APO-ESCITALOPRAM

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

 

APO-ESCITALOPRAM 5 mg

APO-ESCITALOPRAM 10 mg

APO-ESCITALOPRAM 15 mg

APO-ESCITALOPRAM 20 mg

potahované tablety

(Escitaloprami oxalas)

 

Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

 1. Co je APO-ESCITALOPRAM a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-ESCITALOPRAM užívat
 3. Jak se APO-ESCITALOPRAM užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak APO-ESCITALOPRAM uchovávat
 6. Další informace

 

1. CO JE APO-ESCITALOPRAM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

APO-ESCITALOPRAM obsahuje escitalopram a používá se k léčbě deprese a úzkostných poruch (panická porucha s nebo bez agorafobie, sociální úzkostná porucha, generalizovaná úzkostná porucha a obsedantně kompulzivní porucha).

Escitalopram patří do skupiny antidepresiv, nazývaných též selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Přípravky patřící do této skupiny ovlivňují serotoninový systém. Poruchy serotoninového systému jsou považovány za významný faktor v rozvoji deprese a úzkostných poruch.

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE APO-ESCITALOPRAM UŽÍVAT

Neužívejte APO-ESCITALOPRAM

·         pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na escitalopram nebo na kteroukoliv další složku přípravku APO-ESCITALOPRAM (viz oddíl 6 “Další informace”).

 • pokud současně užíváte přípravek ze skupiny MAO inhibitorů, včetně selegilinu (přípravek užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby), moklobemidu (přípravek užívaný k léčbě deprese) a linezolidu (antibakteriální léčivo).

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku APO-ESCITALOPRAM je zapotřebí

Oznamte, prosím, svému lékaři, pokud máte jakékoli další zdravotní problémy, o kterých by Váš lékař měl vědět. Obzvláště sdělte svému lékaři:

 • pokud trpíte epilepsií. Jestliže se při léčbě přípravkem APO-ESCITALOPRAM objeví záchvaty nebo vzroste jejich četnost, měla by být léčba přerušena (též viz oddíl 4 “Možné nežádoucí účinky”).
 • pokud máte postižení jater nebo ledvin. Váš lékař Vám může upravit dávkování přípravku.
 • pokud máte cukrovku (diabetes). Léčba přípravkem APO-ESCITALOPRAM může narušit rovnováhu glukózy. Může být nezbytné upravit dávkování inzulinu a/nebo perorálních antidiabetik.
 • pokud máte sníženou hladinu sodíku v krvi.
 • pokud máte zvýšenou náchylnost ke krvácení nebo k tvorbě modřin.
 • pokud podstupujete elektrokonvulzivní terapii.
 • pokud trpíte onemocněním věnčitých cév.

Věnujte, prosím, pozornost tomuto sdělení

Někteří pacienti s bipolární afektivní poruchou mohou přejít do manické fáze, charakterizované neobvyklým a rychlým sledem myšlenek, nepřiměřeně veselou náladou a nadměrnou tělesnou aktivitou. V takovém případě je nutné, abyste vyhledal/a Vašeho lékaře.

Během prvních týdnů léčby se u Vás mohou vyskytnout tyto příznaky: neklid nebo obtíže sedět či stát. Takové příznaky neprodleně sdělte svému lékaři.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení vaší deprese nebo úzkosti

Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidpresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.

Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:

–           Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.

–           Jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese nebo úzkostnou poruchu a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování.

Použití u dětí a mladistvých do 18 let

APO-ESCITALOPRAM není běžně určen k léčbě dětí a mladistvých do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky nepřátelské jednání (převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Váš lékař přesto může APO-ESCITALOPRAM pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud Váš lékař předepsal APO-ESCITALOPRAM pacientovi mladšímu 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem APO-ESCITALOPRAM, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobá bezpečnost přípravku APO-ESCITALOPRAM ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání, rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině zkoumány.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v poslední době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Oznamte svému lékaři, pokud užíváte jakýkoli z následujících přípravků:

 • “Neselektivní inhibitory monoaminooxidázy (IMAO)” obsahující léčivou látku: fenelzin, iproniazid, isokarboxazid, nialamid, tranylcypromin. Pokud jste užíval/a jakýkoli z těchto přípravků je potřeba vyčkat 14 dní než zahájíte léčbu přípravkem APO-ESCITALOPRAM. Po ukončení léčby přípravkem APO-ESCITALOPRAM je nutno čekat 7 dní, než je možno zahájit léčbu kterýmkoli z těchto přípravků.
 • “Reverzibilní selektivní inhibitory MAO-A” obsahující moklobemid (užívaný k léčbě deprese).
 • “Ireverzibilní MAO-B inhibitory” obsahující selegilin (užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby). Tyto přípravky zvyšují riziko výskytu nežádoucích účinků.
 • Antibakteriální léčivo linezolid.
 • Lithium (užívané k léčbě bipolární afektivní poruchy) a tryptofan.
 • Imipramin a desipramin (užívané k léčbě deprese).
 • Sumatriptan a podobná léčiva (užívaná k léčbě migrény) a tramadol (užívaný k potlačení silné bolesti). Tyto přípravky zvyšují riziko výskytu nežádoucích účinků.
 • Cimetidin a omeprazol (užívané k léčbě žaludečních vředů), fluvoxamin (antidepresivum) a tiklopidin (užívaný ke snížení rizika výskytu mozkové mrtvice). Tyto přípravky mohou zvýšit hladinu přípravku APO-ESCITALOPRAM v krvi.
 • Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) – rostlinný přípravek užívaný k léčbě deprese.
 • Kyselina acetylsalicylová a nesteroidní protizánětlivé přípravky (přípravky užívané k tlumení bolesti nebo ředění krve, tzv. antikoagulanty).
 • Warfarin, dipyridamol a fenprokumon (přípravky užívané k ředění krve, tzv. antikoagulanty). Váš lékař pravděpodobně provede při zahájení a ukončení léčby přípravkem APO-ESCITALOPRAM kontrolu srážlivosti krve, aby se ujistil, že stále užíváte přiměřenou dávku přípravků proti srážení krve.
 • Meflochin (užívaný k léčbě malárie), bupropion (užívaný k léčbě deprese) a tramadol (užívaný k potlačení silné bolesti) z důvodů možného snížení záchvatového prahu.
 • Neuroleptika (přípravky k léčbě schizofrenie, psychózy) z důvodů možného rizika snížení záchvatového prahu, antidepresiva.
 • Flekainid, propafenon a metoprolol (užívané k léčbě kardiovaskulárních chorob); klomipramin a nortriptylin (antidepresiva) a risperidon, thioridazin a haloperidol (antipsychotika). Může být zapotřebí upravit dávkování přípravku APO-ESCITALOPRAM.

 

Užití přípravku APO-ESCITALOPRAM s jídlem a pitím

APO-ESCITALOPRAM může být užíván společně s jídlem nebo též nalačno (viz oddíl 3 “Jak se Apo-Escitalopram užívá”).

Ačkoli se při současném užití alkoholu s přípravkem APO-ESCITALOPRAM nepředpokládá jejich vzájemná interakce, nedoporučuje se požívat alkohol během léčby.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo pokud plánujete těhotenství, oznamte to svému lékaři. Neužívejte APO-ESCITALOPRAM, pokud jste těhotná, jestliže jste nekonzultovala možná rizika a přínos léčby se svým lékařem.

 

Pokud jste užívala APO-ESCITALOPRAM během posledního trimestru těhotenství, měla byste vědět, že se u Vašeho novorozence mohou vyskytnout následující příznaky: obtížné dýchání, namodralé zabarvení kůže, záchvaty, změya tělesné teploty, obtížné kojení, zvracení, snížená hladina cukru v krvi, svalová ztuhlost nebo ochablost, zesílení reflexů, třes, nervozita, podrážděnost, letargie, neutišitelný pláč, nespavost či obtíže se spánkem. Pokud se u Vašeho novorozence vyskytne kterýkoli z těchto příznaků, neprodleně vyhledejte Vašeho lékaře.

Pokud je APO-ESCITALOPRAM užíván během těhotenství, nesmí být náhle vysazen.

Neužívejte APO-ESCITALOPRAM pokud kojíte, jestliže jste nekonzultovala možná rizika a přínos léčby se svým lékařem.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Dokud nezjistíte, jak na Vás APO-ESCITALOPRAM působí, nedoporučuje se řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

 

Důležité informace o některých složkách přípravku APO-ESCITALOPRAM

Přípravek APO-ESCITALOPRAM obsahuje mléčný cukr (monohydrát laktosy). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento přípravek užívat.

 

3. JAK SE APO-ESCITALOPRAM UŽÍVÁ

Užívejte APO-ESCITALOPRAM přesně dle pokynů Vašeho lékaře. Pokud si nejste jistý/á, jak přípravek užívat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí

Deprese

Obvyklá dávka přípravku APO-ESCITALOPRAM je 10 mg denně, užitých v jedné dávce. Váš lékař může tuto dávku zvýšit na maximálně 20 mg denně.

Panická porucha

Úvodní dávka přípravku APO-ESCITALOPRAM je 5 mg denně během prvního týdne léčby. Následně se dávka zvyšuje na 10 mg denně. Váš lékař může dávku zvýšit na maximálně 20 mg denně.

Sociální úzkostná porucha

Obvyklá dávka přípravku APO-ESCITALOPRAM je 10 mg denně, užitých v jedné dávce. Váš lékař může v závislosti na Vašem zdravotním stavu dávku snížit na 5 mg denně nebo zvýšit na maximálně 20 mg denně.

Generalizovaná úzkostná porucha

Obvyklá doporučená dávka přípravku APO-ESCITALOPRAM je 10 mg denně, užitých v jedné dávce. Váš lékař Vám může dávku zvýšit na maximálně 20 mg denně.

Obsedantně kompulzivní porucha

Obvyklá doporučená dávka přípravku APO-ESCITALOPRAM je 10 mg denně, užitých v jedné dávce. Váš lékař může dávku zvýšit na maximálně 20 mg denně.

Starší pacienti (nad 65 let)

Obvyklá úvodní dávka přípravku APO-ESCITALOPRAM je 5 mg denně, užitých v jedné dávce.

Děti a mladiství (do 18 let)

APO-ESCITALOPRAM by neměl být běžně užíván k léčbě dětí a mladistvých. Více informací viz oddíl 2 “Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-ESCITALOPRAM užívat”.

APO-ESCITALOPRAM můžete užívat s jídlem nebo též nalačno. Tablety polkněte a zapijte vodou. Tablety nežvýkejte, protože chutnají hořce.

Délka léčby

Může trvat několik týdnů, než se začnete cítit lépe. Pokračujte v užívání přípravku APO-ESCITALOPRAM, přestože potrvá nějakou dobu, než se Váš zdravotní stav zlepší.

Nikdy neměňte dávku bez vědomí Vašeho lékaře.

 

 

Pokračujte v užívání přípravku APO-ESCITALOPRAM přesně dle pokynů Vašeho lékaře. Pokud byste léčbu ukončil/a příliš brzy, může dojít k návratu příznaků Vašeho onemocnění. Léčba by měla trvat několik měsíců poté, kdy se již cítíte dobře.

Jestliže jste užil/a více přípravku APO-ESCITALOPRAM, než jste měl/a

Pokud jste užil/a více přípravku APO-ESCITALOPRAM, než jste měl/a, vyhledejte svého lékaře nebo navštivte nejbližší pohotovost. Učiňte tak i v případě, že se předávkování neprojevuje žádným zvláštním způsobem. Příznaky předávkování mohou být: závratě, třes, agitovanost, křeče, kóma, nevolnost, zvracení, změna srdečního rytmu, pokles krevního tlaku a změny vodního/minerálního metabolismu. Krabičku/obal přípravku APO-ESCITALOPRAM vezměte do nemocnice nebo k lékaři s sebou.

Jestliže jste zapomněl/a užít APO-ESCITALOPRAM

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Pokud opomenete užít předepsanou dávku a vzpomenete si ještě před spaním, ihned dávku užijte. Další den užijte dávku v obvyklou dobu. Pokud si vzpomenete v noci nebo během dalšího dne, vynechanou dávku nenahrazujte a další dávku užijte v obvyklou dobu.

Jestliže ukončujete léčbu přípravkem APO-ESCITALOPRAM

Neukončujte léčbu přípravkem APO-ESCITALOPRAM, aniž by Vám to řekl Váš lékař. Pokud ukončíte léčebnou kúru, doporučuje se vysazovat APO-ESCITALOPRAM postupným snižováním dávky v období několika týdnů.

Při náhlém přerušení léčby se mohou vyskytnout příznaky z vysazení. Tyto příznaky se vyskytují běžně, pokud ukončujete léčbu přípravkem APO-ESCITALOPRAM. Riziko výskytu je vyšší, pokud léčba přípravkem APO-ESCITALOPRAM byla dlouhodobá, užívaná dávka vysoká nebo vysazení proběhlo příliš rychle. Mnozí pacienti shledají, že tyto příznaky jsou mírné a spontánně odezní během dvou týdnů. U některých pacientů mohou být těžší a trvat delší dobu (2-3 měsíce nebo déle). Pokud se u Vás vyskytnou těžké příznaky z vysazení během ukončování léčby přípravku APO-ESCITALOPRAM, navštivte svého lékaře. Váš lékař Vám může doporučit začít tablety opět užívat a poté je vysazovat mnohem pomaleji.

Příznaky z vysazení jsou: závrať (nestabilita nebo neschopnost udržet rovnováhu), pocity brnění (mravenčení), pocity pálení a pocity elektrických výbojů (méně často), které se mohou objevit i v hlavě; poruchy spánku (živé sny, noční můry, neschopnost usnout), pocity úzkosti, bolesti hlavy, necítíte se dobře (pocit nevolnosti), pocení (včetně nočního pocení), pocity neklidu nebo agitovanosti, třes (chvění), pocity zmatenosti a dezorientovanosti, pocity rozrušení a podrážděnosti, průjem (řídká stolice), zrakové poruchy, třepetání nebo tlučení srdce (palpitace).

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i APO-ESCITALOPRAM nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky zpravidla odezní během několika týdnů léčby. Často však mohou být projevem nemoci samotné a v takovém případě postupně vymizí, jakmile se začnete cítit lépe.

Navštivte svého lékaře, pokud se u Vás během léčby vyskytnou následující nežádoucí účinky:

Méně časté (více než u 1 pacienta z 1000 a méně než u 1 pacienta ze 100):

·         Neobvyklé krvácení, včetně krvácení z trávicího traktu

Vzácné (více než u 1 pacienta z 10 000 a méně než u 1 pacienta z 1000):
 • Pokud se u Vás vyskytnou příznaky: otok kůže, jazyka, rtů nebo otok kdekoliv v obličeji, obtížné dýchání nebo polykání (alergická reakce), vyhledejte neprodleně Vašeho lékaře nebo navštivte nemocnici.
 • Pokud se u Vás vyskytne vysoká horečka, agitovanost, zmatenost, třes a náhlé svalové záškuby, může se jednat o příznaky vzácného serotoninového syndromu. V takovém případě vyhledejte svého lékaře.

Pokud se u Vás vyskytnou následující nežádoucí účinky, měl/a byste ihned navštívit svého lékaře nebo nejbližší nemocnici:

 • Obtížné močení
 • Křeče (záchvaty), viz též oddíl “Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Apo-Escitalopram je zapotřebí”
 • Žluté zabarvení kůže a bělma očí, které může být známkou poškození funkce jater/hepatitidy

Vyjma těchto nežádoucích účinků byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (u více než 1 pacienta z 10):

 • Necítíte se dobře (pocit nevolnosti)

Časté (u více než 1 paceinta ze 100, ale méně než u 1 pacienta z 10):

·         Pocit ucpaného nosu nebo vodnatá rýma (sinusitis)

 • Snížená nebo zvýšená chuť k jídlu
 • Úzkost, neklid, abnormální sny, obtížné usínání, pocity ospalosti, závratě, zívání, třes, bodavé pocity v kůži
 • Průjem, zácpa, zvracení, sucho v ústech
 • Zvýšená potivost
 • Bolest svalů a kloubů (arthralgie a myalgie)
 • Sexuální poruchy (opožděná ejakulace, poruchy erekce, pokles libida a u žen obtížné dosahování orgasmu)
 • Únava, horečka
 • Zvýšení tělesné hmotnosti

Méně časté (u více než 1 pacienta z 1000, ale méně než u 1 pacienta ze 100) :

·         Kopřivka, vyrážka, svědění (pruritus)

·         Skřípání zubů, agitovanost, nervozita, záchvaty paniky, stavy zmatenosti

·         Poruchy spánku, poruchy chuti, mdloby (synkopa)

·         Rozšíření zornic (mydriáza), zrakové halucinace, zvonění v uších (tinnitus)

·         Ztráta vlasů

·         Poševní krvácení

·         Pokles tělesné hmotnosti

·         Zrychlení srdečního rytmu

·         Otoky rukou a nohou

·         Krvácení z nosu

Vzácné (více než u 1 pacienta z 10 000, ale méně než u 1 pacienta z 1000):

·         Agresivita, odosobnění, halucinace

·         Pomalý srdeční rytmus

 • Sebevražedné a jiné související příhody, viz oddíl “Zvláštní opatrnosti při použití přípravku APO-ESCITALOPRAM je zapotřebí”

U některých pacientů byly též hlášeny (neznámá četnost):

 • Myšlenky na sebepoškození a sebevraždu, viz také bod „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku APO-ESCITALOPRAM je zapotřebí“

·         Snížená hladina sodíku v krvi s příznaky: pocity nevolnosti, svalové slabosti a zmatenosti

·         Závratě při rychlém vstávání (ortostatická hypotenze)

·         Odchylky v jaterních testech (zvýšení jaterních enzymů v krvi)

·         Poruchy hybnosti (mimovolní pohyby svalů)

·         Bolestivá erekce (priapismus)

·         Poruchy krvácení včetně krvácení do kůže a sliznic (ekchymózy) a snížená hladina krevních destiček (trombocytopenie)

·         Náhlý otok kůže a sliznic (angioedém)

·         Zvýšené množství vyloučené moči (z nepřiměřené sekrece  antidiuretického hormonu)

·         Tvorba mléka u žen, které nekojí

·         Mánie

Některé další nežádoucí účinky byly pozorovány při léčbě přípravky, které působí podobně jako escitalopram (léčivá látka přípravku APO-ESCITALOPRAM):

 • Motorický neklid (akatizie)
 • Anorexie

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

5. JAK APO-ESCITALOPRAM UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

APO-ESCITALOPRAM nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na vnějším obale.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Toto opatření pomáhá chránit životní prostředí.

 

6. DALŠÍ INFORMACE

Co APO-ESCITALOPRAM obsahuje

Léčivou látkou je escitaloprami oxalas 6,38 mg, 12,77 mg, 19,16 mg, 25,54 mg odpovídající 4,99 mg, 9,99 mg, 14,99 mg nebo 19,99 mg escitalopram báze.

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, butylhydroxyanisol, magnesium-stearát, hypromelosa 2910/50, hyprolosa, makrogol 8000, oxid titaničitý (E171).

Jedna tableta obsahuje 32,2 mg, 64,4,mg, 96,6,mg nebo 128,8 mg monohydrátu laktosy.

 

 

Jak APO-ESCITALOPRAM vypadá a co obsahuje balení

APO-ESCITALOPRAM je dodáván jako potahované tablety o síle 5 mg, 10 mg, 15 mg a 20 mg. Popis tablet následuje níže:

APO-ESCITALOPRAM 5 mg: Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým “APO” na jedné straně a “ESC” nad “5” na druhé straně.

APO-ESCITALOPRAM 10 mg: Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým “APO” na jedné straně a “ESC” a nad rýhou “10” na druhé straně. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

APO-ESCITALOPRAM 15 mg: Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým “APO” na jedné straně a “ESC” a nad rýhou “15” na druhé straně. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

APO-ESCITALOPRAM 20 mg: Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým “APO” na jedné straně a “ESC” a nad rýhou “20” na druhé straně. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Tablety jsou dodávány v blistrech obsahujících 28 (2×14) tablet a lahvičkách obsahujících 30 a 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Držitel rozhodnutí o registraci

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko.

Výrobce

Katwijk Farma B.V., Leiden, Nizozemsko.

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena dne: 20.5.2009