APO-CITAL

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

 

APO-CITAL 20 mg

APO-CITAL 40 mg

potahovaná tableta

Citaloprami hydrobromidum

 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

–                Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

–                Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

–                Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

–                Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalové informaci naleznete:

1.         Co je APO-CITAL a k čemu se používá

2.         Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-CITAL užívat

3.         Jak se APO-CITAL užívá

4.         Možné nežádoucí účinky

5          Jak APO-CITAL uchovávat

6.         Další informace

 

 

1.       CO JE APO-CITAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

 

APO-CITAL patří do skupiny antidepresiv (léků proti depresi) nazývaných selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI).

 

APO-CITAL se používá:

–               k léčbě deprese

–               k léčbě panické úzkostné poruchy.

 

2.       ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE APO-CITAL UŽÍVAT

 

Neužívejte APO-CITAL

–        jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na citalopram nebo na kteroukoli další složku přípravku.

–        jestliže současně užíváte inhibitory monoaminooxidázy (také nazývané IMAO, např. selegilin, linezolid či moklobemid) nebo jestliže jste je užíval/a kdykoli během posledních dvou týdnů. Váš lékař vám řekne, jak máte začít užívat citalopram poté, co jste ukončil/a léčbu IMAO (viz „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“).

–        jestliže současně užíváte lék na psychózy (duševní onemocnění) pimozid (viz „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“).

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku APO-CITAL je zapotřebí

–                 Jestliže myslíte na sebevraždu nebo sebepoškození. Tyto myšlenky se občas mohou vyskytnout či zhoršit během několika prvních týdnů léčby deprese, dokud se nerozvine antidepresivní účinek přípravku. Pokud máte tíživé myšlenky či zkušenosti, neprodleně o tom řekněte svému lékaři.

–                 Jestliže trpíte pocitem vnitřního neklidu, který se projevuje neschopností klidně sedět či setrvat bez hnutí. Nezvyšujte dávku a kontaktujte svého lékaře.

–                 Jestliže trpíte cukrovkou, léčba citalopramem může změnit regulaci glykémie (hladiny cukru v krvi). Může být nutná úprava dávky inzulínu a/nebo ústy užívaného antidiabetika (léku na cukrovku).

–                 Jestliže trpíte epilepsií, možným rizikem léků proti depresi jsou záchvaty.

–                 Jestliže jste léčen/a elektrokonvulzívní terapií (elektrošoky). Vzhledem k nedostatku zkušeností je nutná opatrnost.

–                 Jestliže jste v minulosti měl/a mánii (duševní stav charakterizovaný nadměrnou veselostí, rozjařeností a zvýšenou aktivitou)/hypománii (nižší stupeň mánie). Citalopram by měl být v takovém případě používán s opatrností a jakmile vstoupíte do manické fáze, měl by být vysazen.

–                 Jestliže máte krvácivou poruchu, citalopram může vyvolat krvácení (např. krvácení do kůže a sliznic). Jestliže užíváte léky, které ovlivňují krevní srážlivost (viz „Vzájemné působení s jinými léčivými přípravky“).

–                 Jestliže máte žaludeční vřed nebo jste v minulosti krvácel/a do žaludku či střeva.

–                 Jestliže zaznamenáte tzv. serotoninový syndrom. Rozvoji tohoto stavu může nasvědčovat kombinace příznaků jako neklid, třes, svalové stahy a zvýšená teplota. V takovém případě musí být léčba citalopramem okamžitě ukončena.

–                 Jestliže trpíte psychózou (těžké duševní onemocnění) s depresivními epizodami.

–                 Jestliže trpíte problémy s ledvinami či játry.

–                 Jestliže jste náchylný/á k prodloužení intervalu QT (hodnota na EKG) nebo jestliže je u vás podezření na vrozenou poruchu dlouhého QT nebo jestliže trpíte nízkou hladinou draslíku/nízkou hladinou hořčíku.

–                 Jestliže léčbu končíte, jelikož se mohou objevit příznaky z vysazení (abstinenční příznaky) (viz Jestliže jste přestal/a užívat APO-CITAL). Mezi příznaky z vysazení patří: závrať, mravenčení či znecitlivění, bolest hlavy, nevolnost a úzkost. Většina příznaků z vysazení je mírná a sama ustoupí. Při ukončování léčby se doporučuje, aby dávka byla postupně snižována během 1 – 2 týdnů.

 

Prosím, poraďte se s lékařem, i když se vás uvedené situace týkaly kdykoli v minulosti.

 

Sebevražedné myšlenky a zhoršení vaší deprese nebo úzkosti

Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidpresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.

Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:

– Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.

– Jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese nebo úzkostnou poruchu a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování.

 

Použití u dětí a dospívajících do 18 let:

APO-CITAL by obvykle neměl být používán u dětí a dospívajících do 18 let. Zároveň byste měl/a vědět, že u pacientů do 18 let je při užívání léků z této skupiny zvýšené riziko nežádoucích účinků jako sebevražedné pokusy, sebevražedné myšlenky a nepřátelské chování (zejména agresivita, kladení odporu a hněv). Přesto však lékař může předepsat přípravek APO-CITAL pacientům mladším než 18 let, pokud usoudí, že je to v jejich nejlepším zájmu. Pokud váš lékař předepsal přípravek APO-CITAL pacientovi mladšímu než 18 let a vy byste si o tom přál/a promluvit, prosím, obraťte se na svého lékaře. Je nutné, abyste svého lékaře informoval/a v případě, že se u pacienta mladšího než 18 let, který užívá přípravek APO-CITAL, objeví nebo zhorší některé z výše uvedených příznaků. Kromě toho v této skupině pacientů dosud nebyly prokázány účinky přípravku APO-CITAL na růst, dospívání a rozvoj chování.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Mějte, prosím, na paměti, že se tento odstavec týká i léků, která jste užíval/a před nějakou dobou nebo které budete za nějaký čas užívat.

 

Některé léky mohou ovlivnit účinek přípravku APO-CITAL a přípravek APO-CITAL může ovlivnit účinky jiných léků. Mezi takové léky patří:

–                 léky proti depresi nazývané inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) jako linezolid, fenelzin, isokarboxazid a tranylcypromin. Neužívejte přípravek APO-CITAL během čtrnácti dnů po ukončení léčby tzv. reverzibilním IMAO. Neužívejte přípravek APO-CITAL po ukončení léčby tzv. reverzibilním IMAO (např. moklobemid) během časového období uvedeného v příbalovém letáku příslušného reverzibilního IMAO. Neužívejte IMAO během sedmi dnů po ukončení léčby citalopramem. Neužívejte citalopram, jestliže užíváte více než 10 mg IMAO selegilinu denně.

–                 léky na depresi jako fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, venlafaxin, tricyklická antidepresiva jako nortriptylin a rostlinný přípravek obsahující Třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum)

–                 léky na migrénu, např. sumatriptan a jiné triptany

–                 lék proti bolesti tramadol

–                 léky proti bolesti a zánětu, tzv. nesteroidní antiflogistika (NSAID) jako ibuprofen, ketoprofen a diklofenak

–                 léky k zabránění krevní srážlivosti jako warfarin, kyselina acetylsalicylová, dipyridamol, tiklopidin

–                 léky na nepravidelný srdeční tep jako propafenon, flekainid

–                 lék na srdeční selhání metoprolol

–                 léky na žaludeční vředy jako omeprazol, lansoprazol, cimetidin

–                 léky na duševní onemocnění jako lithium, risperidon, chlorpromazin, pimozid

–                 jiné léky se serotoninergními (týkajícími se serotoninu) účinky jako oxitriptan či tryptophan

 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

 

Užívání přípravku APO-CITAL s jídlem a pitím

Doporučuje se, abyste během léčby citalopramem nepil/a alkohol. Citalopram můžete užívat s jídlem nebo bez jídla.

 

Těhotenství

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

 

Existují pouze omezené zkušenosti s použitím citalopramu během těhotenství. Jestliže jste těhotná nebo plánujete těhotenství, neužívejte přípravek APO-CITAL, pokud to váš lékař nebude považovat za zcela nezbytné.

 

Léčba přípravkem APO-CITAL se nesmí vysadit náhle. Pokud užíváte APO-CITAL v posledních 3 měsících těhotenství, řekněte o tom svému lékaři, jelikož vaše dítě může mít po narození některé příznaky. Tyto příznaky obvykle začínají v prvních 24 hodinách po porodu. Patří mezi ně potíže se spaním či krmením, dýchací obtíže, modravé zbarvení kůže nebo přehřátí či podchlazení, zvracení, nadměrný pláč, ztuhlé či ochablé svaly, otupělost, třes, chvění či křeče. Pokud má vaše dítě po narození některý z těchto příznaků, vyhledejte lékaře, který vám poradí.

 

Kojení

Citalopram v malém množství přechází do mateřského mléka. Existuje riziko účinku na dítě. Jestliže užíváte citalopram, před zahájením kojení se poraďte s lékařem.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Citalopram může ovlivnit vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Neřiďte či neobsluhujte stroje, dokud se neujistíte, že nejste citalopramem ovlivněn/a. Pokud si v tomto ohledu nejste jistý/á, prosím, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

Důležité informace o některých složkách přípravku APO-CITAL

APO-CITAL obsahuje laktózu. Jestliže vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, před užíváním tohoto přípravku se poraďte s lékařem.

 

3.       JAK SE APO-CITAL UŽÍVÁ

 

Vždy užívejte APO-CITAL přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 

Citalopram se užívá jednou denně ráno nebo večer. Tablety se užívají s jídlem nebo bez jídla. Tablety se polykají celé a zapijí vodou či jinou tekutinou. Citalopram neúčinkuje ihned. Obvykle trvá 3 až 4 týdny, než se účinek projeví.

 

Léčba by měla pokračovat do doby, než budete 4 – 6 měsíců bez příznaků. Citalopram je nutné vysazovat pomalu. Doporučuje se, aby se dávka postupně snižovala během 1 – 2 týdnů. Nepřestávejte užívat citalopram, dokud vám k tomu nedal pokyn váš lékař, a to i v případě, že se již cítíte lépe. Lékař vám řekne, jak dlouho bude vaše léčba citalopramem trvat.

 

Bez předchozí porady s lékařem nikdy neměňte dávku vašeho léku.

 

Použití u dětí a dospívajících do 18 let:

APO-CITAL by neměl být používán u dětí a dospívajících do 18 let (viz “Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku APO-CITAL je zapotřebí”).

 

Obvyklá dávka je:

 

Dospělí:

Doporučená úvodní dávka je 10 – 20 mg denně. Je-li to nutné, dávka může být zvýšena až na 40 mg denně v závislosti na odpovědi pacienta. Nejvyšší dávka je 60 mg denně.

 

Starší pacienti (> 65 let):

U starších pacientů by dávka měla být snížena na polovinu dávky pro dospělé, tj. 10 – 20 mg denně. V závislosti na odpovědi daného pacienta může být dávka zvýšena. Nejvyšší dávka u starších lidí je 40 mg denně.

 

Snížená funkce jater:

Pacienti se mírně až středně sníženou funkcí jater by měli dostávat úvodní dávku 10 mg denně. Denní dávka by neměla překročit 30 mg.

 

Opatrnosti a velmi pečlivého dávkování je třeba u pacientů se závažným snížením funkce jater.

Pacienti se sníženou funkcí jater by měli být klinicky sledováni.

 

Snížená funkce ledvin:

Lékař může předepsat nižší dávku, než je uvedeno výše.

 

Příznaky z vysazení pozorované po ukončení léčby:

Léčba nesmí být vysazena náhle. Při ukončování léčby přípravkem APO-CITAL by dávka měla být postupně snižována během jednoho až dvou týdnů, aby se snížilo riziko příznaků z vysazení (viz body: “Jestliže jste přestal/a užívat APO-CITAL” a “Možné nežádoucí účinky”)

 

Pokud máte pocit, že je účinek citalopramu příliš silný nebo příliš slabý, promluvte si s lékařem nebo lékárníkem.

 

Jestliže jste užil/a více přípravku APO-CITAL, než jste měl/a

Jestliže jste si vzal/a více citalopramu, než jste měl/a, okamžitě se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

 

Příznaky předávkování:

Ospalost, stav téměř úplného bezvědomí, se zjevnou duševní otupělostí a sníženou schopností reagovat na podněty (komatózní stupor), křeče, změny srdečního rytmu (např. prodloužení intervalu QT), srdeční arytmie, nevolnost, zvracení, pocení, modravé zbarvení kůže v důsledku nedostatečného množství kyslíku v krvi (cyanóza), zrychlený dech. Mohou se vyskytnout příznaky serotoninového syndromu (viz “Možné nežádoucí účinky”), zejména jsou-li současně požity i jiné látky.

 

Jestliže jste zapomněl/a užít APO-CITAL

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu. Další dávku si vezměte v obvyklém čase.

 

Jestliže jste přestal/a užívat APO-CITAL

Nepřestávejte užívat citalopram, dokud vám k tomu nedal pokyn váš lékař.

 

Jelikož se při ukončení léčby mohou objevit příznaky z vysazení, doporučuje se, aby dávka byla postupně snižována během 1 – 2 týdnů.

 

Mezi příznaky z vysazení patří: závrať, mravenčení či znecitlivění, bolest hlavy, nevolnost a úzkost. Většina příznaků z vysazení je mírná a sama ustoupí. Při ukončování léčby se doporučuje, aby dávka byla postupně snižována během 1 – 2 týdnů.

 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

4.       MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Podobně jako všechny léky, může mít i APO-CITAL nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se u vás některý z uvedených účinků vyskytne, přestaňte APO-CITAL užívat a okamžitě o tom řekněte svému lékaři nebo navštivte pohotovost v nejbližší nemocnici.

 

Mnohé nežádoucí účinky se vyskytují na začátku léčby a s pokračující léčbou vymizí.

U pacientů léčených tímto druhem léků proti depresi (SSRI) byl pozorován serotoninový syndrom. Řekněte svému lékaři, pokud zaznamenáte vysokou horečku, třes, svalové záškuby a úzkost, jelikož tyto příznaky mohou nasvědčovat rozvoji tohoto stavu. V takovém případě musí být léčba citalopramem okamžitě ukončena.

 

Pokud zaznamenáte příznaky jako otok obličeje, jazyka a/nebo hltanu a/nebo obtíže při polykání nebo kopřivku současně s dýchacími obtížemi (angioedém), měl/a byste okamžitě vyhledat svého lékaře.

 

Tyto nežádoucí účinky jsou velmi závažné. Pokud se u vás objeví, můžete mít těžkou alergickou reakci na citalopram. Může být nutná okamžitá lékařské péče nebo přijetí do nemocnice.

Všechny velmi závažné nežádoucí účinky jsou velmi vzácné.

 

Následující nežádoucí účinky byly zaznamenány s přibližnou četností vyjádřenou jako:

 

Velmi časté       (postihují více než jednoho člověka z 10)

Časté               (postihují méně než jednoho člověka z 10, ale více než jednoho člověka ze 100)

Méně časté       (postihují méně než jednoho člověka ze 100, ale více než jednoho člověka z 1000)

Vzácné             (postihují méně než jednoho člověka z 1000, ale více než jednoho člověka ze 10000)

Velmi vzácné    (postihují méně než jednoho člověka z 10 000, ale více než jednoho člověka ze                 10 0000)

 

Velmi časté (postihují více než jednoho člověka z 10):

–                ospalost

–                poruchy spánku

–                neklid

–                nervozita

–                bolest hlavy

–                třes

–                závrať

–                rozmazané vidění

–                nepravidelný srdeční tep

–                nevolnost

–                sucho v ústech

–                zácpa

–                průjem

–                zvýšené pocení

–                pocit slabosti (otupělost)

 

Časté (postihují více než jednoho člověka z 100, ale méně než jednoho člověka z 10):

–                snížení hmotnosti, zvýšení hmotnosti

–                zhoršení koncentrace

–                nenormální sny

–                ztráta paměti

–                úzkost

–                snížení pohlavní touhy

–                zvýšení chuti k jídlu

–                ztráta chuti k jídlu

–                ztráta emocí či nadšení

–                zmatenost

–                migréna

–                mravenčení

–                ztuhlost

–                poruchy zraku

–                zrychlený srdeční tep

–                závrať při náhlém vstání

–                nízký krevní tlak

–                vysoký krevní tlak

–                rýma a svědění v nose

–                zánět nosních dutin

–                zažívací obtíže/pálení žáhy

–                zvracení

–                bolest žaludku

–                plynatost

–                zvýšení slinění

–                problémy při močení

–                nadměrná tvorba moči

–                neschopnost dosáhnout orgasmu u žen

–                menstruační bolesti

–                impotence

–                poruchy ejakulace (výron semene)

–                vyrážka a svědění

–                zívání

–                poruchy chuti

 

Méně časté (postihují více než jednoho člověka z 1000, ale méně než jednoho člověka ze 100):

–                stav optimismu, nadšení a dobrého pocitu (euforie)

–                zvýšená pohlavní touha

–                křeče

–                porucha volních pohybů, tj. třes, tik

–                změny svalového tonu (napětí)

–                zpomalení pohybů

–                zvonění v uších

–                zpomalení srdečního tepu

–                kašel

–                jaterní problémy

–                citlivost pokožky na světlo

–                svalová bolest

–                alergické reakce

–                mdloby

–                celkový pocit špatného zdraví

 

Vzácné (postihují více než jednoho člověka z 1 0000, ale méně než jednoho člověka z 1000):

–                sebevražedné myšlenky či sebevražedné chování

–                kombinace příznaků jako neklid, třes, svalové stahy a zvýšení teploty (serotoninový syndrom)

–                psychomotorický (týkající se pohybových projevů duševních jevů) neklid (akatisie)

–                krvácení (např. z pochvy, trávícího traktu, kůže a sliznic)

–                snížené množství sodíku v krvi, zejména u starších lidí.

 

Velmi vzácné (postihují méně než jednoho člověka z 10 000):

–                šok (prudký pokles krevního tlaku, bledost, neklid, slabý a rychlý tep, lepkavá kůže, zhoršení vědomí) vyvolané náhlým prudkým roztažením cév v důsledku závažné přecitlivělosti na některé látky (anafylaktické reakce)

–                otok obličeje, jazyka a/nebo hltanu a/nebo obtíže při polykání s dechovými obtížemi (angioedém)

–                halucinace

–                poruchy nálady

–                ztráta kontaktu se skutečností doprovázená pocit neskutečnosti a zvláštnosti

–                záchvaty paniky

–                poruchy rytmu či tepu srdce

–                nenormální výron mléka z prsů

–                svědění, otok kůže nebo tkáně vystýlající dutiny těla (sliznice)

–                bolest kloubů

 

Neznámá frekvence (z dostupných údajů ji nelze určit)

–        sebevražedné myšlenky, sebevražedné chování

Během užívání citalopramu nebo záhy po přerušení léčby byly hlášeny případy sebevražedných myšlenek a sebevražedného chování (viz bod „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku APO-CITAL je zapotřebí“).

 

 

Pokud se u vás rozvine vysoká horečka, svalové záškuby, zmatenost a neklid, měl/a byste kontaktovat svého lékaře, jelikož tyto příznaky mohou svědčit o serotoninovém syndromu.

Jelikož se po ukončení léčby mohou objevit příznaky z vysazení, doporučuje se, aby dávka byla postupně snižována během 1 – 2 týdnů.

Mezi příznaky z vysazení patří: závrať, mravenčení či znecitlivění, bolest hlavy, nevolnost a úzkost. Většina příznaků z vysazení je mírná a sama ustoupí. Při ukončování léčby se doporučuje, aby dávka byla postupně snižována během 1 – 2 týdnů.

 

Veškeré nežádoucí účinky, které se objeví, obvykle vymizí během několika dnů. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

5.       JAK APO-CITAL UCHOVÁVAT

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

 

Nepoužívejte APO-CITAL po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

 

Přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

6.         DALŠÍ INFORMACE

 

Co APO-CITAL obsahuje

 

–         Léčivou látkou je citaloprami hydrobromidum odpovídající 20 mg nebo 40 mg citalopramu.

–          

–         Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulóza, magnesium-stearát, monohydrát laktózy, sodná sůl kroskarmelózy, hyetelóza, makrogol 8000 a oxid titaničitý (E171).

 

Jak APO-CITAL vypadá a co obsahuje toto balení

APO-CITAL 20 mg: Bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety s půlící rýhou a vyraženým nápisem „20“ na jedné straně a „APO“ na druhé straně.

APO-CITAL 40 mg: Bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety s půlící rýhou a vyraženým nápisem „40“ na jedné straně a „APO“ na druhé straně.

 

Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

 

Velikosti balení:

Blistrová balení: 4, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 100, 112 nebo 120 tablet.

 

Lahvička: 30 nebo 120 tablet.

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

 

Držitel rozhodnutí o registraci

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20

2333 CR Leiden

Nizozemsko

 

Výrobce

Apotex Nederland B.V.

Archimedesweg 2

2333 CN Leiden

Nizozemsko

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 8.7.2009