávkování při posttraumatické stresové poruše

Doporučená dávka je 20 mg jednou denně. Pokud není účinek dostatečný, Váš lékař se může rozhodnout dávku zvýšit. Zvýšení je třeba provést postupně po 10 mg, maximálně na 50 mg za den.

Starší lidé

Doporučená počáteční dávka pro starší pacienty je stejná jako pro dospělé. Pokud je to nutné, Váš lékař se může rozhodnout dávku postupně zvýšit na maximálně 40 mg denně.

Děti / mladiství do 18 let

Děti a mladiství do 18 let by neměli ARKETIS užívat (viz též „Věnujte užívání ARKETISU zvláštní pozornost“).

Porucha funkce ledvin nebo jater

Pokud máte těžkou poruchu funkce ledvin nebo poruchu funkce jater, bude Vaše předepsaná dávka v každé indikaci nižší než běžná.

Jak užívat ARKETIS

ARKETIS se doporučuje užívat ráno během snídaně. Tableta by se měla polykat vcelku, neměla by se žvýkat.

Doba léčby

Doba užívání ARKETISU může být dlouhá, podle toho na co se léčíte. Dokonce i když příznaky nemoci zmizí, je často třeba v léčbě ještě nějaký čas pokračovat, aby bylo jisté, že se příznaky znovu neobjeví. Nikdy nepřestávejte s léčbou bez konzultace s lékařem.

Účinky, které byste mohli pozorovat při ukončení léčby, najdete v části „Když ukončujete užívání ARKETISU“.

Pokud si všimnete, že ARKETIS je příliš silný nebo nedostatečně silný, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Pokud si vezmete více ARKETISU, než jste měli

Pokud si vezmete příliš mnoho ARKETISU, kontaktujte neprodleně lékaře nebo lékárníka.

Nikdy si neberte více tablet, než máte předepsáno. Pokud k tomu dojde, může u Vás dojít kromě známých nežádoucích účinků (viz „Možné nežádoucí účinky“) k výskytu následujících příznaků: zvracení, rozšíření zornic, bolest hlavy, horečka, změny krevního tlaku, vzrušení, strach, zrychlený tep a nekontrolovatelný třes končetin.

Pokud si zapomenete vzít ARKETIS

Pokud si zapomenete vzít svou dávku ARKETISU, vezměte si ji co nejdříve. Pokud se však již přiblížil čas pro další dávku, vynechanou dávku přeskočte a pokračujte v užívání v běžném čase. Neberte pro nahrazení zapomenuté dávky dvojitou dávku. Pokud jste na pochybách, vždy se spojte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Když ukončujete užívání ARKETISU

Neukončujte léčbu z vlastní vůle. Vždy si promluvte se svým lékařem dříve, než přestanete. Účinky, se kterými se můžete setkat při ukončení léčby, jsou tyto: závrať, poruchy čití (jako svědění, lechtání a brnění bez příčiny nebo pocit drobných úderů), úzkost, poruchy spánku (jako intenzivní sny), vzrušení, třes, pocit na zvracení, pocení a zmatenost, bolest hlavy, průjem, citová nestabilita, podrážděnost, rozmazané vidění a bušení srdce.

Tyto příznaky jsou obvykle mírné až střední intenzity, u některých pacientů však mohou být silné. Obvykle se vyskytují během prvních dní po přerušení léčby. Výše zmíněné nežádoucí účinky se mohou také vyskytnout pokud si zapomenete vzít dávku (viz též „Pokud si zapomenete vzít ARKETIS“. Obvykle příznaky zmizí během dvou týdnů. U některých jedinců však mohou přetrvávat déle (2-3 měsíce i déle). Doporučuje se ukončovat léčbu ARKETISEM postupně během několika týdnů nebo měsíců v závislosti na Vaší reakci. K ukončení léčby by mělo dojít po dohodě s lékařem.

Pokud se uvažuje o ukončení léčby ARKETISEM, doporučuje se snižování dávky po 10 mg každý týden (viz též „Možné nežádoucí účinky“).

Pokud máte další otázky týkající se použití tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.      Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i ARKETIS nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. K těmto účinkům častěji dochází v prvních týdnech léčby a mohou při pokračování léčby slábnout.

Nežádoucí účinky jsou seřazeny podle frekvence výskytu. Frekvence výskytu nežádoucích účinků jsou definovány takto:

velmi časté (více než 1 z 10 pacientů)

časté (1 ze 100 až 1 z 10 pacientů)

méně časté (1 z 1000 až 1 ze 100 pacientů)

vzácné (1 z 10 000 až 1 z 1000 pacientů)

velmi vzácné (méně než 1 z 10 000 pacientů)

Velmi časté

·        pocit na zvracení (nauzea)

·        změny v sexuální aktivitě a funkci, jako nesnadnost nebo neschopnost dosáhnout orgasmu, snížená sexuální aktivita, a u mužů problémy s dosažením erekce nebo ejakulace

Časté

·        zmenšená chuť k jídlu

·        pocit ospalosti nebo nedostatečného spánku

·        vzrušení (agitovanost)

·        pocit závrati

·        třes

·        rozmazané vidění

·        zívání

·        zácpa

·        průjem

·        sucho v ústech

·        pocení

·        nárůst tělesné hmotnosti, celková tělesná slabost / slabost svalů (astenie)

Méně časté

·        abnormální krvácení, jako např. podlitiny na kůži (ekchymózy)

·        zmatenost. Tento příznak může být způsoben Vaší nemocí.

·        vidění nebo slyšení neexistujících věcí (halucinace). Tento příznak může být také způsoben Vaší nemocí.

·        mimovolní pohyby těla nebo tváře (extrapyramidová porucha)

·        zrychlený tep (sinusová tachykardie)

·        přechodné zvýšení nebo snížení krevního tlaku

·        kožní vyrážka nebo svědění kůže (pruritus)

·        obtížné nebo nemožné močení (zadržení moči)

Vzácné

·        příliš málo sodíku v krvi (hyponatremie), zvláště u starších osob

·        období přehnané aktivního chování nebo myšlenek (mánie). Tento příznak může být také způsoben Vaší nemocí.

·        strach. Tento příznak může být také způsoben Vaší nemocí.

·        záchvat paniky. Tento příznak může být také způsoben Vaší nemocí.

·        pocit odcizení sám od sebe a od svých emocí (depersonalizace). Tento příznak může být také způsoben Vaší nemocí.

·        neschopnost zůstat sedět nebo stát (akatizie). Tento příznak může být také způsoben Vaší nemocí.

·        záchvaty (křeče)

·        pomalý puls nebo tlukot srdce (bradykardie)

·        zvýšení jaterních enzymů

·        zvýšená tvorba mateřského mléka nebo tvorba v nevhodný čas, u mužů i u žen

·        bolest kloubů a/nebo svalů

Velmi vzácné

·        snížené množství krevních destiček (trombocytopénie)

·        alergické reakce jako intenzivní svědění a tvorba puchýřků spolu s vyrážkou (kopřivka) a tak zvaný angioedém s příznaky jako náhlý otok kůže a sliznic (např. jícnu a jazyka), obtížné dýchání a / nebo svědění a vyrážka. V takovém případě musíte k lékaři okamžitě.

·        zadržování tekutin a příliš málo sodíku v krvi jako důsledek poruchy sekrece antidiuretického hormonu (ADH)

·        takzvaný serotoninový syndrom, který je charakterizován následujícími příznaky: vzrušenost / pocit neklidu (agitovanost), zmatenost, pocení, vidění a slyšení neexistujících věcí (halucinace), zesílení reflexů (hyperreflexe), náhlé stahy svalů (myoklonie), chvění, rychlý tlukot srdce a třes. V takovém případě musíte k lékaři okamžitě.

·        náhlé zvýšení nitroočního tlaku (akutní glaukom)

·        krvácení do žaludku nebo do střev

·        porucha funkce jater, jako hepatitida někdy spojená se žloutenkou a / nebo zhoršením funkce jater

·        přecitlivělost na sluneční světlo

·        bolestivá erekce (priapismus)

·        otok rukou a nohou (periferní edém)

 

Během užívání ARKETISU nebo záhy po přerušení léčby byly hlášeny případy sebevražedných myšlenek a sebevražedného chování (viz bod 2 Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ARKETIS užívat).

 

Při ukončení léčby byly zmíněny tyto příznaky

Časté: závrať, poruchy čití, poruchy spánku, úzkost a bolest hlavy

Méně časté: vzrušení, nauzea, pocení, třes, zmatenost, citová nestabilita, poruchy vidění, nepravidelný tlukot srdce, průjem, podrážděnost.

Tyto příznaky jsou obvykle mírné až střední intenzity a obvykle samovolně odeznívají. U některých jedinců však mohou mít silnou intenzitu a mohou přetrvávat déle (2-3 měsíce). Doporučuje se ukončovat léčbu ARKETISEM postupně, aby se těmto nežádoucím účinkům předešlo (viz též „Když ukončujete užívání ARKETISU).

Nežádoucí účinky z klinických zkoušek u dětí a dospívajících

V klinických hodnoceních zahrnujících děti a dospívající byly s výskytem alespoň u 2 pacientů ze 100 zaznamenány tyto účinky: nárůst sebevražedného chování (pokusy o sebevraždu a sebevražedné myšlenky), sebepoškozování a nárůst hostility (nepřátelského chování). Pokusy o sebevraždu / sebevražedné myšlenky byly pozorovány hlavně u pacientů s depresivní epizodou. Zvýšená hostilita se objevila zvláště u pacientů s obsedantně–kompulzivní poruchou, zejména u dětí do 12 let. Častěji byly rovněž pozorovány případy snížené chuti k jídlu, třesu, pocení, ošívání se, agitovanosti, pláče a změn nálady. Během vysazování s postupným snižováním dávky nejméně 2 pacienti ze 100 trpěli pláčem, změnami nálady, sebepoškozováním, sebevražednými myšlenkami / pokusy, nervozitou, závratí, pocitem na zvracení a bolestí břicha.

Pokud se u Vás zhoršují jakékoli z nežádoucích účinků nebo pokud si povšimnete nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, Vašemu lékaři nebo lékárníkovi.

5.      Uchovávání přípravku ARKETIS

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Doba použitelnosti

Nepoužívejte ARKETIS po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obale a blistru za písmeny EXP.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod ani do domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

6.      Další informace

Co ARKETIS obsahuje

Léčivou látkou v přípravku ARKETIS je paroxetinum (ve formě hydrochloridu).

Jedna tableta ARKETIS 10 mg obsahuje Paroxetini hydrochloridum 11,11 mg, což odpovídá Paroxetinum 10 mg.

Jedna tableta ARKETIS 20 mg obsahuje Paroxetini hydrochloridum 22,22 mg, což odpovídá Paroxetinum 20 mg.

Jedna tableta ARKETIS 30 mg obsahuje Paroxetini hydrochloridum 33,33 mg, což odpovídá Paroxetinum 30 mg.

Jedna tableta ARKETIS 40 mg obsahuje Paroxetini hydrochloridum 44,44 mg, což odpovídá Paroxetinum 40 mg.

Další složky přípravku jsou tyto:

mikrokrystalická celulosa (E 460), dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého (E 341), sodná sůl kroskarmelosy (E 468), koloidní bezvodý oxid křemičitý (E 551) a magnesium-stearát (E 470b).

Jak přípravek vypadá a obsah balení

Tablety.

10 mg: Bikonvexní, téměř bílé, kulaté tablety, s vyraženým označením „10“ na jedné straně.

20 mg: Ploché, téměř bílé, kulaté tablety se zkosenými hranami, na jedné straně s vyraženým označením „20“, na druhé straně s půlicí rýhou. Tabletu lze půlit na dvě stejné poloviny.

30 mg: Ploché, téměř bílé, kulaté tablety se zkosenými hranami a s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze půlit na dvě stejné poloviny.

40 mg: Téměř bílé, podlouhlé tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze půlit na dvě stejné poloviny.

K dispozici jsou velikosti balení 10, 14, 28, 30, 56, 60, 90, 120, 180 a 500 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Medochemie Ltd., Limassol, Kypr

Výrobce

F.A.L. Duiven BV, Nizozemsko

Datum revize textu

30.6.2008