Amisulprid Teva

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

 

Amisulprid Teva 50 mg

Amisulprid Teva 100 mg

Amisulprid Teva 200 mg

Amisulprid Teva 400 mg

 

Tablety

 

Amisulpridum

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

–                 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

–                 Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

–                 Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

–                 Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalové informaci naleznete:

1.         Co je přípravek Amisulprid Teva a k čemu se používá

2.         Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amisulprid Teva užívat

3.         Jak se přípravek Amisulprid Teva užívá

4.         Možné nežádoucí účinky

5          Jak přípravek Amisulprid Teva uchovávat

6.         Další informace

 

1.       CO JE přípravek Amisulprid Teva A K ČEMU SE poUŽÍVÁ

 

Přípravek Amisulprid Teva patří do skupiny léků nazývaných antipsychotika. Užívají se ke kontrole příznaků duševní choroby zvané schizofrenie. Příznaky jsou bludy (divné či neobvyklé myšlenky), halucinace (vidění či slyšení věcí, které tam nejsou přítomny), neobvyklé chování, které může být agresivní (tzv. pozitivní symptomy), stažení se do sebe a útlum (tzv. negativní symptomy).

 

2.       ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE přípravek Amisulprid Teva UŽÍVAT

 

Neužívejte přípravek Amisulprid Teva

–        jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na amisulprid nebo na kteroukoli další složku přípravku Amisulprid Teva

–        pokud máte zvláštní typ nádorového onemocnění, které vede k poruše vylučování prolaktinu, jako je prolaktinom nebo nádorové onemocnění prsu

–        pokud máte nádor dřeně nadledvin zvaný feochromocytom

–        jestliže máte závažně porušenou funkci ledvin

–         jestliže užíváte levodopu, lék proti Parkinsonově chorobě (viz „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“, níže)

–         jestliže užíváte léky k léčbě poruch srdečního rytmu jako je quinidin, disopyramid, prokainamid, mexiletin, flekainid, propafenon, amiodaron, sotalol (viz „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“, níže)

–         jestliže užíváte léky, které mohou vést k abnormálnímu srdečnímu rytmu (jako je bepridil, cisaprid, sultoprid, thioridazin, metadon, nitrožilně podávaný erythromycin nebo vincamin, halofantrin, pentamidin, sparfloxacin, imidazolová antimykotika) ve stejnou dobu s amisulpridem. Poraďte se se svým lékařem, než začnete užívat jakýkoliv lék. Viz „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“, níže.

–         jestliže jste mladší 18 let

–         pokud kojíte.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Amisulprid Teva je zapotřebí

Poraďte se se svým lékařem v případě, že:

–         máte Parkinsonovu chorobu, neboť užívání přípravku Amisulprid Teva může vést ke zhoršení tohoto onemocnění.

–        máte nebo jste v minulosti měl/a srdeční onemocnění, abnormální srdeční rytmus (prodloužení QT intervalu) nebo výrazně zpomalenou srdeční frekvenci (méně než 55 tepů za minutu) nebo užíváte jiné léky, které mohou zapříčinit tyto nežádoucí účinky.

–        máte poruchu rovnováhy elektrolytů, zvláště výrazně sníženou hladinu draslíku, vápníku nebo hořčíku nebo užíváte jiné léky, které mohou zapříčinit tyto nežádoucí účinky.

–         užíváte jiné léky, které mohou ovlivnit Vaše srdeční funkce.   Poraďte se se svým lékařem, než začnete užívat jakýkoliv lék. Viz „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“, níže.

–        u Vás hrozí riziko vzniku mrtvice či přechodného nedokrvení mozku (v důsledku dočasného poklesu toku krve do mozku).

–        máte cukrovku nebo hrozí-li u Vás riziko rozvoje cukrovky. Měli by u Vás být pravidelně kontrolovány hladiny cukru v krvi, neboť během léčby amisulpridem může dojít ke zvýšení hladin cukru (hyperglykemii).

–        máte epilepsii. Četnost záchvatu může být během léčby amisulpridem zvýšena. Je třeba, aby Vás Váš lékař pozorněji sledoval.

–        máte mírně až středně poškozenou funkci ledvin. Váš lékař o tom musí vědět, aby mohl správně určit Vaši potřebnou dávku léku.

–        jste starší 65 let. Přípravek Amisulprid Teva může způsobit útlum nebo pokles krevního tlaku. Přípravek Amisulprid Teva není pro nedostatek zkušeností u těchto starších pacientů všeobecně doporučen.

 

Objeví-li se u Vás vysoká horečka, pocení, ztuhlost svalů, zrychlený srdeční rytmus, zrychlený dech, ospalost nebo zmatenost, přerušte užívání přípravku Amisulprid Teva a okamžitě vyhledejte lékaře.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

 

Přípravek Amisulprid Teva se nesmí současně užívat s následujícími léky:

–          s  léky k léčbě abnormálního srdečního rytmu (např. quinidin, disopyramid, prokainamid, mexiletin, flekainid, propafenon, amiodaron, sotalol) či ischemické choroby srdeční (bepridil)

–          s antipsychotiky – thioridazin a sultoprid

–          s antibiotiky (jako je pentamidin, sparfloxacin, erythromycin podaný nitrožilně), léky proti malárii (halofantrin) nebo léky na plísňová onemocnění (např. klotrimazol)

–          s cizapridem (lékem na zažívání nebo pálení žáhy), s metadonem (k léčbě bolesti a narkomanie), s nitrožilním vincaminem (k rozšíření cév)

–          s agonisty dopaminu, jako je levodopa k léčbě Parkinsonovy choroby.

 

Přípravek Amisulprid Teva není doporučeno současně užívat s následujícími léky:

–          s léky k léčbě srdečních poruch nebo k léčbě migrény, které mohou zpomalit Vaši srdeční frekvenci (např. beta-blokátory, diltiazem, verapamil, klonidin, guanfacin, digitalis)

–          s léky, které způsobují ztrátu draslíku z těla (např. diuretika, některá laxativa, amfotericin B podaný nitrožilně, glukokortikoidy užívané při astma i revmatoidní artritidě či tetrakosaktidy, které se užívají při klinickém vyšetření)

–          s antipsychotiky, jako je pimozid a haloperidol, s některými antidepresivy
(např. imipramin, lithium)

–          s některými antihistaminiky, jež se používají k léčbě alergií (např. astemizol, terfenadin).

Účinek přípravku Amisulprid Teva či následujících léků může být zvýšen při současném užívání:

 

–          narkotika, která se užívají ke ztišení silné bolesti, anestetika, antihistaminika proti alergiím, která způsobují ospalost, barbituráty a benzodiazepiny (léky na spaní) nebo ostatní léky proti úzkosti

–          léky snižující krevní tlak (např. klonidin)

 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Amisulprid Teva s jídlem a s pitím

Přípravek Amisulprid Teva může zesilovat působení alkoholu, a proto by během léčby neměl být konzumován.

 

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Bezpečnost amisulpridu během těhotenství nebyla dosud potvrzena. Proto neužívejte přípravek Amisulprid Teva, pokud Vám lékař neřekne jinak.

 

Kojení

Při užívání přípravku Amisulprid Teva nesmíte kojit.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Amisulprid Teva může ovlivnit Váš čas nutný k zareagování, a proto nesmíte při užívání přípravku Amisulprid Teva řídit vozidla či obsluhovat stroje, dokud si nejste jistí, že již nejste ovlivněni.

 

Důležité informace o některých složkách přípravku Amisulprid Teva

Přípravek obsahuje monohydrát laktózy. Pokud je Vám známo, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.

 

 

3.       JAK SE přípravek Amisulprid Teva UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 

Při positivních symptomech je obvyklá denní dávka mezi 400-800 mg amisulpridu denně. Dávka bude individuálně upravena lékařem v závislosti na povaze a závažnosti Vašeho onemocnění a na Vaší funkci ledvin. Maximální denní dávka je 1200 mg.

 

Trpíte-li positivními i negativními symptomy, bude Vaše dávka individuálně upravena lékařem, aby došlo k odpovídající kontrole positivních symptomů. K udržení léčby Váš lékař použije nejnižší možnou dávku, která bude pro Vás účinná.

 

Trpíte-li negativními symptomy, je obvyklá dávka mezi 50-300 mg amisulpridu denně. Dávka bude individuálně upravena lékařem v závislosti na povaze a závažnosti Vašeho onemocnění a na Vaší funkci ledvin.

 

Trpíte-li onemocněním ledvin, Váš lékař Vám poradí, jakou správnou dávku máte užívat. Tato dávka může být snížena na polovinu až třetinu normální dávky.

 

Trpíte-li jaterním onemocněním, nemusí být nutné dávku měnit.

 

Užíváte-li dávku nižší než 300 mg amisulpridu denně, můžete jí užít v jedné dávce.

Užíváte-li dávku vyšší než 300 mg amisulpridu denně, dávka by měla být rozdělena do dvou dílčích dávek, které se užijí ráno a večer. V případě jakýchkoliv nejasností, se zeptejte Vašeho lékaře nebo lékárníka.

Tablety polykejte celé, nežvýkejte je a zapíjejte dostatečným množstvím tekutin. Tablety mohou být užity s jídlem i nalačno.

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Amisulprid Teva, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Amisulprid Teva než jste měl(a) nebo při náhodném požití přípravku dítětem, je třeba ihned vyhledat lékaře.

Předávkování může způsobit ospalost, poruchy vědomí, pokles krevního tlaku abnormální pohyby.

Vezměte si s sebou tuto příbalovou informaci, zbytek tablet a obal od přípravku, aby lékař věděl, co bylo užito.

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Amisulprid Teva

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Následující dávku užijte v obvyklou dobu.

 

Jestliže jste přerušil(a) užívání přípravku Amisulprid Teva

Váš lékař rozhodne, jak dlouho máte přípravek Amisulprid Teva užívat. Nepřerušujte léčbu přípravkem Amisulprid Teva z důvodu, že se cítíte lépe. Je důležité pokračovat s léčbou přípravkem Amisulprid Teva tak dlouho, jak rozhodl Váš lékař.

V případě přerušení užívání přípravku Amisulprid Teva, je nutno užívání tohoto přípravku ukončovat postupně, zvláště užíváte-li vysoké dávky přípravku, pokud  Vám lékař neřekne jinak.

Náhlé přerušení užívání přípravku může způsobit příznaky, jako jsou pocity nevolnosti a nepohodlí, nespavost nebo se můžou navrátit Vaše zdravotní problémy, které vyžadovaly tuto medikaci.

Pokud máte další otázky o užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

4.       MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Amisulprid Teva nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Byl zaznamenán neuroleptický maligní syndrom vyznačující se vysokou horečkou, pocením, ztuhlostí svalů, zrychlenou srdeční frekvencí, zrychleným dechem a ospalostí nebo zmateností. Při výskytu těchto příznaků, je třeba přestat užívat přípravek Amisulprid Teva a okamžitě vyhledat lékaře.

 

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány v této četnosti:

 

Velmi časté (vyskytující se více než u 1 z 10 nemocných):

 • třes, výrazná svalová ztuhlost či křeč, snížená pohyblivost, zvýšené slinění či neschopnost vydržet v klidu. Tyto příznaky mohou být zmírněny v případě, že Váš lékař dávku přípravku Amisulprid Teva sníží nebo Vám předepíše jiné léky.

 

Časté (vyskytující se více než u 1 ze 100 nemocných, ale méně než u 1 z 10 nemocných):

 • vzestup tělesné hmotnosti
 • abnormální pohyby jako jsou záškuby nebo křeče ve svalech krku, očí nebo čelisti. Tyto příznaky mohou být zmírněny v případě, že Vám Váš lékař předepíše léky jiné.
 • ospalost, závratě
 • zácpa, nevolnost, zvracení, suchost v ústech
 • zvýšená hladina hormonu prolaktinu, která může vést k vylučování mléka mléčnou žlázou, bolestivosti či zvětšení prsou, poruchy menstruačního cyklu, poruchy potence. Tyto příznaky vymizí po přerušení užívání přípravku Amisulprid Teva. Rovněž se mohou vyskytnout nádory závislé na prolaktinu.
 • snížený krevní tlak (vedoucí k závratím)
 • nespavost, úzkost, rozrušení, poruchy orgasmu.

Méně časté (vyskytující se u více než u 1 z 1000 nemocných, ale méně než u 1 ze 100 nemocných):

 • zvýšení hladiny jaterních enzymů, zvýšení hladiny cukru v krvi (hyperglykémie)
 • zpomalení srdeční frekvence
 • mimovolní pohyby, hlavně obličeje nebo jazyka (obvykle po dlouhodobé léčbě), křeče, záchvaty
 • alergické reakce jako je kožní vyrážka, svědění nebo otok.

 

Neznámá četnost výskytu (nelze určit z dostupných dat):

 • abnormální srdeční rytmus, který může ohrozit život a vést k srdeční zástavě a náhlé smrti.

 

 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

5.       JAK AMISULPRID TEVA UCHOVÁVAT

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

 

Přípravek Amisulprid Teva se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

 

Přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

 

6.         DALŠÍ INFORMACE

 

Co přípravek Amisulprid Teva obsahuje

 

–          Léčivou látkou je amisulpridum. Jedna tableta obsahuje 50, 100, 200, 400 mg amisulpridu.

–          Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktózy, bramborový škrob, hypromelóza, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A) a magnesium-stearát.

 

 

Jak přípravek Amisulprid Teva vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety.

 

Amisulprid Teva 50 mg: bílé až téměř bílé, ploché, kulaté tablety z jedné strany vyryto “MS“, z druhé strany s půlicí rýhou.

Amisulprid Teva 100 mg: bílé až téměř bílé, ploché, kulaté tablety z jedné strany vyryto “MS 100“, z druhé strany s půlicí rýhou.

Amisulprid Teva 200 mg: bílé až téměř bílé, ploché, kulaté tablety z jedné strany vyryto “MS 200“, z druhé strany s půlicí rýhou.

Amisulprid Teva 400 mg: bílé až téměř bílé tablety ve tvaru tobolky z jedné strany s půlicí rýhou a vyrytím “MS 400“, z druhé strany hladké.

 

Půlicí rýha přípravku Amisulprid Teva 50 mg má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky.

 

Tablety přípravku Amisulprid Teva 100 mg, Amisulprid Teva 200 mg a Amisulprid Teva 400 mg mohou být rozděleny na dvě stejné poloviny.

 

Velikosti balení:

Amisulprid Teva 50 mg: 1, 10, 12, 20, 30, 50, 60, 90, 100 a 120 tablet. Nemocniční balení 500 (10 x 50) tablet.

Amisulprid Teva 100 mg: 1, 10, 20, 30, 50, 5 x 50, 60, 90, 100 a 120 tablet. Nemocniční balení 500 (10 x 50) tablet.

Amisulprid Teva 200 mg: 1, 10, 20, 30, 50, 5 x 50, 60, 90, 100 a 120 tablet. Nemocniční balení 500 (10 x 50) tablet.

Amisulprid Teva 400 mg: 1, 10, 20, 30, 50, 5 x 50, 60, 90, 100 a 120 tablet. Nemocniční balení 500 (10 x 50) tablet.

 

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

 

 

 

 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

 

Držitel rozhodnutí o registraci:

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Praha, Česká republika

 

 

Výrobce:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Copany, Debrecen, Maďarsko

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Copany, Gödöllő, Maďarsko

 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

 

11.2.2009