APO-ZIPRASIDON

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

 

APO-ZIPRASIDON 40 mg

APO-ZIPRASIDON 60 mg

APO-ZIPRASIDON 80 mg

tvrdé tobolky

(ziprasidoni hydrochloridum)

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

–         Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

–                 Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

–                 Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

–                 Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalové informaci naleznete:

1.         Co je APO-ZIPRASIDON a k čemu se používá

2.         Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-ZIPRASIDON užívat

3.         Jak se APO-ZIPRASIDON užívá

4.         Možné nežádoucí účinky

5          Jak APO-ZIPRASIDON uchovávat

6.         Další informace

 

 

1.       CO JE APO-ZIPRASIDON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek APO-ZIPRASIDON patří do skupiny léčiv nazývané antipsychotika.

 

Přípravek APO-ZIPRASIDON se používá k léčbě následujících onemocnění:

·                schizofrenie, tj. slyšení zvuků a vidění nebo vnímání věcí, které existují pouze v představách pacienta, mylné představy, neobvyklá podezření, uzavírání se do sebe, deprese nebo úzkostné stavy,

·                bipolární afektivní porucha, tj. závažný duševní stav způsobující nadměrné změny nálad, vitality a psychických funkcí.

 

 

2.       ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE APO-ZIPRASIDON UŽÍVAT

Neužívejte přípravek APO-ZIPRASIDON

–        jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ziprasidon nebo na kteroukoli další složku přípravku.

–        jestliže trpíte nebo jste v minulosti trpěl/a onemocněním srdce (srdeční infarkt, srdeční selhání, poruchy srdečního rytmu),

–        jestliže máte nízkou hladinu draslíku v krvi,

–        jestliže užíváte některé léky ovlivňující srdeční rytmus (viz následující odstavec).

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku APO-ZIPRASIDON je zapotřebí

–                užíváte-li jakýkoliv jiný lék, který Vám předepsal lékař, nebo který jste si sám/sama koupil/a. Zejména se jedná o léky, které ovlivňují srdeční rytmus (z nichž některé se nesmí užívat vůbec), nebo léky pro léčbu úzkosti, deprese, obsedantně-kompulzivích poruch, panických poruch, epilepsie, Parkinsonovy choroby nebo jiných psychických poruch.

–                jste-li mladší 18 let nebo starší 65 let,

–                trpíte-li onemocněním jater,

–                jestliže jste někdy prodělal/a epileptický záchvat,

–                jestliže jste někdy měl/a nízkou hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi,

–                zaznamenáte-li točení hlavy, zrychlený srdeční puls nebo mdloby, kontaktujte svého lékaře,

–                trpíte-li demencí (trvalým úbytkem duševních funkcí a pamětových schopností),

–                existuje-li riziko, že byste mohl/a onemocnět cévní mozkovou příhodou (pokud máte rizikové faktory – tj. zvýšený tlak krve, nemoci srdce, cukrovku, poruchu metabolismu tuků, kouříte, jste obézní),

–                jestliže jste diabetik (máte cukrovku) nebo u Vás existuje riziko výskytu tohoto onemocnění.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

 

Zejména se jedná o léky, které ovlivňují srdeční rytmus, některé močopudné léky, léky pro léčbu úzkosti, deprese, léky na léčbu epilepsie,Parkinsonovy choroby a další léky s účinkem na centrální nervový systém včetně alkoholu. Opatrnosti je potřeba při léčbě onemocnění vyvolaných kožními plísněmi a kvasinkami.

 

Před užitím jakéhokoli nového léku současně s přípravkem APO-ZIPRASIDON, se poraďte se svým lékařem.

 

Užívání přípravku APO-ZIPRASIDON s jídlem a pitím

Přípravek se užívá s jídlem. Během užívání přípravku se nedoporučuje požívat alkohol.

 

Těhotenství a kojení

Neužívejte APO-ZIPRASIDON v průběhu těhotenství a kojení. Ženy, které mohou otěhotnět, musí používat účinnou antikoncepci. Vyhledejte svého lékaře okamžitě, pokud během léčby přípravkem APO-ZIPRASIDON otěhotníte nebo plánujete těhotenství.

 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek může způsobovat ospalost. Neřiďte, neobsluhujte stroje, ani se nevěnujte potenciálně nebezpečným činnostem, dokud si neověříte, že tento přípravek neovlivňuje Vaši schopnost tyto činnosti vykonávat.

 

Důležité informace o některých složkách přípravku APO-ZIPRASIDON

Přípravek obsahuje azobarvivo oranžovou žluť, která může způsobit alergickou reakci.

 

 

3.       JAK SE APO-ZIPRASIDON UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek APO-ZIPRASIDON přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 

Doporučená dávka přípravku je mezi 40 a 80 mg, užitá 2x denně s jídlem; jedna dávka ráno, druhá dávka večer.

 

 Je-li třeba, abyste užíval/a přípravek APO-ZIPRASIDON dlouhodobě, může Vám lékař dávku snížit.

 

–                Tobolky užívejte s jídlem a polykejte vcelku.

–                Tobolky užívejte nejlépe každý den vždy ve stejnou dobu.

 

Jestliže jste užil/a více přípravku APO-ZIPRASIDON než jste měl/a

Vyhledejte okamžitě svého lékaře nebo nejbližší pohotovostní službu. Vezměte s sebou krabičku přípravku APO-ZIPRASIDON.

 

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek APO-ZIPRASIDON

Je nezbytné užívat přípravek APO-ZIPRASIDON pravidelně ve stejný čas každý den. Zapomenete-li užít dávku, užijte ji co nejdříve si vzpomenete, pokud již není čas si vzít další dávku. V tom případě užijte až následující dávku. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

 

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek APO-ZIPRASIDON

Neukončujte užívání přípravku APO-ZIPRASIDON i pokud se cítíte lépe, dokud Vám to nedoporučí Váš lékař.

 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

 

4.       MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek APO-ZIPRASIDON nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

 

Přestaňte přípravek APO-ZIPRASIDON užívat a okamžitě vyhledejte svého lékaře, jestliže.

–          se projeví současně příznaky: horečka, zrychlené dýchání, pocení, svalová ztuhlost a snížené vědomí (onemocnění nazývané neuroleptický maligní syndrom),

–          se u Vás vyskytne v kombinaci s jinými léky proti depresi (např. fluoxetin, paroxetin, citalopramin) onemocnění nazývané serotoninový syndrom. Syndrom je charakterizován zmateností, vzrušeností, horečkou, pocením, poruchou koordinace, hyperreflexií, mimovolními pohyby a průjmem.

 

Vyhledejte ihned lékaře, jestliže:

–          zaznamenáte neobvyklé pohyby, hlavně obličeje a jazyka (onemocnění nazývané tardivní dyskineze),

–           pozorujete příznaky, jako je nepravidelný srdeční rytmus, mdloby, kolaps, závratě při vstávání (onemocnění nazývané torsade de pointes).

 

Následující přehled obsahuje dosud zaznamenané nežádoucí účinky dle četnosti jejich výskytu.

 

Časté (u méně než 1 z 10 avšak více než 1 ze 100 léčených osob):

 • neklid, nervozita,
 • svalová ztuhlost, napětí a slabost, neobvyklé pohyby, třes, závratě, pomalé pohyby, pocit nestability, ospalost, pocit slabosti a malátnosti, bolest hlavy, únava,
 • nevolnost, zvracení, zácpa, porucha trávení, sucho v ústech, zvýšená produkce slin,
 • rozmazané vidění.

 

Méně časté (u méně než 1 ze 100 avšak více než 1 z 1000 léčených osob):

 • zvýšená chuť k jídlu,
 • pocit rozrušení, pocit úzkosti, stažení hrdla, neobvyklé sny,
 • záchvaty, nemotornost, slinění, nezřetelná řeč, neobvyklé pohyby očí, snížená pozornost, snížená citlivost, mravenčení, chorobná spavost,
 • rychlý nebo nepravidelný srdeční puls,
 • přecitlivělost na světlo,
 • závrať, zvonění v uších,
 • točení hlavy při vstávání,
 • vysoký nebo nízký krevní tlak,
 • dušnost, bolest hrdla,
 • průjem, obtížné polykání, nepříjemný pocit v břiše, otok jazyka, plynatost, zvýšení jaterních enzymů,
 • vyrážka, kopřivka,
 • svalové křeče, ztuhlé nebo oteklé klouby,
 • abnormální chůze, bolest, žízeň,
 • bolest na hrudi,
 • svědění, oteklý obličej, otok rtů,
 • nekontrolované pohyby jazyka, rtů, obličeje, trupu, paží a nohou.

 

Vzácné (u méně než 1 z 1000 avšak více než 1 z 10 000 léčených osob):

 • rýma,
 • snížená hladina vápníku v krvi,
 • záchvat paniky, deprese, zpomalené myšlení, ztráta emocí,
 • neobvyklá poloha hlavy (krutihlav), ochrnutí, neklidné nohy,
 • lymfopenie (snížení počtu jednoho typu krvinek),
 • nepravidelný srdeční rytmus, mdloby, kolaps, závratě při vstávání (onemocnění nazývané torsade de pointes),
 • tupozrakost (forma šilhání), poruchy vidění, svědění očí, suché oči,
 • bolest ucha,
 • škytavka, návrat potravy z žaludku do jícnu,
 • lupénka, ztráta vlasů, otok obličeje, podráždění kůže,
 • křeč žvýkacího svalstva,
 • únik moči, bolestivé nebo obtížné močení,
 • zvýšená nebo snížená erekce, snížený orgasmus, abnormální produkce mléka, zvětšení prsů u mužů,
 • horečka, pocit horka,
 • abnormální jaterní testy, zvýšený počet eozinofilů (typ bílých krvinek).

 

Kromě nežádoucích účinků uvedených výše, byly také hlášeny následující:

 

–                mírné (alergie) nebo vážné a náhlé reakce z přecitlivělosti (anafylaxie). Alergické reakce nebo reakce z přecitlivělosti se mohou projevovat vyrážkou, svěděním, otokem obličeje, otokem rtů nebo pocitem krátkého dechu.

–                poruchy spánku, mánie/hypománie

–                synkopa (náhlá, krátkodobá ztráta vědomí)

–                priapismus (dlouhodobá bolestivá erekce)

–                rozsáhlá kopřivka se závažným svěděním.

 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

 

5.       JAK APO-ZIPRASIDON UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.

 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

 

6.         DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek APO-ZIPRASIDON obsahuje

–          Léčivou látkou je ziprasidoni hydrochloridum 45,2 mg; 67,8 mg; nebo 90,4 mg, což odpovídá ziprasidonum 40 mg; 60 mg resp. 80 mg v jedné tobolce.

–          Pomocnými látkami jsou:

Obsah tobolky: sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), krospovidon, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek.

Pouzdro tobolky:

APO-ZIPRASIDON 40 mg: sodná sůl erythrosinu (E127), patentní modř V (E131), oranžová žluť (E110), oxid titaničitý (E171), černý inkoust, želatina.

APO-ZIPRASIDON 60 mg: oxid titaničitý (E171), černý inkoust, želatina.

APO-ZIPRASIDON 80 mg: sodná sůl erythrosinu (E127), patentní modř V (E131), , oranžová žluť (E110), oxid titaničitý (E171), černý inkoust, želatina.

 

Jak přípravek APO-ZIPRASIDON vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek APO-ZIPRASIDON se dodává ve formě tvrdých želatinových tobolek, které obsahují téměř bílý až béžový prášek a mají následující barevné rozlišení:

40 mg – purpurové tobolky s označením APO-ZIP 40

60 mg – bílé tobolky s označením APO-ZIP 60

80 mg – bílo-purpurové tobolky s označením APO-ZIP 80

v balení po 30 a 100 tobolkách v blistru nebo lahvičce.

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

Držitel rozhodnutí o registraci

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko.

 

Výrobce

Katwijk Farma B.V., Leiden, Nizozemsko.

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

15.4.2009