ANAFRANIL

Příbalová informace – Rp.

 

ANAFRANIL   25

 (Clomipramini hydrochloridum)

obalené tablety

 

ANAFRANIL SR 75

(Clomipramini hydrochloridum)

potahované tablety s řízeným uvolňováním

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

–                Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

–                Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

–                Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

–                Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalové informaci naleznete:

1.         Co je Anafranil a k čemu se používá

2.         Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Anafranil užívat

3.         Jak se Anafranil užívá

4.         Možné nežádoucí účinky

5.         Jak Anafranil uchovávat

6.         Další informace

 

Držitel rozhodnutí o registraci / Výrobce

Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

 

1. Co je Anafranil a k čemu se používá

Anafranil patří do skupiny tricyklických antidepresiv, která se používají pro léčení deprese (chorobně pokleslá nálada) různého typu a vzniklé z nejrůznějších příčin. Mezi další onemocnění, která jsou léčena Anafranilem, se řadí obsedantně-kompulzivní poruchy (nutkavé záchvatovité stavy), záchvaty paniky, fobie (nepřiměřeně silný, neodůvodněný strach) a chronické bolestivé stavy. Dále je přípravek určen k léčbě nočního pomočování u dětí od 5 let, pokud nebyla prokázána žádná příčina tohoto stavu.

 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Anafranil užívat

Informujte svého lékaře, že

–          jste alergický/á (přecitlivělý/á) na klomipramin, kterékoli jiné tricyklické antidepresivum nebo kteroukoli další složku přípravku;

–          užíváte léčivé přípravky určené k léčbě deprese ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy (inhibitory MAO), inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), serotonin nebo inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu (SNaRI);

–          jste prodělal/a srdeční infarkt nebo trpíte závažným onemocněním srdce.

 

Pokud odpovíte kladně na jakoukoli výše uvedenou otázku, Anafranil pro Vás pravděpodobně není vhodný.

Nejste-li si jistý/á, zda jste alergický/á, poraďte se se svým lékařem.

 

Zvláštní opatrnosti při použití Anafranilu je třeba

Svého lékaře byste také měl/a informovat, pokud máte některý z následujících příznaků:

–          přemýšlíte o sebevraždě;

–          máte epileptické záchvaty;

–          Vaše srdce nebije pravidelně;

–          máte schizofrenii;

–          máte glaukom (zelený zákal, zvýšený nitrooční tlak);

–          trpíte onemocněním jater nebo ledvin;

–          máte poruchu krvetvorby;

–          máte potíže s udržením moči (např. při onemocnění prostaty);

–          máte zvýšenou funkci štítné žlázy;

–          trpíte chronickou zácpou;

–          snadno omdlíváte.

 

Váš lékař tyto skutečnosti zváží před zahájením léčby Anafranilem i během jejího trvání.

Informujte svého ošetřujícího lékaře, že se u Vás některý z uvedených stavů vyskytuje.

 

Informace pro rodinné příslušníky a ošetřovatele:

Je nutno sledovat, zda Vaše nemocné dítě/pacient neprojevuje známky změn ve svém chování, jako např. úzkost, neklid, poruchy spánku, podráždění, agresivitu, přehnané rozčilení nebo jiné neobvyklé změny, zhoršení deprese nebo neuvažuje o sebevraždě. Jakýkoli takový příznak musíte ohlásit jeho ošetřujícímu lékaři, zejména pokud je závažný, nastoupí náhle nebo se u pacienta dříve neobjevil. Přítomnost těchto příznaků je třeba sledovat každý den, zejména na počátku léčby a při jakékoli změně dávkování; tyto změny mohou být náhlé.

Tyto změny mohou být spojeny se zvýšeným rizikem sebevražedných úmyslů a sebevražedného chování a naznačují, že je třeba léčbu dobře sledovat, případně změnit.

 

Užívání Anafranilu staršími osobami

 Starší osoby obecně potřebují nižší dávky než mladší pacienti a osoby středního věku. Nežádoucí účinky se u starších osob projevují častěji. Váš ošetřující lékař Vám poskytne jakoukoli informaci o správném dávkování nebo další potřebné péči.

 

Užívání Anafranilu dětmi

Anafranil by neměli užívat děti nebo mladiství, není-li jim specificky předepsán. Váš ošetřující lékař Vám poskytne jakoukoli informaci o správném dávkování nebo další potřebné péči.

 

Těhotenství

Informujte svého lékaře, že jste těhotná nebo kojíte. Anafranil by neměl být užíván během těhotenství, pokud o tom lékař nerozhodne.

Váš ošetřující lékař s Vámi prodiskutuje potenciální rizika užívání Anafranilu během těhotenství.

 

Kojení

Léčivá látka obsažená v Anafranilu přestupuje do mateřského mléka. Matky by během užívání Anafranilu neměly kojit.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Anafranil může u některých osob způsobit ospalost, snižovat pozornost nebo způsobit rozmazané vidění. Pokud se to stane Vám, neřiďte motorová vozidla, neobsluhujte stroje, ani nevykonávejte jiné činnosti, které vyžadují plnou pozornost. Pití alkoholu může ospalost stupňovat.

 

Důležitá informace o některých složkách Anafranilu

Anafranil 25 obalované tablety obsahuje laktózu a sacharózu. Je nevhodný pro pacienty s nedostatkem laktázy (enzym štěpící laktózu), galaktosemií (vrozená porucha látkové přeměny galaktózy), glukózo-galaktózovým malabsorpčním syndromem (porucha trávení glukózy s galaktózy), s vrozenou nesnášenlivostí fruktózy nebo nedostatkem sacharázy-isomaltázy (enzym štěpící sacharózu a isomaltózu).

 

Anafranil SR 75 tablety s řízeným uvolňováním obsahuje ricinomakrogol. Může způsobit nevolnost, zvracení, koliku, těžké průjmy (při vyšších dávkách). Nesmí být užíván při střevní neprůchodnosti.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Anafranil může ovlivnit působení mnoha léčivých přípravků, proto může být nutné upravit jejich dávkování nebo je přestat užívat. Informujte svého lékaře nebo lékárníka zejména, pokud pijete alkohol každý den, pokud změníte své kuřácké návyky nebo užíváte některý z následujících přípravků:

léky užívané na úpravu krevního tlaku nebo choroby srdce, jiná antidepresiva, sedativa (léky na uklidnění), trankvilizéry (přípravky na zlepšení nálady), léky proti křečím (např. barbituráty), antiepileptika, antikoagulancia (léky snižující krevní srážlivost), přípravky na léčbu astmatu nebo alergií, léky na Parkinsonovu chorobu, přípravky na léčbu štítné žlázy, léky užívané proti žaludečním vředům nebo na pálení žáhy jako cimetidin, přípravky užívané pro léčbu poruch pozornosti nebo zvýšenou aktivitu jako methylfenidát (Ritalin), perorální antikoncepci, estrogeny (ženské pohlavní hormony), diuretika (přípravky zvyšující vylučování vody a solí ledvinami).

 

Další bezpečnostní opatření

Pro Vašeho lékaře je důležité kontrolovat Váš zdravotní stav pravidelně, aby mohl upravovat užívanou dávku přípravku a napomoci tak snižování nežádoucích účinků. V rámci těchto kontrol může dělat různé krevní testy, měřit Váš krevní tlak a kontrolovat funkci srdce.

Anafranil může způsobit sucho v ústech, což může zvýšit kazivost Vašich zubů. Vzhledem k tomu byste během dlouhodobé léčby měl/a pravidelně chodit na zubní prohlídky.

Nosíte-li kontaktní čočky a trpíte podrážděním očí, poraďte se se svým lékařem.

Máte-li podstoupit jakýkoli chirurgický zákrok nebo zubní ošetření, informujte příslušného lékaře nebo zubaře, že užíváte Anafranil.

Anafranil může způsobit, že Vaše kůže bude citlivější na sluneční záření. Vyhýbejte se přímému slunci, noste ochranný oděv a sluneční brýle.

 

3. Jak se Anafranil užívá

Řiďte se přesně pokyny lékaře. Nikdy nezvyšujte doporučenou dávku.

Váš lékař určí nejvhodnější dávkování pro Váš případ. Na deprese, poruchy nálady, obsedantně-kompulzivní poruchy a fobie je doporučená denní dávka 75 mg až 100 mg. Léčba záchvatů paniky a neodůvodněného strachu se většinou zahajuje dávkou 25 mg a během několika dnů se dávka zvyšuje až na 100 mg; obvyklá denní dávka na chronické bolestivé stavy je většinou mezi 25 a 150 mg. Na noční pomočování u dětí je denní dávka většinou 25 – 75 mg podle věku dítěte.

Při užívání Anafranilu postupujte podle pokynů lékaře. Neužívejte vyšší dávky, ani neužívejte přípravek častěji, než Vám lékař předepsal.

 

Anafranil SR 75 se polyká celý, nesmí se kousat a zapíjí se tekutinou.

 

Účinky při vysazení léčby Anafranilem

Deprese (chorobně pokleslá nálada), obsedantně-kompulzivní poruchy (nutkavé záchvatovité stavy) a chronické úzkostné stavy vyžadují dlouhodobou léčbu Anafranilem. Neměňte svou léčbu ani nepřestávejte Anafranil užívat, aniž byste se poradil/a s lékařem. Váš lékař může dávku snižovat postupně až do úplného vysazení. To by mělo zabránit nežádoucím účinkům, jako je bolest hlavy, nevolnost a celkový neklid.

 

Jestliže jste zapomněl/a užít Anafranil

Jestliže si zapomenete vzít jednu dávku Anafranilu, vezměte vynechanou dávku, co nejdříve to bude možné, a pak se vraťte zpět k normálnímu dávkovacímu režimu. Pokud je již téměř čas pro další dávku, vynechejte zapomenutou dávku a pokračujte v normálním pravidelném užívání léku. S případnými dotazy se obraťte na lékaře nebo lékárníka.

 

Jestliže jste užil/a Anafranilu více, než jste měl/a

Pokud jste náhodou užil/a více tablet Anafranilu, ihned kontaktujte lékaře. Můžete potřebovat lékařskou péči.

Při předávkování se během několika hodin obvykle objeví následující příznaky: silná ospalost, špatná koncentrace, rychlý, pomalý nebo nepravidelný rytmus srdce, nepokoj a rozrušení, ztráta svalové koordinace a svalová ztuhlost, potíže s dýcháním, mdloby, zvracení nebo horečka.

 

4. Možné nežádoucí účinky

Anafranil může u některých osob vyvolat některé nežádoucí účinky. Ty jsou většinou mírné a ustávají během léčby, když si Váš organismus zvykne na lék. Pokud nežádoucí účinky přetrvávají nebo Vás obtěžují, poraďte se se svým lékařem.

 

Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou ospalost, únava, závratě, nepokoj, zvýšení chuti k jídlu, sucho v ústech, zácpa, rozmazané vidění, třes, bolesti hlavy, bušení srdce, nevolnost, pocení, přírůstek na váze a sexuální problémy. Na začátku léčby může Anafranil zvýšit Váš pocit strachu, ale tento účinek většinou vymizí během dvou týdnů.

 

Dalšími nežádoucími účinky jsou dezorientace, rozrušení, špatná koncentrace, poruchy spánku, rozčilení, podráždění, agresivita, špatná paměť, pocit neúčasti na dění (vidění věcí z daleka), zhoršení deprese, noční můry, zívání, necitlivost nebo brnění končetin, horečka, návaly horka, rozšířené zornice, pokles krevního tlaku spojený se závratí po náhlé změně polohy, vzestup krevního tlaku, zvracení, bolesti břicha, průjem, citlivost kůže na sluneční záření, otoky (kotníky, ruce i jiné části těla), padání vlasů, zvětšení prsů a vytékání mléka, nepříjemná pachuť v ústech, zvonění v uších.

 

Některé účinky mohou být závažné

Vyskytne-li se u Vás některý z následujících nežádoucích účinků, navštivte svého lékaře co nejdříve, protože může být nutná lékařská péče: vidění nebo slyšení věcí, které ve skutečnosti nejsou, porucha nervového systému projevující se svalovou ztuhlostí, zvýšenou teplotou a zhoršenou úrovní vědomí, žloutenka, kožní reakce (svědění nebo zarudnutí), časté infekce doprovázené horečkou a bolením v krku (způsobené poklesem počtu bílých krvinek), alergické reakce s nebo bez kašle a dechových obtíží, ztráta koordinace pohybů, vzestup nitroočního tlaku, silné bolesti žaludku, silná ztráta chuti k jídlu, náhlé svalové stahy, svalová slabost nebo ztuhlost, potíže s udržením moči, rychlý nebo nepravidelný tlukot srdce, obtíže při řeči, zmatenost, delirium, halucinace, mdloby.

 

Vyskytne-li se u Vás jakýkoli nežádoucí účinek neuvedený v této příbalové informaci, informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

 

5. Uchovávání přípravku Anafranil

–          Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Jakýkoli nevyužívaný přípravek vraťte do lékárny.

–          Anafranil 25 uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

–          Anafranil SR 75 uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

–          Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Předávkováním tímto přípravkem je pro malé děti obzvlášť nebezpečné.

 

6. Další informace

Anafranil 25: 1 obalená tableta obsahuje 25 mg léčivé látky clomipramini hydrochloridum

Pomocné látky: Koloidní bezvodý oxid křemičitý, glycerol 85%, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, kyselina stearová, kopovidon, hydroxypropylmethylcelulosa, oxid titaničitý, mikrokrystalická celulosa, žlutý oxid železitý, makrogol 8000, povidon, sacharosa, mastek.

 

Anafranil SR 75: 1 potahovaná tableta s řízeným uvolňováním obsahuje 75 mg léčivé látky clomipramini hydrochloridum

Pomocné látky: Koloidní bezvodý oxid křemičitý, dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, kalcium-stearát, hydroxypropylmethylcelulosa, disperze methakrylátového kopolymeru E, hydrogenricinomakrogol 2000, červený oxid železitý, oxid titaničitý, mastek.

 

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Velikost balení:

Anafranil 25: 30 nebo 150 tablet

Anafranil SR 75: 20 tablet

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Datum poslední revize

5.3.2008