APO-VENLAFAXIN PROLONG

Příbalová informace – informace pro uživatele

 

APO-VENLAFAXIN PROLONG 37.5 mg

APO-VENLAFAXIN PROLONG 75 mg

APO-VENLAFAXIN PROLONG 150 mg

tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

(Venlafaxini hydrochloridum)

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

–                Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

–                Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

–                Tento přípravek byl předepsán vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako vy.

–                Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalové informaci naleznete:

1.             Co je APO-VENLAFAXIN PROLONG a k čemu se používá.

2.             Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO- VENLAFAXIN PROLONG užívat.

3.             Jak se APO-VENLAFAXIN PROLONG užívá.

4.             Možné nežádoucí účinky.

5.             Jak APO-VENLAFAXIN PROLONG uchovávat.

6.             Další informace.

 

1.             CO JE APO-VENLAFAXIN PROLONG  A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

APO- VENLAFAXIN PROLONG 37.5 mg, 75 mg a 150 mg se užívá k léčbě a prevenci návratů středně těžkých až těžkých depresivních záchvatů.

 

2.             ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE APO-VENLAFAXIN PROLONG UŽÍVAT

Neužívejte APO-VENLAFAXIN PROLONG:

–        jestliže jste alergičtí/ přecitlivělí na venlafaxin nebo na kteroukoli další složku léku

–                jestliže užíváte jiné antidepresivum patřící mezi tzv. inhibitory monoaminooxidázy (MAO) např. moklobemid. Venlafaxin by měl být užíván nejméně po 14 dnech od skončení léčby inhibitory monoaminooxidázy.

Zvláštní opatrnosti při použití léčivého přípravku APO-VENLAFAXIN PROLONG je zapotřebí, jestliže:

– trpíte sníženou funkcí jater nebo ledvin;

– trpěl/a jste onemocněním srdce

– trpíte epilepsií (záchvaty)

– máte cukrovku

– trpíte zvýšeným nebo sníženým krevním tlakem

– máte potíže s odvodňováním

– trpíte oční poruchou známou jako glaukom s úzkým úhlem (porucha charakterizovaná vysokým nitroočním tlakem)

– trpíte stavy mánie (výrazné podráždění a vzrušení) nebo hypománie (mírnější stupeň poruchy nálady)

– užíváte léky známé jako diuretika (zabraňují zadržování vody)

– trpíte krvácivostí kůže a/nebo sliznic

– se vám během léčby venlafaxinem zvyšuje hladina cholesterolu.

Myšlenky na sebevraždu a zhoršení vaší deprese nebo stavů úzkosti

Pokud trpíte depresí a/nebo máte stavy úzkosti, můžete někdy myslet na sebevraždu či sebepoškození. Tyto myšlenky se mohou na začátku léčby antidepresivy zhoršit, jelikož nástup účinku léku trvá obvykle dva týdny někdy i déle. Nejčastěji se tyto myšlenky vyskytují:

– pokud jste se v minulosti zaobíral/a myšlenkou na sebevraždu, sebepoškození

– pokud jste mladého věku. Informace z klinických studií ukazují, že zvýšené riziko sebevražedných pokusů se vyskytuje zejména u dospělých mladších 25 let s psychiatrickým onemocněním léčeným antidepresivy

Pokud máte sebevražedné myšlenky, kontaktujte svého lékaře nebo ihned odjeďte do nemocnice.

Může vám také pomoci svěřit se někomu z vašich blízkých, že trpíte depresí a dát mu přečíst tuto příbalovou informaci. Můžete se jich zeptat, zda se jim zdá, že se vaše deprese a úzkost zhoršuje nebo zda pozorují změny ve vašem chování.

Použití u dětí a dospívajících do 18 let:

APO-VENLAFAXIN PROLONG by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, protichůdné chování a hněv). Váš lékař přesto může APO-VENLAFAXIN PROLONG pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal APO-VENLAFAXIN PROLONG pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni APO-VENLAFAXIN PROLONG, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž bezpečnost z hlediska dlouhodobého účinku APO-VENLAFAXIN PROLONG ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyla dosud v této věkové skupině prokázána.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Vaše léčba léčivým přípravkem APO-VENLAFAXIN PROLONG může být ovlivněna jinými léky. To se týká například:

–         léků na na ovlivnění srážlivosti krve (např. warfarin)

–         léků snižující kyselost v žaludku (např. cimetidin)

–         léků proti migréně (např. sumatriptan)

–         léků k léčbě duševních a psychiatrických poruch (např. klozapin)

–         léků na léčení deprese (např. citalopram, fluoxetin, paroxetin, sertralin, lithium, diazepam a moklobemid)

–         léků obsahujících haloperidol

–         léků proti bolesti (např.deriváty acetylosalicylové kyseliny NSAID) pokud jsou užívány pravidelně

–         léků na snížení tělesné hmotnosti

–         dalších léků pro léčbu deprese, protože se na počátku léčby, při změně dávky nebo přerušení léčby může vyskytnout agresivita.

–         pokud podstupujete elektrokonvulsivní terapii (ECT)

Poraďte se svým lékaře před užitím jiného léku během léčby lékem APO-VENLAFAXIN PROLONG.  

Užívání APO-VENLAFAXIN PROLONG s jídlem a pitím

Tobolka by měla být spolknuta vcelku, po jídle a zapitá sklenicí vody.

Během léčby by se neměly požívat alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, konzultujte se svým lékařem nebo lékárníkem užití jakéhokoli léku předtím, než ho užijete.

Těhotenství

Neužívejte APO-VENLAFAXIN PROLONG pokud jste těhotná.

Neexistují dostatečné údaje o užití venlafaxinu u těhotných. Proto je důležité informovat vašeho lékaře o vašem těhotenství nebo jeho plánování. Váš lékař rozhodne, zda je nutná léčba venlafaxinem nebo pro vás existuje vhodná alternativní léčba. Pokud užíváte venlafaxin až do porodu, oznamte to lékaři, neboť se u vašeho dítěte mohou po narození objevit příznaky z vysazení.

Kojení

Neužívejte APO-VENLAFAXIN PROLONG, pokud kojíte.

Venlafaxin a jeho aktivní metabolit přestupují do mateřského mléka. Pokud užíváte APO-VENLAFAXIN PROLONG, promluvte si se svým lékařem před začátkem kojení. Váš lékař rozhodne, zda byste měla přerušit/nepřerušit kojení nebo přerušit/nepřerušit léčbu APO-VENLAFAXIN PROLONG.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

APO-VENLAFAXIN PROLONG může u některých lidí vyvolat závratě. Pokud máte takové obtíže, neřiďte ani neobsluhujte stroje.

 

3.             Jak se přípravek APO-VENLAFAXIN PROLONG  Užívá

Užívejte APO-VENLAFAXIN PROLONG vždy přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem

Dospělí:

Dávkování je individuální a rozhodne o něm lékař.

Obvyklá dávka je 75 mg jednou denně. V případě nutnosti může lékař zvýšit dávkování až na 225 mg denně. Poté je dávka pomalu snižována na požadovanou hladinu.

Děti a dospívající:

Přípravek není určen dětem a dospívajícím mladším 18 let.

Snížená funkce jater a ledvin:

Pokud trpíte některou z uvedených poruch, je nutné snížení/úprava dávky. Dodržujte lékařem předepsané dávkování.

Změny či ukončení léčby by měly vždy být konzultovány s vaším lékařem.

APO-VENLAFAXIN PROLONG by měl být spolknut celý a po jídle.

Tobolky neotvírejte, nedrťte, nežvýkejte ani nedávejte do vody.

Pokud užijete větší množství léku APO-VENLAFAXIN PROLONG než máte předepsáno

Kontaktujte ihned vašeho lékaře, pohotovost nebo lékárnu v případě, že jste užil/a větší množství léku APO-VENLAFAXIN PROLONG než je uvedeno v této příbalové informaci nebo než vám předepsal váš lékař.

Příznaky předávkování zahrnují: poruchy srdečního rytmu, zrychlený nebo zpomalený puls, snížení krevního tlaku, závratě a ztrátu vědomí (od nespavosti až po kóma). Byly popsány záchvaty a úmrtí.

Pokud jste zapomněl/a užít APO-VENLAFAXIN PROLONG

Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Pokud přestáváte užívat APO-VENLAFAXIN PROLONG

Nepřerušujte léčbu bez konzultace s vaším lékařem, i když se cítíte lépe. Zjistí-li lékař, že již není potřeba dále užívat APO-VENLAFAXIN PROLONG, doporučí vám postupné snižování dávek až do úplného vysazení přípravku. Náhlé přerušení užívání přípravku APO-VENLAFAXIN PROLONG nebo příliš rychlé snižování dávky může vést u některých pacientů k takovým příznakům, jako: úzkost, vzrušení či neklid, zmatenost, průjem, závratě, sucho v ústech, bolesti hlavy, hypomanie (poruchy nálady), nespavost, nevolnost, nauzea a zvracení, nervozita, necitlivost a brnění končetin a/nebo mravenčení, poruchy spánku a pocení. Pokud máte další dotazy, obraťte se na vašeho lékaře či lékárníka.

 

4.       možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek APO-VENLAFAXIN PROLONG nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Byly popsány případy lidí, u kterých se objevily myšlenky na sebevraždu, sebepoškození během léčby venlafaxinem či krátce po ukončení léčby.

Nežádoucí účinky zahrnují:

Časté nežádoucí účinky (u 1 až 10 jedinců ze 100): únava, spavost, zvýšení krevního tlaku, návaly horka/zrudnutí, pocení, poruchy chuti k jídlu, zácpa, nevolnost, zvracení, zvýšená hladina cholesterolu, redukce váhy, noční děsy, snížené libido, závratě, sucho v ústech, svalový neklid, poruchy spánku, nervozita, svalová slabost, ospalost/netečnost, třes, zívání, poruchy vidění, poruchy ejakulace a orgasmu u mužů, impotence, obtížné močení, ospalost, bolesti hlavy, zvláštní pocit na kůži jako „píchání špendlíky“ nebo pálení, krvácení do sliznic, abnormální kožní projevy.

Méně časté (u 1 až 10 jedinců z 1 000): citlivost na světlo, snížení krevního tlaku, mdloby, zrychlený tep, skřípání zubů, průjem, modřiny či krvácení, abnormální jaterní testy, změny hladiny sodíku v krvi, zvýšení tělesné hmotnosti, otupělost, halucinace, svalové křeče, vzrušení, apatie, abnormální padání vlasů, změny chuti, změny v orgasmu u žen, silná menstruace, časté nutkání močení, zvonění v uších, dermatitidy, závratě..

Vzácné nežádoucí účinky (u 1 až 10 jedinců z 10 000): prodloužená krvácivost, snížená srážlivost krve, záněty jater, syndrom SIADH (syndrom vedoucí k zadržování vody v těle), křeče, záchvaty, ataky, třes, tzv. maligní neuroleptický syndrom, tzv. serotoninový syndrom, krvácení do trávicího traktu, manické reakce, neklid.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (méně než u 1 jedince 10,000): Alergické reakce, zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep, závažné kožní reakce, změny ve složení krve (včetně agranulocytózy), abnormální tvorba mateřského mléka, svalová ztuhlost, delirium, abnormální pohyby, změny na plicích, bolesti na prsou, kopřivka, glaukom s úzkým úhlem, pankreatitida, nemotornost, zmatenost, vyrážka, Steven-Johnsonův syndrom, svědění, poškození vláken kosterního svalstva. 

Alergické reakce byly popsány velmi vzácně. Pokud se náhle objeví dýchavičnost, tlak na prsou, problémy s polykáním, otékání očních víček, obličeje či rtů, kožní vyrážka ve formě červených skvrn či kopřivky (pupeny) nebo svědění, okamžitě vyhledejte lékaře.

 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

5.       Jak přípravek APO-VENLAFAXIN PROLONG  uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte APO-VENLAFAXIN PROLONG po uplynutí doby použitelnosti, která je uvedená na obalu.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30ºC

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

6.        další informace

Co přípravek APO-VENLAFAXIN PROLONG obsahuje

Léčivou látkou je venlafaxin.
Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje 37,5 mg, 75 mg a 150 mg venlafaxinu ve formě hydrochloridu.

–                Pomocnými látkami jsou: Hypromelóza, methakrylátový kopolymer typ RS PM, natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát, základní  butylovaný methakrylátový kopolymer 12.5%, oxid titaničitý (E 171), a želatina.

75 mg: červený oxid železitý (E 172)

            150 mg: sodná sůl erythrosinu (E127), indigokarmín (E 132).   

 

Jak APO-VENLAFAXIN PROLONG vypadá a co obsahuje toto balení

37.5 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním: bílé neprůhledné tvrdé tobolky velikosti 0 obsahující jednu kulatou bikonvexní potahovanou tabletu s potiskem „VEN“ na víčku tobolky a „37,5“ na tělu tobolky

75 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním: světle růžové neprůhledné tvrdé tobolky velikosti 0 obsahující dvě kulaté bikonvexní potahované tablety s potiskem „VEN“ na víčku tobolky a „75“ na tělu tobolky

150 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním: jasně červené neprůhledné tvrdé tobolky velikosti 00 obsahující tři kulaté bikonvexní potahované tablety s potiskem „VEN“ na víčku tobolky a „150“ na tělu tobolky

37.5 mg: 10, 20, 28, 30, 98 a 100 tobolek

75 mg: 14, 28, 30, 56, 98 a 100 tobolek

150 mg: 10, 28, 30, 56, 98 a 100 tobolek

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko

 

 

 

Výrobce:

Pharmathen S.A., Pallini, Attikis, Řecko

Lamp S. Prospero SpA, San Prospero, Itálie

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 29.4.2009