Amilia

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

 

Amilia 50 mg tablety

Amilia 100 mg tablety

Amilia 200 mg tablety

Amilia 400 mg potahované tablety

 

Amisulpridum

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

–                 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

–                 Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

–                 Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

–                 Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalové informaci naleznete:

1.         Co je Amilia a k čemu se užívá

2.         Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amilia užívat

3.         Jak se Amilia užívá

4.         Možné nežádoucí účinky

5          Jak přípravek Amilia uchovávat

6.         Další informace

 

1.       CO JE Amilia A K ČEMU SE UŽÍVÁ

 

Přípravek Amilia obsahuje léčivou látku amisulprid, která patří do skupiny léčiv nazývaných antipsychotika. Pomáhá kontrolovat příznaky duševního onemocnění schizofrenie.

Příznaky zahrnují bludy (podivné nebo neobvyklé myšlenky), halucinace (slyšení nebo vidění věcí, které neexistují), neobvyklé chování, které může být agresivní (což jsou tzv. pozitivní příznaky) nebo může být člověk zahleděn do sebe a utlumený (což jsou tzv. negativní příznaky).

 

2.       ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK AMILIA UŽÍVAT

 

Neužívejte přípravek Amilia

·                jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na amisulprid nebo na kteroukoli další složku přípravku Amilia.

·                pokud máte zvláštní typ nádorového onemocnění, které vede k poruše vylučování prolaktinu (např. hypofyzární prolaktinom nebo nádorové onemocnění prsu).

·                pokud máte nádor dřeně nadledvin nazývaný feochromocytom.

·                jestliže máte těžce poškozenou funkci ledvin.

·                jestliže užíváte levodopu na léčbu Parkinsonovy choroby (viz „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“ níže).

·                jestliže užíváte léky na léčbu poruch srdečního rytmu, jako jsou chinidin, disopyramid, mexiletin, flekainid, propafenon, amiodaron, sotalol. Viz také „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“ níže.

·                jestliže užíváte léky, které mohou vyvolat poruchu srdečního rytmu při současném užívání amisulpridu (jako bepridil, cisaprid, sultoprid, thioridazin, methadon, nitrožilně podaný erythromycin, nitrožilně podaný vinkamin, halofantrin, pentamidin, sparfloxacin, imidazolové protiplísňové léky). Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jiné léky. Viz také „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“ níže.

·                jestliže jste mladší než 18 let.

·                     pokud kojíte.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Amilia je zapotřebí

Poraďte se s lékařem

·               jestliže trpíte Parkinsonovou chorobou, protože Amilia ji může zhoršovat.

·               jestliže máte nebo jste měl(a) srdeční onemocnění, abnormální srdeční rytmus (dlouhý interval QT ) nebo příliš pomalý srdeční rytmus (méně než 55 tepů za minutu) nebo užíváte jiné léky, které způsobují tyto příznaky.

·               jestliže máte nevyrovnaný poměr iontů v organismu, zejména nadměrně nízkou hladinu draslíku nebo hořčíku, nebo užíváte jiné léky, které mohou tyto nežádoucí příznaky způsobit.

·                jestliže užíváte jiné léky, které mohou ovlivnit činnost Vašeho srdce, poraďte se s lékařem, než začnete jakékoliv jiné léky užívat . Viz také „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“ níže.

·               jestliže Vám lékař řekl, že Vám hrozí riziko mrtvice nebo přechodného snížení průtoku krve v mozku (přechodná ischemická příhoda).

·               jestliže máte cukrovku nebo u Vás hrozí riziko jejího rozvoje. Bude Vám pravidelně kontrolována hladina cukru v krvi, protože během léčby amisulpridem může dojít k jejímu zvýšení (hyperglykemie).

·               jestliže trpíte epilepsií, může u Vás dojít k častějším záchvatům během léčby amisulpridem. Váš lékař Vás bude pečlivě sledovat.

·               jestliže máte mírně až středně poškozenou funkci ledvin, informujte o tom lékaře, aby mohl stanovit dávku, která je pro Vás vhodná.

·               jestliže jste starší než 65 let. Amisulprid by mohl u Vás vyvolat útlum až ospalost nebo pokles krevního tlaku. Není proto obecně doporučováno jeho užívání v této věkové skupině, protože s léčbou jsou jen omezené zkušenosti.

Jestliže se u Vás objeví vysoká horečka, pocení, svalová ztuhlost, rychlý srdeční rytmus, zrychlené dýchání, ospalost nebo zmatenost, musíte přerušit užívání přípravku Amilia a vyhledat bez prodlení lékařskou pomoc.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

 

Přípravek Amilia nesmí být užíván současně s těmito léky:

·               některé léky k léčbě poruch srdečního rytmu (např. chinidin, disopyramid, mexiletin, flekainid, propafenon, amiodaron, sotalol) nebo anginy pectoris (bepridil)

·               thioridazin a sultoprid pro léčbu duševních chorob

·               některá antibiotika jako pentamidin, sparfloxacin, erythromycin (používaný nitrožilně), léky na malárii (halofantrin), nebo léky na plísňová onemocnění (např. klotrimazol)

·               cisaprid (lék na trávicí obtíže nebo pálení žáhy), methadon (používán při bolesti a lékové závislosti), nitrožilní vinkamin (k rozšíření krevních cév)

·               dopaminoví agonisté jako levodopa pro léčbu Parkinsonovy choroby

 

Není doporučeno užívat přípravek Amilia současně s těmito léky:

·               léky na léčbu srdečních onemocnění nebo migrény, které mohou zpomalit srdeční rytmus (např. beta-blokátory, diltiazem, verapamil, klonidin, guanfacin, digitalisové glykosidy)

·               léky, které snižují hladinu draslíku v těle (např. tablety na odvodnění, některá projímadla, nitrožilně podávaný amphotericin B na léčbu infekcí, glukokortikoidy používané při astmatu nebo revmatickém zánětu kloubů, tetrakosaktid, který může být použit při klinickém vyšetřování)

·               léky na léčbu duševních onemocnění pimozid a haloperidol, některá antidepresiva (např.. imipramin, lithium)

·               některá antihistaminika na léčbu alergií (např..astemizol, terfenadin)

 

Může dojít ke zvýšení účinku přípravku Amilia nebo dále uvedených léků, pokud se užívají současně:

·               narkotika léky užívané pro úlevu těžkých bolestí, anestetika, antihistaminika proti alergiím, která způsobují ospalost, barbituráty a benzodiazepiny (léky na spaní) a další léky užívané pro odstranění úzkosti

·               léky, které snižují krevní tlak (např. klonidin)

Užívání přípravku Amilia s jídlem a pitím

Během léčby přípravkem Amilia byste neměl(a) konzumovat alkohol, protože může dojít ke zvýšení účinku alkoholu.

 

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Bezpečnost amisulpridu během těhotenství nebyla dosud potvrzena. Přípravek Amilia můžete užívat v těhotenství jedině, pokud tak lékař rozhodne.

Kojení

Kojící ženy nesmí přípravek Amilia užívat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Amilia může nepříznivě ovlivnit reakční dobu při činnosti vyžadující zvýšenou pozornost a koordinaci pohybů, proto byste neměl(a) při užívání přípravku řídit nebo obsluhovat stroje. Tyto činnosti smíte vykonávat pouze po konzultaci s lékařem.

 

Důležité informace o některých složkách přípravku Amilia

Přípravek obsahuje monohydrát laktózy jako pomocnou látku. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

 

 

3.       JAK SE AMILIA UŽÍVÁ

 

Vždy užívejte přípravek Amilia přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže trpíte pozitivními symptomy, obvyklá dávka se pohybuje mezi 400 mg a 800 mg amisulpridu denně a lékař ji může upravit podle povahy a tíže Vašeho onemocnění a podle funkce Vašich ledvin. Maximální denní dávka je 1 200 mg.

Jestliže trpíte jak pozitivními, tak negativními symptomy, Váš lékař upraví dávku individuálně tak, aby byly pozitivní symptomy dostatečně pod kontrolou. Při pokračování léčby lékař stanoví co nejnižší dávku, která je u Vás účinná.

Jestliže trpíte negativními symptomy, obvyklá dávka se pohybuje mezi 50 mg a 300 mg amisulpridu denně, a lékař ji může upravit podle povahy a tíže Vašeho onemocnění a podle funkce Vašich ledvin.

Máte-li problémy s ledvinami, Váš lékař může upravit dávkování. Dávka může být snížena až na polovinu nebo třetinu normální dávky.

Máte-li problémy s játry, žádné změny normální dávky nejsou nutné.

Jestliže užíváte dávku do 300 mg amisulpridu denně, můžete ji užít najednou v jedné dávce. Jestliže užíváte dávku vyšší než 300 mg amisulpridu denně, musíte si dávku rozdělit do dvou dílčích dávek a polovinu užít ráno a druhou polovinu večer. Jestliže si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Tablety nekousejte a zapijte je dostatečným množstvím tekutiny. Tablety je možno užívat s jídlem i bez něj.

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Amilia, než jste měl(a)

V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem je třeba ihned vyhledat lékaře.

Při předávkování se může objevit ospalost a útlum, případně poruchy vědomí až kóma, snížení krevního tlaku a abnormální pohyby. Prosím vezměte sebou příbalovou informaci, zbytek tablet a obal do nemocnice nebo k lékaři, aby bylo zjistitelné, které tablety byly užity.

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Amilia

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Užijte následující dávku v obvyklý čas.

 

 

 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Amilia

Váš lékař rozhodne, jak dlouho budete přípravek Amilia užívat. Nepřestávejte tablety užívat, když se budete cítit lépe. Je důležité, abyste užíval(a) přípravek Amilia tak dlouho, jak Vám lékař řekne.

Jestliže budete končit s užíváním přípravku Amilia, zejména v případě, že jste užíval(a) vyšší dávky, musíte to dělat postupně, pokud lékař neurčí jinak. Náhlé ukončení léčby může způsobit pocity nevolnosti, ospalosti, nebo se mohou vrátit Vaše původní problémy.

 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

 

4.       MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Amilia nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi vzácně byl hlášen neuroleptický maligní syndrom, pro který je charakteristická vysoká horečka, pocení, svalová ztuhlost zrychlená srdeční činnost, zrychlené dýchání a ospalost nebo zmatenost. Jestliže se tyto příznaky rozvinou, přerušte užívání přípravku Amilia a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

 

Byly hlášeny také následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (vyskytují se u více než 1 z 10 léčených osob)

·               třes, svalová ztuhlost nebo křeč, snížená hybnost, zvýšené slinění, neschopnost vydržet v klidu, u nichž obvykle dojde k ústupu, pokud lékař sníží dávku nebo přidá ještě jiné léky.

 

Časté (vyskytují se u více než 1 ze 100 léčených osob, ale méně než 1 z 10 léčených osob)

·               vzestup tělesné hmotnost

·               abnormální pohyby jako tiky nebo křeč svalů v oblasti krku, očí nebo čelistí, u nichž obvykle dojde k ústupu, pokud lékař přidá ještě jiné vhodné léky; ospalost, závratě

·               zácpa, nevolnost, zvracení, sucho v ústech

·               zvýšené hladiny hormonu prolaktinu, což může vést to k vylučování mléka mléčnou žlázou, bolesti nebo zvětšení prsou, menstruačním potížím nebo impotenci, které postupně vymizí po ukončení léčby přípravkem Amilia. Také se může objevit nádorové onemocnění způsobené zvýšenou hladinou hormonu prolaktinu.

·               snížený krevní tlak (způsobující závratě)

·               nespavost, úzkost, vzrušenost, poruchy orgasmu

 

Méně časté (vyskytují se u více než 1 z 1000 léčených osob, ale méně než 1 ze 100 léčených osob)

·               zvýšené hladiny jaterních enzymů, zvýšené hladiny cukru v krvi (hyperglykemie)

·               zpomalený srdeční tep

·               mimovolní pohyby, zejména obličeje nebo jazyka (obvykle po dlouhodobé léčbě), křeče (epileptický záchvat)

·               alergické reakce jako kožní vyrážky, svědění nebo otok.

 

Četnost není známa: nelze z dostupných údajů určit

·               porucha srdečního rytmu, která může být život ohrožující a může vést k zástavě srdce a náhlé smrti

 

 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

 

 

 

5.       JAK PŘÍPRAVEK AMILIA UCHOVÁVAT

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Amilia nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

 

6.         DALŠÍ INFORMACE

 

Co Amilia obsahuje

–          Léčivou látkou je amisulpridum.

Jedna tableta přípravku Amilia 50 mg tablety obsahuje amisulpridum 50 mg.

Jedna tableta přípravku Amilia 100 mg tablety obsahuje amisulpridum 100 mg.

Jedna tableta přípravku Amilia 200 mg tablety obsahuje amisulpridum 200 mg.

Jedna potahovaná tableta přípravku Amilia 400 mg potahované tablety obsahuje amisulpridum 400 mg.

Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

–          Pomocnými látkami jsou

– v přípravku Amilia 50 mg tablety, Amilia 100 mg tablety a Amilia 200 mg tablety: kukuřičný škrob, monohydrát laktózy, methylcelulóza 400, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát

– v přípravku Amilia 400 mg potahované tablety: monohydrát laktózy, methylcelulóza 400, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), magnesium-stearát, mikrokrystalická celulóza (jádro tablety), methakrylátový kopolymer typ E, oxid titaničitý (E171), mastek, magnesium-stearát, makrogol 6000 (potahová vrstva tablety)

 

Jak Amilia vypadá a co obsahuje toto balení

Amilia 50 mg tablety, Amilia 100 mg tablety, Amilia 200 mg tablety jsou bílé kulaté tablety s půlicí rýhou. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Amilia 400 mg potahované tablety jsou bílé až téměř bílé podlouhlé bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Přípravek Amilia 50 mg tablety jsou dodávány v blistrovém balení (Al/PVC) po 12 nebo 60 tabletách; balení pro nemocnice obsahuje 600 tablet (po 12 tabletách v jednom blistru).

Přípravky Amilia 100 mg tablety, Amilia 200 mg tablety a Amilia 400 mg potahované tablety jsou dodávány v blistrovém balení (Al/PVC) po 20,30, 50, 60, 100 a 150 tabletách; balení pro nemocnice obsahuje 600 tablet (po 10 tabletách v jednom blistru).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

PRO. MED. CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

8.7.2009