APO-QUETIAPIN

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

 

APO-QUETIAPIN 25 mg

APO-QUETIAPIN 100 mg

APO-QUETIAPIN 200 mg

potahované tablety

Quetiapinum

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

–                 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

–                 Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

–                 Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

–                 Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

–                  

V příbalové informaci naleznete:

1.     Co je APO-QUETIAPIN a k čemu se používá

2.     Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-QUETIAPIN užívat

3.     Jak se APO-QUETIAPIN užívá

4      Možné nežádoucí účinky

5.     Jak APO-QUETIAPIN uchovávat

6.     Další informace

 

1.      CO JE APO-QUETIAPIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

APO-QUETIAPIN patří do skupiny léků zvaných antipsychotika (neuroleptika), které zlepšují příznaky, jako jsou halucinace (např. nevysvětlitelné hlasy), podivné a znepokojující myšlenky, změny v chování, pocity osamocení a zmatenosti.

APO-QUETIAPIN lze také podávat pacientům při léčbě onemocnění, která ovlivňují jejich náladu, kdy se cítí přehnaně „nad věcí“ či nadšeně. Tito lidé mohou mít pocit, že potřebují méně spánku než obvykle, jsou hovornější a jejich myšlenky či nápady přeskakují od jednoho k druhému. Také se mohou cítit neobvykle podrážděně.

 

 1. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE APO-QUETIAPIN UŽÍVAT

 

Neužívejte APO-QUETIAPIN:

·         Pokud jste alergičtí (přecitlivělí) na quetiapin nebo kteroukoli další složku APO-QUETIAPIN.

·         Pokud užíváte kterýkoli z následujících léků:

  • cytochromové P450 3A4 inhibitory jako jsou HIV-proteázové inhibitory,
  • azolová léčiva (na plísňové infekce),
  • erytromycin nebo klaritromycin (při infekcích),
  • nefazodon (při depresi).

 

Neužívejte APO-QUETIAPIN, pokud se Vás týká výše uvedená medikace. Pokud si nejste jisti, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka před tím, než začnete užívat APO-QUETIAPIN.

 

Zvláštní opatrnosti při užívání APO-QUETIAPINu je zapotřebí:

·         pokud jste těhotná, snažíte se otěhotnět nebo kojíte,

·         pokud máte potíže se srdcem,

·         pokud máte nízký krevní tlak,

·         pokud máte problémy s játry,

·         pokud jste již někdy měl/a epileptický záchvat,

·         pokud jste prodělal/a mrtvici,

·         pokud máte cukrovku,

·         pokud jste starší a trpíte demencí.

 

Sdělte Vašemu lékaři, pokud při užívání léku zaznamenáte:

§         vysokou teplotu (horečku), svalovou ztuhlost, pocity zmatenosti

§         nekontrolovatelné záškuby, převážně v obličeji nebo jazykem.

Tyto stavy mohou být způsobeny tímto typem léku.

APO-QUETIAPIN by neměl být užíván staršími pacienty, kteří trpí demencí (snížením mozkových funkcí), protože skupina léků, do které APO-QUETIAPIN patří, může u těchto pacientů zvyšovat riziko mrtvice, v některých případech i riziko úmrtí.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Informujte prosím svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, včetně léků, jež jsou dostupné bez lékařského předpisu.

 

Neužívejte APO-QUETIAPIN, pokud užíváte jakýkoli z dále uvedených druhů léků:

§         léky na HIV,

§         azolové léky (na plísňové infekce),

§         erytromycin nebo klaritromycin (na infekce),

§         nefazodon (u deprese).

Vždy sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi, že užíváte nebo máte užívat některou z následujících skupin léků na:

 

 • epilepsii (jako je fenytoin nebo karbamazepin),
 • vysoký krevní tlak,
 • nespavost (jako jsou barbituráty),
 • antipsychotika (jako je thioridazin).

Tyto léky ovlivňují účinnost APO-QUETIAPIN.

 

Užívání APO-QUETIAPINu s jídlem nebo pitím

APO-QUETIAPIN se má užívat spolu s tekutinou (sklenicí vody). Nedoporučuje se zapíjení quetiapinu grapefruitovým džusem.

Jídlo nemá na tento lék žádný účinek. Nedoporučuje se konzumace alkoholu během užívání APO-QUETIAPIN, protože může způsobit ospalost.

 

Těhotenství a kojení

APO-QUETIAPIN by měl být během těhotenství užíván, pouze pokud výhody vyrovanají potenciální rizika. APO-QUETIAPIN by tudíž neměl být užíván během těhotenství, pokud tak neurčí lékař. Také je doporučeno během užívání APO-QUETIAPIN přerušit kojení.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

APO-QUETIAPIN často při užívání způsobuje ospalost. Neměl/a byste řídit nebo používat stroje, dokud si neověříte, jak tyto tablety působí právě na Vás.

 

Důležité údaje o některých složkách APO-QUETIAPIN

Tento přípravek obsahuje laktózu. Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se před zahájením užívání tohoto léku na svého lékaře.

Jedna ze složek APO-QUETIAPIN 25 mg, oranžová žluť (E110), může vyvolat alergickou reakci.

 

 

 1. JAK SE APO-QUETIAPIN UŽÍVÁ

 

Vždy užívejte APO-QUETIAPIN přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí:

Schizofrenie

Zahajovací dávka pro první čtyři dny terapie je buď

 • 50 mg (1. den), 100 mg (2. den), 200 mg (3. den) a 300 mg (4. den), nebo
 • 100 mg (1. den), 200 mg (2. den), 300 mg (3. den) a 400 mg (4. den).

Od čtvrtého dne Vám sdělí Váš lékař, kolik tablet budete dále každý den užívat. Dávkování lze upravit v rozsahu od 150 do 750 mg/den v závislosti na individuální léčbě a potřebě.

Pacienti v manické fázi

Zahajovací dávka pro první čtyři dny terapie je

 • 100 mg (1. den), 200 mg (2. den), 300 mg (3. den) a 400 mg (4. den).

Od čtvrtého dne Vám sdělí Váš lékař, kolik tablet budete dále každý den užívat. Dávkování lze upravit v rozsahu od 200 do 800 mg/den v závislosti na individuální léčbě a potřebě.

Starší pacienti:

Zahajovací dávka by měla být snížena v případě, že se jedná o seniory nebo má pacient potíže s játry nebo ledvinami.

Děti

Vzhledem k nedostatečným zkušenostem se nedoporučuje užívání APO-QUETIAPIN u dětí a dospívajících (mladších 18 let).

 • Užívejte tablety dvakrát denně.
 • Polykejte tablety vcelku spolu s malým množstvím vody.
 • Tablety můžete užívat spolu s jídlem nebo bez ohledů na příjem potravy.
 • Nezapíjejte APO-QUETIAPIN grapefruitovým džusem. Ten totiž může ovlivnit způsob, jak lék funguje.
 • V užívání tablet nepřestávejte, ani když se Váš stav zlepší, pokud Vám to nepovolí Váš lékař.

Rozdělení 100 a 200 mg tablet: Uchopte tabletu oběma rukama tak, aby půlicí rýha ležela mezi Vašimi palci.. Jemně zatlačte, aby se tableta rozpůlila.

 

I když se cítíte lépe, nepřestávejte užívat tablety, dokud Vám to neřekne Váš lékař.

Jestliže jste užil(a) vice přípravku APO-QUETIAPIN, než jste měl(a)

Pokud omylem užijete příliš mnoho tablet, může u Vás nastat ospalost, závratě, tachykardie (rychlý srdeční rytmus) a hypotenze (nízký krevní tlak). Okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít APO-QUETIAPIN

Pokud zapomenete vzít jednu tabletu, učiňte tak okamžitě, jakmile si to uvědomíte. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku přípravku APO-QUETIAPIN.

Jestliže jste přestal(a) užívat APO-QUETIAPIN

Léčba může být změněna nebo vysazena pouze po konzultaci s lékařem.

Pokud APO-QUETIAPIN náhle vysadíte, může se stát, že nebudete schopen/a usnout (nespavost), bude vám nevolno (nauzea) nebo budete trpět bolestí hlavy, průjmem, nevolností (zvracením), závratí či podrážděností. Váš lékař Vám navrhne postupné snižování dávky před ukončením léčby.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

4.      MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i APO-QUETIAPIN nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

 

– pokud se cítíte velmi ospale, pociťujete jakýkoli křečovitý nepříjemný pocit nebo máte potíže s erekcí, okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo jděte do nemocnice.

Velmi časté nežádoucí účinky (nastávají u více jak 1 z 10 pacientů):

·               závratě

·               pocit ospalosti (to může pominout při pokračování v terapii)

·               bolest hlavy

·               zvýšení hladiny triglyceridů a cholesterolu

Příznaky z vysazení (příznaky, které doprovází přerušení užívání APO-QUETIAPIN) zahrnují nespavost (insomnie), nevolnost (nauzea), bolesti hlavy, průjem, nevolnost (zvracení), závratě a podrážděnost. Obvykle odezní během 1 týdne po vysazení léku.

Časté nežádoucí účinky (nastávají u méně než 1 z 10, ale u více než 1 ze 100 pacientů):

·               zrychlený srdeční tep,

·               sucho v ústech,

·               zácpa,

·               trávicí potíže,

·               mírná asténie (pocit slabosti),

·               otoky končetin,

·               přibývání na váze během prvních týdnů léčby,

·               rinitida (ucpaný nos, rýma),

·               nízký krevní tlak v pozici ve stoje,

·               dočasná ztráta vědomí,

·               zvýšení hladiny kreatin kinázy,

·               zvýšení hladiny jaterních enzymů,

·               zvýšení hladiny cukrů v krvi,

·               nízké hodnoty počtu bílých krvinek,

·               mdloby.

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytující se méně než u 1 ze 100, ale u více než 1 z 1000 pacientů):

·               alergická reakce, která může zahrnovat otoky pokožky a otoky kolem úst,

·               křeče (záchvaty),

·               nepříjemné pocity v nohou nutící pohybovat nohama (syndrom neklidných nohou),

·               zvýšení hladiny jaterních enzymů.

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 1000, ale u více než 1 z 10 000 pacientů):

·               žloutenka (žluté zabarvení pokožky),

·               priapismus (dlouhodobá a bolestivá erekce),

·               neuroleptický maligní syndrom (stav s příznaky, jako je změněný duševní stav, horečka, nápadná ospalost, svalová ztuhlost, nápadné změny krevního tlaku a srdeční frekvence).

 

Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 10 000 pacientů):

·               závažná alergická reakce (zvaná anafylaktický šok), která může v těžkých případech vyústit do dýchacích obtíží nebo šoku,

·               vysoká hladina glukózy v krvi (hyperglykémie) nebo zhoršení dříve diagnostikovaného diabetu (Diabetes mellitus),

·               nekontrolovatelné záškuby, hlavně v obličeji nebo jazyku (tardivní dyskinéze),

·               zánět jater (hepatitis),

·               otoky obličeje, hrtanu, končetin a dýchací potíže (angioedém),

·               závážná kožní alergická reakce, která může projevovat jako podlitiny, otok pokožky a okolí úst (závažné postižení kůže zvláště na přechodu kůže a sliznic – Stevens-Johnsonův syndrom),

Nežádoucí účinky s neznámou četností (z dostupných údajů ji nelze odhadnout).

·         Nízká hladina počtu určitých typů krevních buněk (neutropenie).

 

Některé nežádoucí účinky jsou prokazatelné pouze po provedení krevních testů. K těm patří zvýšená hladina tuků (triglyceridů a celkového cholesterolu) nebo cukru v krvi a snížení počtu určitých krevních buněk. Váš doktor Vám zřejmě bude občas provádět krevní testy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.      JAK APO-QUETIAPIN UCHOVÁVAT

 • Uchovávejte v původním obalu.
 • Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
 • APO-QUETIAPIN nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
 • Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte zlikvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

6.      DALŠÍ INFORMACE

Co APO-QUETIAPIN obsahuje

–       Léčivou látkou je quetiapinum.

Jedna 25 mg potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 25 mg (ve formě quetiapini fumaras)

Jedna 100 mg potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 100 mg (ve formě quetiapini fumaras)

Jedna 200 mg potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 200 mg (ve formě quetiapini fumaras)

 

Pomocnými látkami jsou:

Hypromelóza 2910/15

Dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého

Monohydrát laktózy

Kukuřičný škrob

Sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A)

Magnesium-stearát

Granulovaná mikrokrystalická celulóza

Mastek

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

        

Potahová vrstva:

25 mg:

Červený a žlutý oxid železitý (E 172)

Hypromelóza 2910 (E464)

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 400

Oranžová žluť (E110)

 

 

 

100 mg:

Žlutý oxid železitý (E 172)

Hypromelóza 2910 (E464)

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 400

200 mg:

Hyprolóza (E463)

Hypromelóza 2910 (E464)

Mastek

Oxid titaničitý (E171)

 

Jak vypadá APO-QUETIAPIN a co obsahuje balení

25 mg:

Broskvově zbarvené, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru asi 5,7 mm.

100 mg:

Žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety s dělicí rýhou na jedné straně o průměru asi 9,1 mm.

200 mg:

Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety s dělicí rýhou na jedné straně o průměru asi 12,1 mm

 

Tablety APO-QUETIAPIN 100 mg a APO-QUETIAPIN 200 mg lze rozdělit na dvě stejné poloviny.

Velikosti balení:

APO-QUETIAPIN 25 mg, 100 mg, 200 mg – 30 a 100 tablet (v blistrech po 10 tabletách).

 

Držitel rozhodnutí o registraci

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko.

 

Výrobce

Genepharm S.A., Pallini Attikis, Řecko.

Katwijk Farma BV, CN Leiden, Nizozemsko.

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 21.01.2009